ครม.อนุมัติหลักการปรับปรุงโครงสร้าง ภารกิจส่วนราชการกองทัพอากาศ

กองทัพอากาศ
FILE PHOTO : กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force FACEBOOK

ครม.อนุมัติหลักการปรับปรุงโครงสร้างและภารกิจของส่วนราชการกองทัพอากาศ เปลี่ยนจากกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เป็นกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ครอบคลุมการปฏิบัติการ ทางอากาศ-อวกาศ-ไซเบอร์

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองทัพอากาศ กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. เพื่อปรับปรุงโครงสร้างและภารกิจของส่วนราชการกองทัพอากาศ

โดยในส่วนของกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เปลี่ยนชื่อเป็น กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ และได้แก้ไขเพิ่มเติมหน้าที่เพื่อให้ครอบคลุมการปฏิบัติการทั้ง 3 มิติ ได้แก่ ทางอากาศ ทางอวกาศ และ ทางไซเบอร์ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านความมั่นคงและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป

ทั้งนี้ ในการปรับปรุงโครงสร้างและภารกิจของกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เปลี่ยนชื่อมาเป็น กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ นอกจากจะเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพการบัญชาการและควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ทางอวกาศ และทางไซเบอร์ เพื่อรองรับภารกิจการปฏิบัติการทางทหารทั้งการรบและไม่ใช่การรบแล้ว

ยังสามารถสนับสนุนภารกิจอื่นของรัฐในการพัฒนาประเทศ การป้องกันและแก้ไขปัญหาจากภัยพิบัติและการช่วยเหลือประชาชน และยังสามารถรองรับการปฏิบัติการของอากาศยานรบ ยุคที่ 5 ที่วางแผนจะจัดหาในอนาคต และเป็นการสร้างสมดุลของระบบเตรียมกำลังและระบบการใช้กำลังกองทัพอากาศ ส่งผลดีต่อการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของเหล่าทัพและกองทัพไทย

สำหรับการปรับปรุงโครงสร้างและการจัดอัตรากำลังพลนั้น ให้กระทรวงกลาโหมยึดถือหลักการ ปรับเกลี่ยและจัดกลุ่มงานใหม่ ของหน่วยงานที่มีความจำเป็นลดน้อยลงแล้วเพิ่มให้กับหน่วยงานที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถ โดยปรับเกลี่ยอัตรากำลังพลภายในตรงตามชั้นยศ ไม่ทำให้อัตรากำลังพล ยอดอัตรากำลังพลแต่ละชั้นยศ และงบประมาณรายจ่ายกำลังพลภาครัฐทุกประเภทเพิ่มขึ้น