ราชกิจจาฯ ประกาศ ย่นเวลาเลือกตั้งนายก – ส.อบต. ใน 15 จังหวัด

ราชกิจจาฯ-ประกาศราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจาฯ ประกาศ ย่นระยะเวลา-งดเว้นดำเนินการเลือกตั้ง ส.อบต. ใหม่ 15 จังหวัด หลังให้ใบส้ม 18 ว่าที่นายก-ส.อบต.

วันที่ 13 มกราคม 2565 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ให้ย่นระยะเวลาหรืองดเว้นการดําเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่

การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหัวทะเล อําเภอบําเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ใหม่

การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลควนปริง เขตเลือกตั้งที่ 1 อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ใหม่

การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนตําบลวังคีรี เขตเลือกตั้งที่ 3 อําเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ใหม่

การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนตําบลควนเมา เขตเลือกตั้งที่ 4 อําเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ใหม่

การเลือกตั้งสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทอน เขตเลือกตั้งที่ 3 อําเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ใหม่

การเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลน้ำคํา เขตเลือกตั้งที่ 1 อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ใหม่

การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองขาม เขตเลือกตั้งที่ 2 อําเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ใหม่

การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยขุนราม เขตเลือกตั้งที่ 5 อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ใหม่

การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลคลองทราย อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ใหม่

การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลกําแมด เขตเลือกตั้งที่ 15 อําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ใหม่

การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเชียงยืน อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ใหม่

การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทราย เขตเลือกตั้งที่ 18 อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน ใหม่

การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมหาโพธิ เขตเลือกตั้งที่ 2 อําเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ใหม่

การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนตําบลลือ เขตเลือกตั้งที่ 5 อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ ใหม่

การเลือกตั้งสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตําบลแหลมสน เขตเลือกตั้งที่ 1 อําเภอละงู จังหวัดสตูล ใหม่

การเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาขา เขตเลือกตั้งที่ 1 อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ใหม่

การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าตลาด เขตเลือกตั้งที่ 5 อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ใหม่

และการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองหมี เขตเลือกตั้งที่ 3 อําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ใหม่

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 22 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 ประกอบมาตรา 16 และมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 คณะกรรมการ การเลือกตั้งจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้


ข้อ 1 ให้ย่นระยะเวลาการประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่ ตามข้อ 7 และข้อ 1749 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ก่อนวันเลือกตั้งน้อยกว่าสามสิบวันได้

ข้อ 2 ให้ย่นระยะเวลาในการแต่งตั้งคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัยประจําที่เลือกตั้ง ตามข้อ 45 และข้อ 52 ของระเบียบคณะกรรมการ การเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 โดยให้แต่งตั้งก่อนวันเลือกตั้งน้อยกว่ายี่สิบวันได้

ข้อ 3 ให้ย่นระยะเวลาในการแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัคร ตามข้อ 102 ของระเบียบ คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 โดยให้ผู้สมัครยื่นหนังสือแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัคร ก่อนวันเลือกตั้งน้อยกว่าเจ็ดวันได้

ข้อ 4 ให้งดเว้นการจัดทําประกาศกําหนดหน่วยเลือกตั้ง และที่เลือกตั้ง และการประกาศ ณ สถานที่ต่าง ๆ ตามข้อ 16 และข้อ 20 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 โดยให้ใช้ประกาศกําหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งชุดที่ได้ประกาศไว้ในคราวที่มีการเลือกตั้งสมาชิก สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นครั้งหลังสุด

ข้อ 5 ให้ย่นระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามข้อ 71 วรรคหนึ่ง ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ก่อนวันเลือกตั้งน้อยกว่าสามสิบวันได้ และดําเนินการประกาศบัญชีรายชื่อตามข้อ 71 วรรคสอง ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ก่อนวันเลือกตั้งน้อยกว่ายี่สิบห้าวันได้

ข้อ 6 ให้งดเว้นการแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังเจ้าบ้านตามข้อ 74 ของระเบียบ คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564

ข้อ 7 ให้ย่นระยะเวลาการขอเพิ่มชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือการถอนชื่อผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง ตามข้อ 77 และข้อ 84 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 โดยให้มีระยะเวลา การขอเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อก่อนวันเลือกตั้งน้อยกว่าสิบวันได้

ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565
อิทธิพร บุญประคอง
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ