ครม.เท 7,990 ล้าน หนุนชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสด ตันละ 120 ลดฝุ่น PM 2.5

พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล

ครม.อนุมัติเงิน 7,990 หนุนชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดส่งโรงงาน ได้ตันละ 120 บาท ลดฝุ่น PM 2.5

วันที่ 4 ธันวาคม 2566 ที่โรงแรมณัฐพงศ์ แกรนด์ จ.หนองบัวลำภู นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบเงินสนับสนุนตัดอ้อยสด ในโครงการสนับสนุนเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ โดยชาวไร่อ้อยจะได้รับเงินสนับสนุนตัดอ้อยสดตันละ 120 บาท

คาดว่า มีชาวไร่อ้อยที่เข้าร่วมโครงการประมาณ 140,000 ราย ทั้งนี้ โครงการฯจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวไร่อ้อย และส่งผลต้นทุนการผลิตอ้อยปรับตัวสูงขึ้น

“ขอขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรี ที่สนับสนุนชาวไร่อ้อยให้มีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อย และทำให้ความเป็นอยู่ดีขึ้น โดยการสนับสนุนตัดอ้อยสดครั้งนี้ คาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2567 เพี่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องชาวไร่อ้อย” นางสาวพิมพ์ภัทรา กล่าว

ด้านนางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติโครงการสนับสนุนเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 กรอบวงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 7,990.60 ล้านบาท ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม

เสนอดังนี้ 1. อัตราการจ่ายเงินสนับสนุนเกษตรกรชาวไร่อ้อยตามโครงการ ในอัตราไม่เกิน 120 บาทต่อตัน เพื่อให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยสามารถดำเนินการเก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดี และนำไปแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่มีข้อจำกัดที่ทำให้เกิดการลักลอบเผาอ้อย ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนดังกล่าวจะเป็นแนวทางในการสนับสนุนเกษตรกรชาวไร่อ้อย ให้สามารถดำเนินการเก็บเกี่ยวอ้อยสด และนำไปแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่มีข้อจำกัดในการเก็บเกี่ยวอ้อยสด

2. ค่าใช้จ่ายโครงการ ในอัตราไม่เกิน 120 บาทต่อตัน เป็นจำนวนเงิน 7,775.01 ล้านบาท โดยใช้แหล่งเงินทุนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

3. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของ ธ.ก.ส. รวมจำนวนเงิน 215.59 ล้านบาท ดังนี้ 3.1 ชดเชยต้นทุนเงินในอัตราต้นทุนทางการเงินของ ธ.ก.ส. ประจำไตรมาส บวก 1 (ปัจจุบันคิดเป็น 2.76% ต่อปี) จำนวนเงิน 214.59 บาท 3.2 ค่าบริหารจัดการรายละ 5 บาท จำนวน 200,000 ราย จำนวนเงิน 1.00 บาท

ทั้งนี้ การสนับสนุนเงินช่วยเหลือในอัตราไม่เกิน 120 บาทต่อตัน เพื่อให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยสามารถดำเนินการเก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีและนำไปแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่มีข้อจำกัดที่ทำให้เกิดการลักลอบเผาอ้อย ทำให้เกิดฝุ่น PM 2.5

โดยคิดอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนจากสัดส่วนปริมาณอ้อยสดคุณภาพดี เช่น เกษตรกรส่งอ้อยสดคุณภาพดีเข้าโรงงานร้อยละ 80-89.99 ของจำนวนอ้อยทั้งหมดที่เกษตรกรรายดังกล่าวส่งเข้าโรงงานจะได้รับอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนเพื่อดำเนินการเก็บเกี่ยวอ้อยสด 100 บาทต่อตัน รวมกับอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนเพื่อนำไปแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่มีข้อจำกัด 20 บาทต่อตัน


ดังนั้น เกษตรกรจะได้รับอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนรวม 120 บาทต่อตัน (ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับฤดูกาลผลิตปี 2563/2564 และ 2564/2565