ญี่ปุ่นรับแรงงานไทย เงินเดือน 4 หมื่นบาท สมัครฟรีผ่านกรมการจัดหางาน

ญี่ปุ่น
Photo: Koukichi Takahashi/unsplash

กรมการจัดหางานรับสมัครผู้ฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น ผ่านองค์กร IM Japan ปี 2567 ประเภทงานอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมก่อสร้าง 5 รอบ ก.พ.-มิ.ย. 2567 ยื่นใบสมัครทางออนไลน์ ฟรี !

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 นายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า กรมการจัดหางานประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นผ่านองค์กร IM Japan ปี 2567 ครั้งที่ 4 ในตำแหน่งผู้ฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิค ประเภทงานอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมก่อสร้าง ฟรีค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เมื่อฝึกปฏิบัติงานครบ 3 ปี

โดยผู้ผ่านการคัดเลือก เดือนแรกจะได้รับเบี้ยเลี้ยง 80,000 เยน หรือประมาณ 19,000 บาท ค่าที่พัก ค่าน้ำ-ค่าไฟฟรี เดือนที่ 2 ถึงเดือนที่ 36 จะได้ค่าจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่กฎหมายญี่ปุ่นกำหนด หรือประมาณ 41,000 บาทต่อเดือน ไม่รวมค่าทำงานล่วงเวลา

เมื่อฝึกครบตามกำหนดจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกงาน และเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพจำนวน 600,000 เยน หรือประมาณ 145,000 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพเมื่อเดินทางกลับประเทศไทย รวมรายได้จากการทำงานตลอด 3 ปี ประมาณ 1.6 ล้านบาท

โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ toea.doe.go.th ลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนคนหางาน และศึกษาวิธีการสมัคร คุณสมบัติผู้สมัคร และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ที่เมนูข่าวประกาศรับสมัคร หัวข้อ ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานประเทศญี่ปุ่น

นายสมชายกล่าวต่อไปว่า สำหรับการรับสมัครทำงานในครั้งนี้ เปิดรับทั้งสิ้น 5 รอบ ดังนี้

รอบที่ 1 รับสมัครวันที่ 12 กุมภาพันธ์-9 มีนาคม 2567 ประกาศรายชื่อ วันที่ 13 มีนาคม 2567

รอบที่ 2 รับสมัครวันที่ 10-31 มีนาคม 2567 ประกาศรายชื่อ วันที่ 12 เมษายน 2567

รอบที่ 3 รับสมัครวันที่ 1-30 เมษายน 2567 ประกาศรายชื่อ วันที่ 3 พฤษภาคม 2567

รอบที่ 4 รับสมัครวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2567 ประกาศรายชื่อ วันที่ 7 มิถุนายน 2567

รอบที่ 5 รับสมัครวันที่ 1-30 มิถุนายน 2567 ประกาศรายชื่อ วันที่ 5 กรกฎาคม 2567

โดยคุณสมบัติเบื้องต้นเปิดรับเพศชาย อายุ 18-30 ปี จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไม่จำกัดสาขาวิชา ไม่มีประวัติอาชญากรรม ไม่เคยทำงานหรือเข้าเมืองหรือพำนักโดยผิดกฎหมาย หรือเป็นผู้ต้องห้ามเข้าญี่ปุ่น เป็นต้น

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะไปฝึกงานในประเภทอุตสาหกรรมการผลิต อาทิ งานประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ งานบำรุงรักษาเครื่องจักร งานหล่อหรือขึ้นรูปพลาสติก งานซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ งานแปรรูปอาหาร เป็นต้น สำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง อาทิ งานนั่งร้าน งานก่อสร้างแบบหล่อ งานก่อสร้างโครงเหล็ก งานทำระบบกันซึม งานเดินท่อ เป็นต้น

ทั้งนี้ กรมการจัดหางานจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ทางเว็บไซต์ของกรมการจัดหางาน doe.go.th/prd หรือเว็บไซต์กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ doe.go.th/overseas และ facebook : IMthailand หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน โทร. 0-2245-9428 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694 หรือ โทร.1506 กด 2