จับตาวาระ ครม. จ่ายเงินประกันราคาข้าว 1.55 แสนล้าน ต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

ประยุทธ์ ข้าว

จับตาวาระ ครม. เคาะจ่ายเงินประกันราคาข้าว 1.55 แสนล้านบาท พ่วงประกันรายได้ยางพารา ระยะที่ 1 ต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน คราวที่ 15 ออกไปอีก 2 เดือน 1 ธ.ค.64 – 31 ม.ค.65 ขสมก.-ร.ฟ.ท. ขอเงินอุดหนุนรถเมล์-รถไฟฟรี ปี 65 สำนักงานตำรวจแห่งชาติรายงานความคืบหน้าคดีทุจริตโครงการใช้เงินกู้

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาล ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม จะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ครั้งที่ 47/2564 ด้วยชุดผ้าไทยแขนยาว มีวาระการประชุมที่สำคัญและน่าสนใจ ดังนี้

เรื่องเพื่อทราบ หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องที่ ครม.เห็นชอบ/อนุมัติ อาทิ ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการการท่องเที่ยวทางน้ำอย่างยั่งยืนในยุค New Normal ของคณะกรรมาธิการท่องเที่ยว วุฒิสภา

ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยื่นรายการ แบบ คำร้อง คำขอ หรือ เอกสารอื่นใดตามประมวลรัษฎากรบนระบบอิเล็กทรอนิกส์

ร่างกฎกระทรวง (พ.ศ. ….) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร พุทธศักราช 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ ..

ผลการพิจารณารายงานพิจารณาศึกษา เรื่อง การบริหารจัดการด้านกฎหมาย ในกรณีที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นสมควรดำเนินการไกล่เกลี่ย ประนีประนอมข้อพิพาทในด้านสิทธิมนุษยชน ของคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ วุฒิสภา

การเสนอความเห็นการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน ผลการประชุมความร่วมมือระดับสูงระหว่างไทย-มณฑลกวางตุ้ง ครั้งที่ 1 ผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 11

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564เรื่องเพื่อทราบ อาทิ รายงานประจำปี 2563 ของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปี 2564 ผลการศึกษาและข้อเสนอด้านกฎหมายในการพัฒนาตลาดคาร์บอนในประเทศไทย รายงานความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีอาญา พ.ศ. ….

เรื่องพิจารณา อาทิ ขอความเห็นชอบวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2565 ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพและการรถไฟแห่งประเทศไทย

ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคด้านสาธารณสุข)

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ร่างพระราชบัญญัติข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (แก้ไขเพิ่มเติมการพ้นจากตำแหน่งของข้าราชการฝ่ายอัยการ)

การตรวจลงตราเพื่อการรักษาพยาบาล ระยะเวลา 1 ปี (Medical Treatment Visa) รหัส Non-MT ถ้อยแถลงร่วมของการประชุมระหว่างประเทศ ว่าด้วยความร่วมมือ ด้านวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 1

ขออนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1 ขออนุมัติวงเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 เพิ่มเติม โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิต เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 การจัดการทำแผนการ (Roadmap) สำหรับการดำเนินความสัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศส (ค.ศ.2021 – 2023)

เรื่องวาระเพื่อพิจารณา เพิ่มเติม อาทิ การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรเพื่อแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 (คราวที่ 15) ออกไปอีก 2 เดือน หรือ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565

เรื่องวาระสำคัญของรัฐบาล อาทิ ร่างแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ.2564-2565) ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ.2564 ในคราวประชุมครั้งที่ 16/2564

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรา 10 แห่งพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 และมาตรา 8 แห่งพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รวม 2 ฉบับ

รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินคดีอาญากับผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตในการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563


เรื่องทราบเพื่อเป็นข้อมูล อาทิ รายงานหารผลักดันทรัพย์สินออกจากระบบการบังคับคดี ประจำงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาส 4 ของกรมบังคับคดี การดำรงตำแหน่งประธานองค์การสถาบันการตรวจสอบสูงสุดแห่งเอเชีย วาระปี พ.ศ.2564-2567

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ