ประยุทธ์ พบผู้นำท้องถิ่นทั่วประเทศ 5,000 คน ลงพื้นที่ อุดรฯ-หนองบัวลำภู

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา,
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา,

ประยุทธ์ลงพื้นที่อุดรธานี-หนองบัวลำภู 2 มีนาคม 2566 เปิดการสัมมนา “บทบาทท้องถิ่นไทยกับการกระจายอำนาจ เพื่อการไปต่ออย่างยั่งยืน” 5,000 คนทั่วประเทศ มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.อุทัยสวรรค์แห่งใหม่

วันที่ 1 มีนาคม 2566 นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม มีกำหนดการลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองบัวลำภู ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 โดยมีกำหนดการ ดังนี้

ช่วงเช้า เวลาประมาณ 07.45 น. นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางโดยเครื่องบิน Airbus ของกองทัพอากาศ จากท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง กรุงเทพฯ ไปยังท่าอากาศทหาร กองบิน 23 ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

จากนั้นนายกรัฐมนตรีเดินทางต่อไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (ศูนย์สามพร้าว) ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี เพื่อเป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนา “บทบาทท้องถิ่นไทยกับการกระจายอำนาจเพื่อการไปต่ออย่างยั่งยืน” พร้อมกล่าวปาฐกถาในเวลาประมาณ 09.30 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

โดยการสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการสัมมนาได้รับทราบเกี่ยวกับบทบาทของท้องถิ่น ทิศทางการกระจายอำนาจ รวมถึงเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการประชาชน

ซึ่งงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2566 มีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนทั้งสิ้น 5,000 คนจากทั่วประเทศ จากนั้น นายกรัฐมนตรีจะไปพบปะประชาชนชาวอุดรธานี ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ช่วงบ่าย เวลาประมาณ 13.45 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู นายกรัฐมนตรีตรวจติดตามการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดหนองบัวลำภู ในระยะเร่งด่วน 3 เดือน (หนองบัวลำภูต้นแบบสีขาวปลอดยาเสพติด) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เห็นชอบมาตรการสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เป็นรูปธรรม

และต้องดำเนินการอย่างรวดเร็ว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง และได้กำหนดให้จังหวัดหนองบัวลำภูเป็นต้นแบบ “หนองบัวลำภูต้นแบบสีขาวปลอดยาเสพติด” โดยใช้มาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบชุมชนยั่งยืน ที่มีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร สาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมมาตรการป้องกัน ปราบปราม บำบัดรักษา และฟื้นฟูสภาพทางสังคม

ทั้งนี้ การดำเนินโครงการประสบความสำเร็จ มีปัจจัยสำคัญจากการที่ทุกภาคส่วนลงพื้นที่ร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง มีการค้นหาผู้เสพเข้าสู่กระบวนการชุมชนบำบัด ฟื้นฟู การส่งเสริมการฝึกอาชีพเพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งชุมชนและชาวบ้าน ซึ่งมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนและส่งกำลังใจผู้เสพให้ลด ละ เลิก จนโครงการประสบความสำเร็จ สามารถคืนคนดีสู่สังคมได้

นายกรัฐมนตรีจะร่วมเป็นสักขีพยานในโอกาสผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-31 ก.) สำหรับใช้ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์แห่งใหม่ ให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์

จากนั้นนายกรัฐมนตรีจะพบปะกับประชาชน และตรวจติดตามความก้าวหน้าการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับอำเภอของจังหวัดหนองบัวลำภู ได้แก่ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู อำเภอนากลาง อำเภอศรีบุญเรือง อำเภอโนนสัง อำเภอนาวัง และอำเภอสุวรรณคูหา ก่อนพบปะให้กำลังใจผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการจังหวัดหนองบัวลำภูสีขาว


โดยนายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางกลับถึงท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง กรุงเทพฯ ในเวลาประมาณ 17.30 น. ทั้งนี้ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม