ปุ้มปุ้ย SAVE THE OCEAN ร่วมประมงพื้นบ้าน สร้างสมดุลระบบนิเวศทะเลตรัง

ปุ้มปุ้ย

ปุ้มปุ้ย SAVE THE OCEAN ปักหมุดพื้นที่ตรัง ร่วมกับกลุ่มชาวประมงพื้นบ้าน บ้านน้ำราบและองค์กรชาวประมงพื้นบ้านในเขตทะเลเสบ้าน เร่งสร้างสมดุลระบบนิเวศทางทะเล เพิ่มพื้นที่ดูดซับคาร์บอนช่วยบรรเทาปัญหาโลกรวน

วันที่ 1 มกราคม 2567 บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิต “ปุ้มปุ้ย” ร่วมกับกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านบ้านน้ำราบและองค์กรชาวประมงพื้นบ้านในเขตทะเลเสบ้าน จัดกิจกรรม “ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ปลูกหญ้าทะเลสร้างสมดุลระบบนิเวศทะเลและชายฝั่ง” โดยผนึกกำลังกับอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม สำนักทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 ประมงจังหวัดตรัง อำเภอกันตัง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สมาคมชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดตรัง และมูลนิธิอันดามัน พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ เอกชน และเครือข่ายประมงพื้นบ้าน 40 ชุมชน

โดยได้รับเกียรติจากนายรัตนะ สวามีชัย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายสกุล ดำรงเกียรติสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังให้การต้อนรับ โดยได้ร่วมกันปลูกหญ้าทะเลกว่า 3,000 ต้น เร่งสร้างสมดุลระบบนิเวศทางทะเลที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง และเพิ่มพื้นที่ Blue Carbon เป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนที่มีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการกักเก็บคาร์บอนสูงกว่าป่าไม้ถึงเกือบ 10 เท่า

นางปวิตา โตทับเที่ยง ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ด้วยบริษัทจัดตั้งโรงงานอยู่ที่จังหวัดตรัง มีความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึง สิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน จึงปักหมุดหมายเร่งสร้างสมดุลระบบนิเวศทางทะเลจังหวัดตรัง ด้วยการปลูกหญ้าทะเล ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ พร้อมกับปลูกจิตสำนึกคนในชุมชนให้ตระหนักรู้ถึงประโยชน์และความสำคัญของระบบนิเวศทางทะเล เพื่อให้เกิดจิตสำนึกในการดูแลรักษาระบบนิเวศก็จะสมบูรณ์ ในที่สุดก็เป็นผลดีกลับมายังชาวบ้านเอง

ปุ้มปุ้ย

นางปวิตากล่าวต่อว่า ในปี 2567 บริษัทมุ่งปลูกหญ้าทะเลในพื้นที่จังหวัดตรังจำนวน 10,000 ต้น โดยเน้นความร่วมมือในระยะยาวกับพันธมิตรจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และชุมชน เพราะระบบนิเวศทางทะเลเป็นเรื่องใหญ่ของทุกภาคส่วน ปุ้มปุ้ยเองเป็นเพียงกลไกหนึ่งที่พร้อมสร้างสมดุลระบบนิเวศทางทะเลจังหวัดตรังกลับมาสมบูรณ์อีกครั้ง


ทั้งนี้จังหวัดตรังเริ่มเกิดความเสื่อมโทรมของแหล่งหญ้าทะเลจากหลายปัจจัย ทั้งเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ มรสุม การเปลี่ยนแปลงตะกอนทรายชายฝั่งทำให้เกิดการทับถมของตะกอนทรายในพื้นที่แหล่งหญ้าทะเล เป็นเหตุให้สัตว์น้ำเศรษฐกิจ เช่น ปูม้า หอย กุ้ง ลดจำนวนลงเนื่องจากไม่มีแหล่งเพาะพันธุ์อนุบาลสัตว์น้ำ รวมถึงไม่มีแหล่งอาหารให้กับพะยูน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดตรัง จึงมีความจำเป็นต้องปลูกหญ้าชะเงาใบยาวเพื่อฟื้นฟูแหล่งอนุบาลและเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ แหล่งอาหารที่สำคัญของพะยูน พร้อมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเพิ่มปริมาณ