สถานการณ์แก้หนี้ครัวเรือนอย่างยั่งยืน

สถานการณ์แก้หนี้ครัวเรือนอย่างยั่งยืน

หนี้ครัวเรือนของประชาชนในประเทศไทยเพิ่มขึ้น จากไตรมาสก่อน คิดเป็นสัดส่วน GDP ของประเทศ ร้อยละ 90.9 

ปัญหาหนี้ครัวเรือนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจากความผันผวน ทางเศรษฐกิจ การเงิน และการเมือง ระหว่างประเทศ รวมทั้งแนวโน้มที่สถานการณ์หนี้ครัวเรือนจะปรับตัวสูงขึ้นในอนาคต จึงมีหน่วยงานจากภาครัฐ นำโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่มีหน้าที่ในการแนะนำส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จัดทำโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรด้วยระบบสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสมาชิกสหกรณ์ ภาคการเกษตร สหกรณ์นอกภาคการเกษตร และกลุ่มเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน

วิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 ถึงปี 2566 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ดำเนินการขับเคลื่อน มีนโยบายให้ความสำคัญ ในการแก้ไขปัญหาหนี้ของสมาชิกอย่างจริงจัง สามารถนำไปปฏิบัติให้เห็นผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว 

วิธีการแก้ไขปัญหาหนี้ก่อนอื่นต้องแยกอายุลูกหนี้ของสมาชิก จัดกลุ่มประเภทลูกหนี้ จัดลำดับความสำคัญในการแก้ไขปัญหา และจัดกลุ่มเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์เข้าไปดำเนินการขับเคลื่อน การแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ เดินหน้าลดหนี้ต่อเนื่องไปพร้อมกับสร้างอาชีพสร้างรายได้ เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรกินดีอยู่ดี พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยระบบสหกรณ์ 

Advertisment

โดยผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดรายงาน ตั้งแต่พฤษภาคมถึงกันยายน 2566 มีสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระ 26,954 ราย หนี้ค้างเฉลี่ยที่ได้รับการแก้ไขลดลงของผลการดำเนินงานของจังหวัด ร้อยละ 19.60 และแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระฯ ของจังหวัด ซึ่งมีวิธีการเจรจาติดตามเร่งรัดหนี้ (การลด/งดคิดดอกเบี้ย) และค่าปรับ รวมถึงการพักชำระหนี้ ร้อยละ 86.84

“ในปี 2567 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิต สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรด้วยระบบสหกรณ์ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา โดยให้สร้าง ทบทวน แต่งตั้ง ทีมงานแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสหกรณ์ ประกอบด้วยทีมคณะทำงานและทีมงานส่งเสริมการแก้ไขปัญหาหนี้ของจังหวัด และทีมปฏิบัติการของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา หนี้สินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้มีผลสำเร็จเพิ่มขึ้น และในปีนี้ให้ทีมโค้ชกับทีมปฏิบัติร่วมกัน ดำเนินการจัดทำแผนการแก้ไขปัญหาหนี้สมาชิก แผนส่งเสริมอาชีพ และจัดทำคลินิกแก้หนี้” นายวิศิษฐ์ กล่าวทิ้งท้าย