บอร์ด กสทช. ชุดใหม่ วุฒิสภาโหวต ไม่พลิกโผ ผ่าน 5 คน หลุด 2 คน

กสทช.

ไม่พลิกโผ วุฒิสภาโหวตเลือกบอร์ด กสทช. ผ่าน 5 คน ส่วน กิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ-ร.ท.ธนกฤษฏ์ เอกโยคยะ ได้เสียงไม่ถึงกึ่งหนึ่ง

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้เมื่อเวลา 09.30 น. ที่รัฐสภา ในการประชุมวุฒิสภา มีนายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่ 2 ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กรรมการ กสทช.)

ตามที่คณะกรรมธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบคุณสมับติ ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ กสทช.ที่มี พล.อ.อู๊ด เบื้องบน ส.ว. เป็นประธาน ได้ตรวจสอบประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อฯเป็นกรรมการ กสทช. ทั้ง 7 ราย ประกอบด้วย

Advertisement

1.พลอากาศโทธนพันธุ์ หร่ายเจริญ (ด้านกิจการกระจายเสียง)

2.ศ.พิรงรอง รามสูต (ด้านกิจการโทรทัศน์)

3.นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ (ด้านกิจการโทรคมนาคม)

Advertisement

4.ศาสตราจารย์คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ (ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค)

5.นายต่อพงศ์ เสลานนท์ (ด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน)

6.ร.ท.ธนกฤษฏ์ เอกโยคยะ (ด้านอื่น ๆ ที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. (ก) ด้านกฎหมาย

Advertisement

7.รศ.ศุภัช ศุภชลาศัย (ด้านอื่น ๆ ที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. (ข) ด้านเศรษฐศาสตร์)

ทั้งนี้ พล.อ.อู้ด เบื้องบน ประธานคณะกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้รายงานผลการตรวจสอบประวัติต่อที่ประชุม และขอประชุมลับ เพื่อพิจารณารายงานในส่วนที่เป็นความลับ โดยใช้เวลานานถึง 5 ชั่วโมง 30 นาที

จากนั้นเปิดประชุมอีกครั้งเวลา 15.00 น. เริ่มการลงคะแนนลับ โดยการคะแนนเรียงตามตัวอักษร ใช้เวลาลงคะแนนและนับคะแนน นานเกือบ 3 ชั่วโมง ผลปรากฎว่า

1.พลอากาศโทธนพันธุ์ หร่ายเจริญ ให้ความเห็นชอบ 212 คะแนน ไม่ให้ความเห็นชอบ 5 คะแนน ไม่ออกเสียง 6 คะแนน

พล.อ.ท.ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ
พล.อ.ท.ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ

2.ศ.พิรงรอง รามสูต ให้ความเห็นชอบ 213 คะแนน ไม่ให้ความเห็นชอบ 4 คะแนน ไม่ออกเสียง 6 คะแนน

ดร.พิรงรอง รามสูต
ศ.ดร.พิรงรอง รามสูต

3.นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ ให้ความเห็นชอบ 63 คะแนน ไม่ให้ความเห็นชอบ 145 คะแนน ไม่ออกเสียง 15 คะแนน

กิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ
กิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ

4.ศาสตราจารย์คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ให้ความเห็นชอบ 210 คะแนน ไม่ให้ความเห็นชอบ 6 คะแนน ไม่ออกเสียง 7 คะแนน

นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์

5.นายต่อพงศ์ เสลานนท์ ให้ความเห็นชอบ 196 คะแนน ไม่ให้ความเห็นชอบ 19 คะแนน ไม่ออกเสียง 8 คะแนน

ต่อพงศ์ เสลานนท์
ต่อพงศ์ เสลานนท์

6.ร.ท.ธนกฤษฏ์ เอกโยคยะ ให้ความเห็นชอบ 60 คะแนน ไม่ให้ความเห็นชอบ 142 คะแนน ไม่ออกเสียง 21 คะแนน

ร้อยโท ดร. ธนกฤษฏ์ เอกโยคยะ
ร้อยโท ดร. ธนกฤษฏ์ เอกโยคยะ

7.รศ.ศุภัช ศุภชลาศัย ให้ความเห็นชอบ 205 คะแนน ไม่ให้ความเห็นชอบ 11 คะแนน ไม่ออกเสียง 7 คะแนน

รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภัช ศุภชลาศัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภัช ศุภชลาศัย

ดังนั้นที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบทั้งหมด 5 คน โดยที่นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐและ ร.ท.ธนกฤษฏ์ เอกโยคยะ ได้รับความเห็นชอบน้อยว่า 124 คะแนน จึงเป็นผู้ไม่ได้รับความเห็นชอบเป็น กรรมการ กสทช.

ผู้สื่อข่าวรายงาน เพิ่มเติมว่า ตาม พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ระบุว่า หากเกิดกรณีไม่ให้ความเห็นชอบ ผู้ได้รับการเลือกรายใดตามมาตรา 16 วรรค 2 ให้กรรมการสรรหาดำเนินการสรรหาบุคคลใหม่แทนผู้นั้นแล้วเสนอวุฒิสภาให้ความเห็นชอบต่อไป ซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากวุฒิสภาไม่น้อยกว่า 5 คน ให้สำนักเลขาธิการวุฒิสภาจัดให้ผู้ได้รับเลือกประชุมร่วมกัน เพื่อเลือกคนหนึ่งคนใดเป็นประธานกรรมการแล้วแจ้งต่อประธานวุฒิสภารับทราบ เพื่อแจ้งนายกรัฐมนตรี

และเมื่อได้รับการแต่งตั้งแล้ว ให้กรรมการดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจได้ โดยให้ถือว่า กสทช.ประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่ และให้ดำเนินการสรรหาเพิ่มเติมให้ครบตามจำนวนที่ต้องสรรหาต่อไป

เท่ากับว่าถ้าสมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบ 5 ใน 7 คน บอร์ด กสทช. ชุดใหม่ก็จะปฏิบัติหน้าที่ได้ทันที โดยไม่ต้องรอให้ครบ 7 ด้าน และหากมีการฟ้องคดีเกี่ยวกับการสรรหาของกรรมการต่อศาลปกครอง การฟ้องคดีดังกล่าวก็จะไม่เป็นเหตุให้ระงับหรือชะลอการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการสรรหาที่ได้ดำเนินการไปแล้ว เว้นแต่ศาลปกครองจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น