จับตาวาระ ครม. ต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 3 จว.ใต้ จ้างที่ปรึกษาใช้เงินกู้ 5 แสนล้าน

จับตาวาระ ครม. ประยุทธ์ ขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 3 เดือน กระทรวงการคลัง จ้างที่ปรึกษาติดตาม-ประเมินผลการใช้จ่ายเงินกู้ 5 แสนล้านบาท ศึกษาขออนุมัติงบฯกลางฯ 65 ค่าตอบแทน-ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา-โรงเรียน พม.ขอค่าทำศพผู้สูงอายุ ศพละ 3,000 บาท

วันที่ 15 มีนาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาล ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม จะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ครั้งที่ 11/2565 ด้วยชุดผ้าไทยแขวนยาว ซึ่งมีวาระการประชุมที่สำคัญ ดังนี้

เรื่องเพื่อพิจารณา อาทิ ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบฯกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าตอบแทนและค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน

ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบฯกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี (ศพละ 3,000 บาท)

ร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมผู้นำบิมสเทค ครั้งที่ 5 การสมัครเข้าเป็นสมาชิกของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน [Financial Action Task Force (FATF)]

Advertisment

ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงกลาโหมกับกระทรวงกลาโหมสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ ว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศ

การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และการทบทวนประกาศที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้ เป็นการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ครั้งที่ 67 ออกไปอีกเป็นระยะเวลา 3 เดือน หรือ ตั้งแต่ 20 มีนาคม ถึง 19 มิถุนายน 2565 ยกเว้น อ.ศรีสาคร อ.สุไหงโก-ลก อ.แว้ง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส อ.ไม้แก่น อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี และ อ.เบตง อ.กาบัง จ.ยะลา

เรื่องวาระสำคัญของรัฐบาล อาทิ ขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2566 สำหรับโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อติดตามประเมินผลแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 (5 แสนล้านบาท)

Advertisment

การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาวและเมียนมา) ซึ่งเข้ามาทำงานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (MOU) ภายใต้บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงาน (Agreement) ซึ่งวาระการจ้างงานครบ 4 ปี ในปี พ.ศ.2565

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2565 และผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ.2564 ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2565

เรื่องเพื่อทราบ หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องที่ ครม. เห็นชอบ/อนุมัติ อาทิ ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันและเคมีภัณฑ์ พ.ศ. ….

ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. …. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการและเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการค่าควบคุมงานปรับปรุงอาคารเรือนเจ้าจอมมารดาเลื่อนให้เป็นหอประวัติราชบัณฑิตยสภา

ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี พ.ศ. (แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดลพบุรี พ.ศ.2560)

รัฐบาลฮังการีเสนอขอเปิดสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ฮังการี ณ จังหวัดเชียงใหม่และ ณ จังหวัดภูเก็ต และแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์ฮังการี ณ จังหวัดเชียงใหม่ และ ณ จังหวัดภูเก็ต