เปิดประวัติ นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ ประธานศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่

นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ ประธานศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่

นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ถูกเลือกให้เป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่ เคยวินิจฉัย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พ้นจากสถานะนายกฯ เพราะครบวาระ 8 ปี

วันที่ 10 มกราคม 2567 ที่ศาลรัฐธรรมนูญ มีรายงานข่าวแจ้งว่า ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มีการประชุม เพื่อพิจารณาเลือกประธานศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่ เนื่องจากนายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ หมดวาระการดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2566

ทั้งนี้ ที่ประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ได้มีมติเสียงข้างมาก เลือกนายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่ ขั้นตอนหลังจากนี้จะเข้าสู่กระบวนการโปรดเกล้าฯต่อไป

สำหรับตุลาการศาลรัฐธรรรมนูญขณะนี้ประกอบด้วย 1.นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ 2.นายปัญญา อุดชาชน 3.นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม 4.นายวิรุฬห์ แสงเทียน 5.นายจิรนิติ หะวานนท์ 6.นายนภดล เทพพิทักษ์ 7.นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์ 8.นายอุดม รัฐอมฤต และ 9.นายสุเมธ รอยกุลเจริญ

ผลการลงคะแนนคัดเลือกประธานศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่ ปรากฏว่า นายนครินทร์ ได้คะแนน 5 เสียง นายจิรนิติ ได้ 2 เสียง และนายปัญญา ได้ 2 เสียง ทำให้ นายนครินทร์ ได้รับเลือกเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเผยแพร่เอกสารข่าว ถึงมติเลือกประธานศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่ คือ นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ ทั้งนี้ ข้อความระบุว่าตามที่ วุฒิสภา ในคราวการประชุมครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่สอง) เมื่อวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566 ที่ประชุมได้ลงมติให้ความเห็นชอบบุคคลให้ดํารงตําแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 8 (2) ประกอบมาตรา 12 วรรคแปด แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา ของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 จํานวน 1 คน คือ นายสุเมธ รอยกุลเจริญ

และให้สํานักงาน ศาลรัฐธรรมนูญดําเนินการจัดให้บุคคลผู้ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาให้ดํารงตําแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ดังกล่าว ประชุมร่วมกับ (1) นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ (2) นายปัญญา อุดชาชน (3) นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม (4) นายวิรุฬห์ แสงเทียน (5) นายจิรนิติ หะวานนท์ (6) นายนภดล เทพพิทักษ์ (7) นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์ และ (8) นายอุดม รัฐอมฤต ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งยังไม่พ้นจากตําแหน่งเพื่อเลือกกันเอง ให้คนหนึ่งเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ และแจ้งผลให้ประธานวุฒิสภาทราบ

ทั้งนี้ เพื่อจักได้ดําเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายบัญญัติต่อไป นั้น วันนี้ (วันที่ 10 มกราคม 2567) ที่ประชุมร่วมกันระหว่างบุคคลผู้ได้รับความเห็นชอบ จากวุฒิสภาให้ดํารงตําแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งยังไม่พ้นจากตําแหน่ง ได้มีมติเลือกนายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญจะได้มีหนังสือแจ้งผลการเลือกประธานศาลรัฐธรรมนูญ ไปยังสํานักงานเลขาธิการวุฒิภาเพื่อขอให้ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายบัญญัติต่อไป

ประวัติ นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์

นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ สำเร็จการศึกษา รัฐศาสตรบัณฑิต การเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 2, อักษรศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาประวัติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ PH.D. (INTERNATIONAL STUDIES) WASEDA UNIVERSITY ประเทศญี่ปุ่น

ก่อนดำรงตำแหน่ง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เป็นอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์ ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะรัฐศาสตร์ ระหว่าง 1 กุมภาพันธ์ 2547-31 มกราคม 2553 เป็นกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2557-2558, สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญและกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ 2549-2550

เป็นกรรมการอื่นใดในคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล, รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร

เป็นผู้เขียนหนังสือ “ความคิด ความรู้ และอำนาจการเมืองในปฏิวัติสยาม 2475″ และ “การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475″

นายนครินทร์ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2558 โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 9 ปี ตามรัฐธรรมนูญ 2550 จะพ้นจากตำแหน่งในเดือนพฤศจิกายน 2567 นี้

นายนครินทร์เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 1 ใน 3 เสียงข้างน้อยที่วินิจฉัยว่า สถานะความเป็นนายกรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 ประกอบมาตรา 158 วรรคสี่ โดยให้พ้นจากตำแหน่งตั้งแต่เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 เนื่องจากดำรงตำแหน่งครบ 8 ปี


โดยสาระสำคัญของคำวินิจฉัยส่วนตนของนายนครินทร์ ให้เหตุผลในคำวิจิฉัยว่า “การดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต้อง ยึดเจตนารมณ์ รัฐธรรมนูญ ป้องกันผูกขาดอำนาจบริหาร”