เปิดรับสมัคร กกต. คนใหม่ แทน “ธวัชชัย เทอดเผ่าไทย” 9-23 ก.พ.นี้

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

ประกาศรับสมัคร กกต.คนใหม่ แทน “ธวัชชัย เทอดเผ่าไทย” ที่มีอายุครบ 70 ปี หลังพ้นตำแหน่งตามกฎหมาย เริ่ม 9-23 ก.พ.นี้

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ ประธานศาลฎีกา ในฐานะประธานกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ลงนามในประกาศ เรื่องการรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็น กกต. แทนตำแหน่งที่ว่าง เนื่องด้วยนายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กกต. มีอายุครบ 70 ปี ในวันที่ 30 ธันวาคม 2565 ทำให้ต้องพ้นจากตำแหน่ง กกต. ตามมาตรา 16 (3) ประกอบกับมาตรา 9 (2) ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งปี 2560 และโดยที่มาตรา 16 วรรคท้าย บัญญัติว่า ในกรณีที่ กกต.ต้องพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุอื่นนอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้ดำเนินการสรรหา กกต.ภายใน 90 วันนับแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง

โดยคณะกรรมการสรรหา กกต.ได้กำหนดวิธีการสรรหาบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็น กกต. โดยเปิดรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติตามมาตรา 8 (1) มาตรา 9 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 10 ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งปี 2560 เข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็น กกต. แทนตำแหน่งที่ว่างจำนวน 1 คน

Advertisement

โดยให้ผู้สมัครมายื่นแบบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 9-23 กุมภาพันธ์ 2566 ในเวลาราชการโดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ห้องโถงชั้น 1 อาคารรัฐสภา ฝั่งวุฒิสภา ถนนสามเสน เขตดุสิต กทม.

ประกาศรับสมัคร กกต.คนใหม่