กกต. แจงเหตุยื่นศาลรัฐธรรมนูญ ตีความสูตรคำนวณ ส.ส. นับรวมต่างด้าว

บัตรเลือกตั้ง

กกต. แจงปมยื่นศาลตีความการนำคนต่างด้าวมาคิดจำนวน ส.ส.แต่ละจังหวัด เพื่อให้เกิดความชัดเจน

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้มีมติส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย เรื่องการนำจำนวนราษฎรที่ไม่มีสัญชาติไทยมาคิดคำนวณจำนวน ส.ส.ที่แต่ละจังหวัดพึงมีและแบ่งเขตเลือกตั้ง หลังหลายฝ่ายมีความไม่สบายใจ และมีความเห็นที่แตกต่าง ทั้งจากประชาชน พรรคการเมือง นักวิชาการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการดำเนินการของ กกต.

ทำให้การทำงานของ กกต.เกิดความเคลือบแคลง ควรจะมีแนวทางในการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไร โดย กกต.ได้พิจารณาเรื่องนี้ในการประชุมช่วงเช้าวันนี้อีกครั้ง ต่อเนื่องจากการประชุมเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ที่ยังหาข้อสรุปไม่ได้ โดยมีรายงานว่า กกต.มีมติส่งเรื่องดังกล่าวให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย

ต่อมาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ออกเอกสารเผยแพร่ผลการประชุม กกต. กรณีหารือเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี ตามมาตรา 86 ของรัฐธรรมนูญ 2560 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 2564 โดยได้นำข้อคิดเห็นจากประชาชน พรรคการเมือง นักวิชาการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณา ประกอบกับมีผู้ไปยื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ดังนั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนและให้การเลือกตั้ง ส.ส.เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามรัฐธรรมนูญ

Advertisement

กกต.พิจารณาแล้ว เห็นว่ากรณีดังกล่าวเป็นปัญหาซึ่งเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของ กกต.ที่เกิดขึ้นแล้ว จึงมีมติให้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของ กกต.ในการกำหนดจำนวน ส.ส.ที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี

ตามมาตรา 210 (2) ของรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 1) 2564 ประกอบมาตรา 7 (2) มาตรา 41 (4) และมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 และข้อ 15 ของข้อกำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ 2562