สำนักงบ ฯ ส่งหนังสือด่วนที่สุด งบปี 64 ใช้ไม่ทัน ให้ใช้ งบปี 63 ไปพลางก่อน 1 ใน 4

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงบประมาณส่งหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 0702/ ว 114 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 ไปพลางก่อน และวิธีปฏิบัติในการอนุมัติเงินจัดสรร การบริหารงบประมาณรายจ่าย และการหักงบกระมารายจ่ายตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปพลางก่อน เนื่องจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จะประกาศใช้บังคับไม่ทันวันที่ 1 ตุลาคม 2563

สำหรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พลางก่อน ดังนี้ งบประมาณรายจ่ายงบกลาง จัดสรรให้ได้ไม่เกิน 1 ใน 4 ของงบประมาณรายจ่ายงบกลางแต่ละรายการ

2.งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ จัดสรรให้ได้ไม่เกิน 1 ใน 4 ของแต่ละแผนงาน ที่ตั้งไว้สำหรับหน่วยรับงบประมาณนั้น

3.งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ จัดสรรให้ได้ไม่เกิน 1 ใน 4 ของงบประมาณรายงานแต่ละแผนงานบูรณาการ ที่ตั้งไว้สำหรับหน่วยงานงบประมาณนั้น4.งบประมาณรายจ่ายบุคลากร จัดสรรให้ได้ไม่เกิน 1 ใน 4 ของงบประมาณรายจ่ายแผนงานบุคลากรภาครัฐ ที่ตั้งไว้สำหรับหน่วยรับงบประมาณนั้น

5.งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน จัดสรรให้ได้ไม่เกิน 1 ใน 4 ของงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้สำหรับกองทุนหรือทุนหมุนเวียนนั้น

6.งบประมาณรายจ่ายเพื่อชำระหนี้ภาครัฐ จัดสรรได้ไม่เกิน 1 ใน 4 ของงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้สำหรับกองทุนหรือทุนหมุนเวียนนั้น

ให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้เทศบาลนคร และเทศบาลเมืองได้เฉพาะเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากรที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ และเงินสงเคราะห์หรือสวัสดิการที่จ่ายแก่ประชาชน ในวงเงินไม่เกิน 1 ใน 4 ของงบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยให้จัดสรรให้จากงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ