ป.ป.ช. ชี้มูล อดีตรองเลขาฯ กกต. เซ่นพิษบัตรเลือกตั้ง นิวซีแลนด์ ปี 2562

ณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล

ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด ณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล อดีตรองเลขาฯ กกต. ฐานผิดวินัยร้ายแรง กรณีบัตรเลือกตั้งปี 2562 ที่นิวซีแลนด์ ไม่ถูกนำมานับคะแนน

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. เปิดเผยเกี่ยวกับกรณีกล่าวหานายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งกับพวกรวม 3 ราย กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ

กรณีละเว้นไม่ดำเนินการรับมอบและติดตามถุงเมล์การทูตที่บรรจุซองใส่บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร จากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์ จากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ทั้งที่ทราบว่าถุงเมล์การทูตดังกล่าวมาถึงประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562

เป็นเหตุให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติให้บัตรเลือกตั้งจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ไม่สามารถนำมานับเป็นคะแนนได้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 114

Advertisement

จากการไต่สวนข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า นายณัฏฐ์ซึ่งได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ กำกับดูแล จัดการ ประสานงานการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อปี 2562 กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะทำงานคัดแยกซองใส่บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส. 5/2) (นอกเขตเลือกตั้งและนอกราชอาณาจักร) ทราบตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2562

ว่าการส่งถุงเมล์การทูตที่บรรจุบัตรเลือกตั้งจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน กลับมาประเทศไทย เกิดปัญหาความล่าช้า และอาจไม่ทันกำหนดส่งบัตรเลือกตั้งดังกล่าวให้เขตเลือกตั้ง ภายในวันที่ 23 มีนาคม 2562 รวมทั้งยังได้รับการรายงานปัญหาดังกล่าวจากผู้ใต้บังคับบัญชา และหน่วยงานสนับสนุนการเลือกตั้งอีกหลายครั้ง

แต่นายณัฏฐ์ไม่ดำเนินการแก้ไข แนะนำ สั่งการ ประชุมปรึกษาหารือ หรือรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว จนกระทั่งวันที่ 23 มีนาคม 2562 เวลา 20.50 น. ถุงเมล์การทูตดังกล่าวถึงสนามบินสุวรรณภูมิ และได้รับทราบแล้ว แต่กลับไม่สั่งการหรือประสานงานเพื่อให้มีการรับถุงเมล์การทูตดังกล่าว หรือรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อให้มีการแก้ไขปัญหา เป็นเหตุให้บัตรเลือกตั้งจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ไม่สามารถนำมานับเป็นคะแนนได้

คณะกรรมการ ป.ป.ช.พิจารณาแล้วมีมติว่า การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการแสดงออกถึงสิทธิและเสรีภาพ ความเท่าเทียม ความอิสระ รวมทั้งเป็นหน้าที่สำคัญของปวงชนชาวไทย ที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ และต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่และให้ความสำคัญอย่างมาก

Advertisement

การที่นายณัฏฐ์ไม่ดำเนินการตามหน้าที่เพื่อให้เกิดการแก้ไข หรือบรรเทาความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากปัญหาข้างต้น จึงมีมูลเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหน้าที่โดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของสำนักงาน และมติของคณะกรรมการ

อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่สำนักงานอย่างร้ายแรง ขัดคำสั่ง หรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ และแบบธรรมเนียมของสำนักงาน อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่สำนักงานอย่างร้ายแรง ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ส่วนผู้ถูกกล่าวหาอีก 2 คน ซึ่งเป็นข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ ได้ดำเนินการติดตามถุงเมล์การทูตดังกล่าวตามอำนาจหน้าที่แล้ว ข้อเท็จจริงยังไม่เพียงพอรับฟังได้ว่ามีเจตนาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ จึงให้ข้อกล่าวหาเป็นอันตกไป

Advertisement

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีดังกล่าวเป็นประเด็นหลังจากการเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 เนื่องภายหลังปิดหีบเลือกตั้ง มีกระแสข่าวว่าบัตรการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่นิวซีแลนด์ จะมาถึงช้ากว่าเวลาปิดรับลงคะแนนเสียง 17.00 น. ของวันที่ 24 มีนาคม 2562 เนื่องจากเครื่องบินดีเลย์ และอาจกลายเป็น “บัตรเสีย”

ต่อมาวันที่ 26 มีนาคม 2562 ที่ประชุม กกต.มีมติวินิจฉัยให้บัตรดังกล่าวว่าเป็นบัตรที่เอามานับคะแนนไม่ได้ เพราะเวลานับคะแนนปิดไปแล้ว ซึ่งที่ประชุม กกต.ไม่ได้นำมาตรา 114 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2560 มาพิจารณา

ทั้งนี้ นายณัฏฐ์เคยนั่งในตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำกับดูแล สั่งการสำนักบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ 1 สำนักบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ 2 สำนักสนับสนุนการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ และสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

บรรจุรับราชการกระทรวงมหาดไทย ก่อนโอนย้ายสังกัด ร่วมงานกับ กกต.ปี 2527-2528 ดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ต่อมาเป็นเจ้าพนักงานปกครอง กองการเลือกตั้ง กรมการปกครอง 2529-2542

กระทั่งโอนย้ายมาอยู่ กกต.ปี 2543-2553 นั่ง ผอ.ฝ่ายอำนวยการ ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้ง สำนักงาน กกต. 2554-2557 ผอ.สำนักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 2 ด้านกิจการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 2558-2560 ผู้อำนวยการสำนักบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ 1 สำนักงาน กกต. 2561 ดำรงตำแหน่ง รองเลขาฯ กกต. ปัจจุบันเกษียณอายุราชการ