ย้อนไทม์ไลน์ มติ ครม. ล้างหนี้ กองบินตำรวจ 937 ล้าน

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
อัพเดพข้อมูลเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ที่รัฐ มีการอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลตามรัฐธรรมนูญมาตรา 151 เป็นวันที่สุดท้าย นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.​บัญชี​รายชื่อพรรคก้าวไกล ได้อภิปราย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหม ในประเด็นการการอนุมิตังบฯกลางให้กองบินตำรวจ เพื่อชำระหนี้ให้แก่บริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน

ย้อนไทม์ไลน์ บิ๊กปั๊ด-ผบ.ตร. ร่อน หนังสือ ตร. “ด่วนที่สุด” ก่อน ครม.ประทับตรา “วาระจร” เพียงวันเดียว ล้างหนี้ กองบินตำรวจ ชดใช้ การบินไทย 937 ล้านบาท ค่าซ่อมบำรุงอากาศยานงบบาน แลกกับการไม่ติดใจ บังคับคดีในชั้นศาล ขีดเส้นจ่าย 30 เม.ย.นี้

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาล ว่า หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบฯกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น กรอบวงเงิน 937 ล้านบาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการชำระหนี้ค่าซ่อมบำรุงอากาศยานปีงบประมาณ 2563 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมอนุมัติให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ภายในกรอบวงเงิน 937 ล้านบาท

วาระดังกล่าว ถูกนำเข้ามาในที่ประชุม ครม. เป็นเรื่องพิจารณาจร โดย พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ได้ส่งหนังสือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ “ด่วนที่สุด ที่ ตช.0010.163/1494” ลงวันที่ 11 เมษายน 2565 หรือก่อนหน้าที่จะมีการประชุม ครม.เพียง 1 วัน เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบฯกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อชำระหนี้รายการค่าซ่อมบำรุงอากาศยาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

โดยหนังสือ “ด่วนที่สุด” ดังกล่าวได้ระบุความเป็นมาของเรื่องที่เสนอ โดยมีการเรียงลำดับไทม์ไลน์ที่เกิดขึ้น พร้อมเอกสารการตอบกับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

  • หนังสือสำนักงานอัยการสูงสุด ที่ อส 0007/10178 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ขอบเขตความรับผิดชอบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามสัญญาจ้างทำการซ่อมบำรุงอากาศยานและฝึกอบรมช่างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  • หนังสือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ ตช 0010.163/2953 ลงวันที่ 30 กันยายน 2564 ถึงสำนักงบประมาณ แจ้งนายกรัฐมนตรี ได้สั่งการลงวันที่ 29 กันยายน 2564 ท้ายหนังสือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ 0030.143/2809 ลงวันที่ 21 กันยายน 2564 ให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็นมาเพื่อพิจารณา

กรณีสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบฯกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวนเงิน 1,824,194,622 บาท เพื่อชำระหนี้รายการค่าซ่อมบำรุงอากาศยาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  • หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0716/889 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อชำระหนี้รายการค่าซ่อมบำรุงอากาศยาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  • หนังสือกองบินตำรวจ ด่วนที่สุด ที่ 0005.12/264 ลงวันที่ 28 มกราคม 2565 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อชำระหนี้รายการค่าซ่อมอากาศยาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 975,686,777.97 บาท
  • หนังสือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ ตช 0010.163/772 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงสำนักงบประมาณ แจ้งนายกรัฐมนตรี ได้ความเห็นชอบลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ท้ายหนังสือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ 0010.163/697 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565
  • หนังสือบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่ กบ. 01/117 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2565 แจ้งว่า คณะผู้บริหารแผนโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการเจ้าหนี้พิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เพื่อให้บริษัทมีโอกาสได้รับชำระหนี้โดยเร็ว ซึ่งจะได้นำเงินมาใช้ในการฟื้นฟูกิจการของบริษัทให้ประสบความสำเร็จตามแผนฟื้นฟูกิจการ อันเป็นประโยชน์แก่บรรดาเจ้าหนี้และผู้ถือหุ้นทั้งหลายของบริษัทด้วย

หากสำนักงานตำรวจแห่งชาติชำระหนี้ตามคำบังคับของศาล รวมจำนวนเงิน 937,682,851 บาท ให้แก่บริษัทจนครบถ้วน ภายในวันที่ 30 เมษายน 2565 แล้ว บริษัทจะไม่ติดใจเรียกร้องให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติชำระหนี้ตามคำบังคับของศาลดังกล่าวในส่วนที่เหลืออีกต่อไป

  • หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0716/5988 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2565 แจ้งว่า นายกรัฐมนตรีมีบัญชาเห็นชอบให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบฯกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ภายในกรอบวงเงิน 937,682,851 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการชำระหนี้รายการค่าซ่อมบำรุงอากาศยาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี ของเงินต้น จำนวน 725,741,009.24 บาท

นับแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2564 จนถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2564 และเงินต้น จำนวน 192,655,234.47 บาท นับตั้งแต่ วันที่ 11 สิงหาคม 2564 จนถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2564 ตามคำบังคับศาล โดยให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งดำเนินการชำระหนี้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 เมษายน 2565 ตามผลการพิจารณาของคณะผู้บริหารแผนโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการเจ้าหนี้

Advertisement

ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าว ระบุถึงความเร่งด่วนของเรื่อง ว่า เนื่องจากกรณีดังกล่าว เป็นการก่อหนี้ผูกพันเกินกว่างบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบกับผลการพิจารณาของคณะผู้บริหารแผน โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการเจ้าหนี้พิจารณาแล้ว

หากสำนักงานตำรวจแห่งชาติชำระหนี้ตามคำบังคับของศาล รวมจำนวนเงิน 937,682,851 บาท ให้แก่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จนครบถ้วน ภายในวันที่ 30 เมษายน 2565 แล้ว บริษัทจะไม่ติดใจเรียกร้องให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติชำระหนี้ตามคำบังคับของศาลดังกล่าวในส่วนที่เหลืออีกต่อไป

ดังนั้น เพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการเพิ่มขึ้น ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่จะถูกเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีคำขอต่อศาลให้บังคับการชำระหนี้ภายในกำหนดเวลาที่ศาลเห็นสมควร ตามมาตรา 90/39 วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 จึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบฯกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น