วัน ออริจิ้น ยื่นไฟลิ่งขายหุ้น IPO 702.8 ล้านหุ้น ราคาพาร์ 50 สตางค์

ปิติ จารุกำจร

ONEO-บมจ.วัน ออริจิ้น ในเครือออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ ยื่นไฟลิ่งขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 702,800,000 หุ้น ราคาพาร์ 50 สตางค์ ชูโมเดลธุรกิจสร้างรายได้ประจำต่อเนื่อง 4 กลุ่มธุรกิจหลัก “โรงแรมและบริการ-พื้นที่ค้าปลีกและอาคารสำนักงาน-ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม-ธุรกิจอื่น ๆ”

วันที่ 14 มิถุนายน 2566 นายปิติ จารุกำจร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร บริษัท วัน ออริจิ้น จำกัด (มหาชน) หรือ ONEO ในเครือ บมจ.ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้

เปิดเผยว่า ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ONEO มีธุรกิจครอบคลุม 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1.กลุ่มธุรกิจโรงแรมและการบริการ (Hospitality)

โดยมีโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ เปิดดำเนินการแล้ว 7 โครงการ รวม 1,579 ห้อง อยู่ระหว่างการพัฒนารอเปิดดำเนินการ 12 โครงการ รวม 4,343 ห้องพัก

2.กลุ่มธุรกิจพื้นที่ค้าปลีกและอาคารสำนักงาน มีพื้นที่ค้าปลีกเปิดดำเนินการแล้ว 1 โครงการ พื้นที่เช่ารวม 2,053 ตารางเมตร อยู่ระหว่างการพัฒนารอเปิดดำเนินการ 4 โครงการ พื้นที่เช่ารวม 16,720 ตารางเมตร

Advertisment

นอกจากนี้ มีอาคารสำนักงานรอเปิดดำเนินการ 2 แห่ง พื้นที่เช่ารวม 59,869 ตารางเมตร

3.กลุ่มธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม 5 ร้าน อยู่ระหว่างรอเปิดดำเนินการอีก 4 ร้าน

และ 4) ธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้บริการบริหารโครงการในกลุ่มธุรกิจของ ONEO จำนวน 12 บริษัท

และการบริหารจัดการโปรแกรมการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ (Investment Property) หรือโปรแกรมแฮมป์ตัน 7 โครงการ โดยโปรแกรมแฮมป์ตันอยู่ระหว่างรอดำเนินการอีก 6 โครงการ

Advertisment

ทั้งนี้ ONEO มีฐานลูกค้าที่หลากหลายพื้นที่ ทั้งแหล่งท่องเที่ยวหลักในประเทศไทย อาทิ กรุงเทพฯ ภูเก็ต กระบี่ หัวหิน และในพื้นที่ใกล้นิคมอุตสาหกรรม ในโซน EEC ที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจค่อนข้างสูง

โดย ONEO มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นผู้นำกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และการบริการ เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า สร้างผลตอบแทนที่เติบโตอย่างยั่งยืน ต่อผู้ลงทุน ควบคู่กับการดูแลพนักงาน พันธมิตร และรับผิดชอบต่อสังคม

ล่าสุด ONEO ได้แต่งตั้งธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และได้ยื่นแบบคำขออนุญาตออกและเสนอขายหลักทรัพย์

และร่างแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.)

เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (IPO) 702,800,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 26.0 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ ONEO ภายหลังเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้

แบ่งเป็น หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ไม่เกิน 675,668,000 หุ้น หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ ORI และบริษัทย่อยของ ORI ไม่เกิน 22,701,000 หุ้น

รวมทั้งหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกิน 4,431,000 หุ้น ที่เสนอขายแก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของ ONEO และบริษัทย่อยของ ONEO ตามโครงการ ESOP (Employee Stock Option Program) ที่ราคาเดียวกับการเสนอขายประชาชนทั่วไป

นอกจากนี้ ONEO มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกิน 4,600,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ESOP Warrant)

ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะส่งผลให้ ONEO มีทุนชำระแล้วเพิ่มเป็น 1,353,700,000 บาท คิดเป็น 2,707,400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท จากทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว 1,000,000,000 บาท

โดยวัตถุประสงค์ของการเสนอขายหุ้น IPO ครั้งนี้ เพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนสำหรับการพัฒนาโครงการ การขยายธุรกิจ และเพื่อชำระเงินกู้ยืม รวมทั้งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินงานของ ONEO