โปรดเกล้าฯแล้ว 871 นายพล “บิ๊กนัต” นั่งผบ.ทอ. “บิ๊กบี้-บิ๊กนัย” ขึ้นไลน์ 5 เสือทบ.

โปรดเกล้าฯแล้ว 871 นายพล “บิ๊กนัต” นั่งผบ.ทอ. “บิ๊กบี้-บิ๊กนัย” ขึ้นไลน์ 5 เสือทบ.
วันที่ 7 กันยายน 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องให้นายทหารรับราชการจำนวน 871 นาย โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 โดยมีรายชื่อที่น่าสนใจดังนี้

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม อาทิ พล.อ.กู้เกียรติ ศรีนาคา ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (ผู้ช่วยผบ.ทบ.) เป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.อนุชิต อินทรทัต ผอ.สำนักงบประมาณกระทรวงกลาโหม เป็นจเรทหารทั่วไป พล.อ.นภณต์ สร้างสมวงษ์ ผอ.ศูนย์การอุสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหม พล.ร.อ.สมประสงค์ นิลสมัย ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหม พล.ท.วีรชน สุคนธปฏิภาค ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก และอดีตรองโฆษกประจำนักนายกรัฐมนตรียุครัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นผอ.สำนักพัฒนาระบบราชการกลาโหม พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ ผอ.สำนักพัฒนาระบบราชการกลาโหม และโฆษกกระทรวงกลาโหม เป็นเจ้ากรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงกลาโหม

กองบัญชาการกองทัพไทย พล.อ.ชัยชนะ นาคเกิด เสนาธิการทหาร เป็นรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด (รองผบ.ทสส.) พล.ร.อ.พัชระ พุ่มพิเชษฐ์ รองเสนาธิการทหาร เป็นรองผบ.ทสส. พล.อ.ชูชาติ บัวขาว รองเสนาธิการทหาร เป็นรองผบ.ทสส. พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็นเสนาธิการทหาร พล.อ.พีรพงษ์ เมืองบุญชู หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผบ.ทสส. ซึ่งเป็นเพื่อนรักของพล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผบ.ทสส. ไปเป็นผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (ผบ.นทพ.) พล.ต.ไตรเทพ ศรีพันธุ์วงศ์ รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล (ผบ.ศตก.) เป็นผบ.ศตก. พล.ต.กฤษณ์ จันทรนิยม ผอ.สำนักประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหาร และโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย เป็นผอ.สำนักงานสนับสนุน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นทพ.)

กองทัพบก พล.อ.จักรชัย โมกขะสมิต ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก เป็นประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก พล.ท.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ แม่ทัพภาคที่ 1 เป็นผู้ช่วยผบ.ทบ. พล.ท.สุนัย ประภูชะเนย์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (ผบ.นสศ.) เป็นผู้ช่วยผบ.ทบ. พล.ท.ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพน้อยที่ 1 เป็นแม่ทัพภาคที่ 1 พล.ท.ธเนศ วงศ์ชอุ่ม แม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก พล.ต.สันติพงษ์ ธรรมปิยะ รองแม่ทัพภาคที่ 1 เป็นเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก พล.ต.เจริญชัย หินเธาว์ รองแม่ทัพภาคที่1 เป็นแม่ทัพน้อยที่ 1 พล.ต.อัครเดช บุญเทียม รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นแม่ทัพน้อยที่ 2 พล.ต.สมพล ปานกุล รองแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นแม่ทัพน้อยที่ 4 พล.ต.ภูมิพัฒน์ จันทร์สว่าง รองผบ.นสศ. เป็นผบ.นสศ. พล.ต.ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (ผบ.รร.จปร.) พล.ต.ทรงวิทย์ หนุนภักดี ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ (ผบ.พล.1 รอ.) และพล.ต.สุวิทย์ เกตุศรี ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (ผบ.พล.ม.2 รอ.) เป็นรองแม่ทัพภาคที่ 1 พล.ต.สัญชัย รุ่งศรีทอง ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 3 (ผบ.พล.ร.3 ) เป็นรองแม่ทัพภาคที่ 2 พล.ต.เกรียงไกร ศรีรักษ์ ผบ.พล.ร. 5 เป็นรองแม่ทัพภาคที่ 4 พล.ต.วรยุทธ แก้ววิบูลย์พันธุ์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11 (ผบ.พล.ร.11) เป็นรองแม่ทัพน้อยที่ 1 พล.ต.ปิยพงศ์ กลิ่นพันธุ์ ผบ.พล.ร.2 รอ. เป็นรองผบ.รร.จปร. พล.ต.ธราพงษ์ มะละคำ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 (ผบ.มทบ.11) เป็นผบ.พล.ร.2 รอ. พ.อ.บุรินทร์ ทองประไพ ทีมกฎหมายยุคคสช. เป็นผอ.สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก พ.อ.พนา แคล้วปลอดทุกข์ รองผบ.พล.ร.11 เป็นผบ.พล.ร.11 เพื่อรองรับการจัดกองพลรูปแบบใหม่หลังจากรถยานเกราะสไตรเกอร์เข้าประจำการ พ.อ.ทรงพล สาดเสาเงิน รองผบ.พล.1 รอ. เป็นผบ.พล.1 รอ.

กองทัพเรือ พล.ร.อ.ช่อฉัตร กระเทศ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ เป็นรองผู้บัญชาการทหารเรือ (รองผบ.ทร.) พล.ร.อ.สมชาย ณ บางช้าง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เป็นประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ พล.ร.อ.ชาติชาย ศรีวรขาน เสนาธิการทหารเรือ เป็นผู้ช่วยผบ.ทร. พล.ร.ท.สิทธิพร มาศเกษม ผบ.ทั พเรือภาคที่ 3 เป็นเสนาธิการทหารเรือ พล.ร.ท.ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผบ.ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นผบ.กองเรือยุทธการ พล.ร.ต.สุทธินันท์ สมานรักษ์ เจ้ากรมการเงินทหารเรือ เป็นผบ.ทัพเรือภาคที่ 1 พล.ร.ต.สำเริง จันทร์โส รองผบ.ทัพเรือภาคที่ 2 เป็นผบ.ทัพเรือภาคที่ 2

กองทัพอากาศ พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ เสนาธิการทหารอากาศ(เสธ.ทอ.) ขึ้นเป็นผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) คนที่ 26 ต่อจากพล.อ.อ.ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผบ.ทอ. คนที่ 25 พล.อ.อ.วีรพงษ์ นิลจินดา ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ เป็นรองผบ.ทอ. พล.อ.ท.ธรินทร์ ปุณศิ รองเสนาธิการทหารอากาศ เป็นผู้ช่วยผบ.ทอ. พล.อ.ท.สิทธิชัย แก้วบัวดี รองเสนาธิการทหารอากาศ เป็นผช.ผบ.ทอ. พล.อ.ท.สุทธิพันธุ์ ต่ายทอง รองเสนาธิการทหารอากาศ เป็นเสนาธิการทหารอากาศ พล.อ.ท.นภาเดช ธูปะเตมีย์ รองผบ.กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เป็นผบ.กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ พล.อ.ท.พงษ์ศักดิ์ เสมาชัย เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ และโฆษกกองทัพอากาศ เป็นรองเสนาธิการทหารอากาศ

โปรดเกล้าฯแล้ว 871 นายพล “บิ๊กนัต” นั่งผบ.ทอ. “บิ๊กบี้-บิ๊กนัย” ขึ้นไลน์ 5 เสือทบ.
พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์

โปรดเกล้าฯแล้ว 871 นายพล “บิ๊กนัต” นั่งผบ.ทอ. “บิ๊กบี้-บิ๊กนัย” ขึ้นไลน์ 5 เสือทบ. โปรดเกล้าฯแล้ว 871 นายพล “บิ๊กนัต” นั่งผบ.ทอ. “บิ๊กบี้-บิ๊กนัย” ขึ้นไลน์ 5 เสือทบ. โปรดเกล้าฯแล้ว 871 นายพล “บิ๊กนัต” นั่งผบ.ทอ. “บิ๊กบี้-บิ๊กนัย” ขึ้นไลน์ 5 เสือทบ. โปรดเกล้าฯแล้ว 871 นายพล “บิ๊กนัต” นั่งผบ.ทอ. “บิ๊กบี้-บิ๊กนัย” ขึ้นไลน์ 5 เสือทบ. โปรดเกล้าฯแล้ว 871 นายพล “บิ๊กนัต” นั่งผบ.ทอ. “บิ๊กบี้-บิ๊กนัย” ขึ้นไลน์ 5 เสือทบ. โปรดเกล้าฯแล้ว 871 นายพล “บิ๊กนัต” นั่งผบ.ทอ. “บิ๊กบี้-บิ๊กนัย” ขึ้นไลน์ 5 เสือทบ.

โปรดเกล้าฯแล้ว 871 นายพล “บิ๊กนัต” นั่งผบ.ทอ. “บิ๊กบี้-บิ๊กนัย” ขึ้นไลน์ 5 เสือทบ. โปรดเกล้าฯแล้ว 871 นายพล “บิ๊กนัต” นั่งผบ.ทอ. “บิ๊กบี้-บิ๊กนัย” ขึ้นไลน์ 5 เสือทบ. โปรดเกล้าฯแล้ว 871 นายพล “บิ๊กนัต” นั่งผบ.ทอ. “บิ๊กบี้-บิ๊กนัย” ขึ้นไลน์ 5 เสือทบ. โปรดเกล้าฯแล้ว 871 นายพล “บิ๊กนัต” นั่งผบ.ทอ. “บิ๊กบี้-บิ๊กนัย” ขึ้นไลน์ 5 เสือทบ. โปรดเกล้าฯแล้ว 871 นายพล “บิ๊กนัต” นั่งผบ.ทอ. “บิ๊กบี้-บิ๊กนัย” ขึ้นไลน์ 5 เสือทบ. โปรดเกล้าฯแล้ว 871 นายพล “บิ๊กนัต” นั่งผบ.ทอ. “บิ๊กบี้-บิ๊กนัย” ขึ้นไลน์ 5 เสือทบ.

คลิกดูประกาศฉบับเต็มที่นี่

QR Code LINE@ Prachachat

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ