เบิกจ่ายภาครัฐงบปี65 อืด 1.3 ล้านล้าน ศึกษาธิการ ต่ำสุด

ครม.รับทราบ ภาพรวมเบิกจ่ายงบปี 65 เบิกจ่ายแล้ว 1.3 ล้านล้านบาท คิดเป็น 31.73 % ก.อว.เบิกจ่ายสูงสุด – ศธ.ต่ำสุด

วันที่ 29 มีนาคม 2565ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการติดตามแร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565

โดยพบว่า ภาพรวมการเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีการเบิกจ่ายแล้วจำนวน 1,306,123 ล้านบาท จากวงเงินงบประมาณ รายจ่ายรวม 3,100,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 31.73 แยกเป็น งบกันไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน 237,241 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 75,530 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.84, เงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจจำนวน 287,439 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 53,269 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.53

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า ขณะที่โครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไข เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 (กรอบวงเงิน 1 ล้านล้านบาท)จำนวน 88,408 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 73,877 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 83.56

และโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ.2564 (กรอบวงเงิน 500,000 ล้านบาท) จำนวน 191,441 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 119,833 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 62.60

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2565 มีโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่มูลค่าโครงการตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไปรวม 102 โครงการ มีมูลค่าโครงการทั้งหมด 2.51 ล้านล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 35,418 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.37 ของแผนการใช้จ่ายเงิน ส่วนผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน กระทรวงที่มีผลการเบิกจ่ายสูงสุด ได้แก่


กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงการคลัง สำนักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส่วนกระทรวงที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำสุด ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงมหาดไทย