NC สื่อพลังรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม

เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง

เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง มุ่งสู่การดำเนินธุรกิจภายใต้โมเดลยึดโยง ESG อย่างเหนียวแน่น สร้างคุณค่า ชุมชน ให้น่าอยู่ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า

โดย “นายแพทย์สมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ NC ระบุว่า ปี 2567 บริษัทก้าวสู่ปีที่ 30 อย่างมั่นคง และแข็งแกร่ง ได้จัดกิจกรรมสร้างพลังสีเขียว ภายใต้ชื่องาน NC Happy Green & Sustainability 2024 สร้างการรับรู้ถึงการเติบโตอย่างมั่นคง ดำเนินนโยบายเพื่อสร้างคุณค่าแก่ชุมชนให้น่าอยู่อาศัย พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

สำหรับปีนี้ บริษัทสานต่อนโยบายด้าน ESG ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม ส่งเสริมให้ชุมชนใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม นำร่องในโครงการใหญ่แบรนด์บ้านฟ้าปิยรมย์ เพื่ออนุรักษ์ต้นไม้ในชุมชนกว่า 4,000 ต้น มีการปลูกฝังการรักต้นไม้อย่างถูกวิธี ให้ความรู้ผ่าน “Big Trees” องค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และรุกขกร หมอต้นไม้ นักศัลยกรรมต้นไม้ใหญ่

เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง

ในการให้คำปรึกษา ประเมิน วางแผนการจัดการ จัดทีมดูแลรักษา การป้องกันต้นไม้จากภัยต่าง ๆ อาทิ ภัยธรรมชาติ โรคพืช แมลง รวมถึงการตกแต่งตัดกิ่งต้นไม้ อย่างถูกวิธี เพื่อต่อยอดความรู้เพื่อดูแลให้ถูกหลักไปยังชุมชน และเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในโครงการบ้านฟ้าปิยรมย์กว่า 1,200 ไร่

Advertisment

ถัดมา “สมนึก ตันฑเทอดธรรม” กรรมการผู้จัดการ NC กล่าวเสริมว่า ปีนี้ถือเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ชุมชนหันมาช่วยดูแลรักษาต้นไม้อย่างถูกหลัก มีการนับจำนวนประชากรต้นไม้ในพื้นที่โครงการ เพื่อดูแลความเป็นสีเขียว พร้อมติด Tag สื่อสัญลักษณ์การดูแลร่วมกับชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า

ตอบโจทย์ที่ลูกค้าให้ความไว้วางใจ …NC รู้จักบ้าน รู้ใจคุณ