เปิดกลยุทธ์ BDMS ขับเคลื่อน ESG สู่องค์กรยั่งยืน

พญ.ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ
พญ.ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ

นับเป็นความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ทั้งมิติทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ด้วยการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม จึงส่งผลให้บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ “BDMS” ขึ้นที่ 1 ผู้นำด้านความยั่งยืนของโลก ปี 2023 ในกลุ่มบริการทางการแพทย์ (Health Care Providers & Services) ทั้งในระดับโลก (DJSI World) เป็นปีแรก และในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (DJSI Emerging Markets) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ด้วยคะแนนอันดับ 1 มิติด้านสังคม จากการประเมินของ S&P Global

“พญ.ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ” กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ “BDMS” เปิดเผยกลยุทธ์ และเป้าหมายในการขับเคลื่อน BDMS สู่ความยั่งยืนว่าปัจจุบันบริษัททั่วโลกให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการองค์กรอย่างยั่งยืน สำหรับเรื่องนี้ต้องมองมากกว่า 10 ปีขึ้นไป

โดยเกณฑ์การประเมินของประเทศไทย และต่างประเทศจะอยู่บนพื้นฐาน 3 ข้อเหมือนกันตามหลักการ ESG โดยในส่วนของ BDMS เริ่มจากเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ THSI (Thailand Sustainability Investment) ก่อน เมื่อเราผ่านเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯแล้ว BDMS จึงตั้งเป้าหมายไปสู่ DJSI

“ตรงนี้เป็นความท้าทายผู้บริหาร และทีมงานในองค์กรอย่างยิ่ง พวกเราจึงหารือพร้อมจะก้าวต่อไปหรือยัง คำตอบคือต้องไป ไม่ไปไม่ได้ เมื่อพิจารณาแล้วว่าในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกยังไม่มีบริษัทใดที่เป็นต้นแบบของความยั่งยืนในกลุ่มธุรกิจ Healthcare จึงเป็นความท้าทายอันดับหนึ่งของ BDMS

แต่ท้ายที่สุดเมื่อตัดสินใจที่จะทำแล้ว เราจึงขับเคลื่อนให้ทั้งองค์กรเห็นเป้าหมายร่วมกัน ผ่านการสื่อสารในทุกระดับ เพราะการทำความเข้าใจภายในองค์กรเป็นเรื่องสำคัญ เราตั้งใจจะไม่ทำ Top Down หรือเป็นคำสั่งลงมา แต่ต้องทำไปพร้อมกัน เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการในหลายมิติ

ซึ่งเราลงมือทำมาตลอด 3 ปีที่ผ่านมา โดยรวบรวมข้อมูลภายในองค์กรทั้ง 3 เรื่อง ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม และหลักธรรมาภิบาล และพบว่ามีบางส่วนที่เราดำเนินการอยู่แล้ว จากโรงพยาบาลทั้งหมด 50 กว่าแห่งทั่วประเทศ”

ด้วยพันธกิจที่มุ่งมั่นมอบการบริการที่เป็นเลิศ BDMS จึงขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่คุณค่าใหม่ให้แก่สังคม สร้างความเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงการให้บริการด้านสุขภาพ ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

โดยมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำ และต้นแบบด้านการบริการสุขภาพเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีบนวิถีแห่งความยั่งยืนที่ตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน พร้อมสร้างเครือข่ายการพัฒนาธุรกิจการแพทย์อย่างยั่งยืนทั้งห่วงโซ่อุปทาน ภายในปี 2030

ผลเช่นนี้ จึงทำให้ BDMS กำหนดกรอบการดำเนินงานเพื่อใช้ในการสื่อสารแนวปฏิบัติสำหรับองค์กรธุรกิจในเครือ รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง พร้อมดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน และเป็นรูปธรรมในมิติ ESG ได้แก่

หนึ่ง ด้านเศรษฐกิจ โดยร่วมพัฒนานวัตกรรม สร้างขีดความสามารถการรักษาพยาบาล เพื่อคืนคุณค่าสู่สังคม การปรับตัวสู่การเป็นโรงพยาบาลอัจฉริยะ และมุ่งสู่การเป็นผู้นำการให้บริการด้านสุขภาพนวัตกรรมครบวงจร

สอง มิติด้านสิ่งแวดล้อม กำหนดเกณฑ์ BDMS Green Healthcare มุ่งสู่ Net Zero วัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อกำหนดการจัดการสิ่งแวดล้อมของ BDMS และส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

สาม มิติด้านสังคม ส่งเสริมความเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำ โดยการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลจะมุ่งส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีให้กับบุคลากร และการดำเนินการเคารพสิทธิมนุษยชน (Human Rights) รอบด้านตลอดห่วงโซ่คุณค่า

นอกจากนี้ BDMS ยังตระหนักถึงความสำคัญในการขยายโอกาสในการเข้าถึงการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ โดยนำองค์ความรู้ขององค์กร ผ่านการจัดโครงการเพื่อสังคม “BDMS อบรมการช่วยชีวิต” ซึ่งอบรมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครอบคลุมทั่วประเทศไทยมากกว่า 60,000 ราย โดยร่วมกับมูลนิธิเวชดุสิตฯ

ทั้งยังส่งเสริมการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ และมอบโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาผ่านโครงการอิ่มบุญ, โครงการผ่าเข่าในกลุ่มผู้ป่วยยากไร้มากกว่า 180 เข่า และสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาพยาบาลกับโครงการเวชดุสิต ปลูกต้นกล้า สร้างพยาบาลมากกว่า 70 ทุน

ที่สำคัญ ยังเปิดพื้นที่เพื่อกระตุ้นให้พนักงานทุกระดับแสดงความคิดสร้างสรรค์ ในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน ผ่านเวที BDMS Awards ประกอบด้วย การอบรมความรู้ด้านนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน และการบ่มเพาะโครงการนวัตกรรมด้านความยั่งยืน

รวมถึงโครงการนวัตกรรมสีเขียว และการมีส่วนร่วมต่อชุมชน เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม โดย BDMS Awards จัดการประกวดอย่างต่อเนื่องมากว่า 10 ปี โดยในปี 2567 มีโครงการเข้าร่วมจากทุกกลุ่มธุรกิจมากกว่า 700 โครงการ

สำหรับการดำเนินงานในปี 2024-2026 BDMS คงมุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน 3 ด้าน ได้แก่

หนึ่ง ด้านสิ่งแวดล้อม เน้นการก้าวสู่ Net Zero ในปี 2050 ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน มุ่งสู่การพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยเน้นหลักด้านจัดการขยะจากโรงพยาบาล โดยการ Upcycling ถุงน้ำเกลือ เพื่อผลิตเป็นชุด PPE นอกจากนี้ ยังมุ่งพัฒนาโรงงานยา และน้ำเกลือของธุรกิจในเครือ ซึ่งถือเป็นห่วงโซ่อุปทานที่สำคัญของการบริการการแพทย์ เพื่อพัฒนาเป็นระบบอุตสาหกรรมสีเขียว

สอง ด้านสังคม ยังคงให้ความสำคัญกับการดูแลด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน ทั้งบุคลากรภายใน พันธมิตรธุรกิจ และชุมชนโดยรอบ เพื่อให้ความเป็นอยู่ที่ดี สามารถเข้าถึงบริการการแพทย์ และการดูแลสุขภาพได้อย่างเสมอภาค ผ่านโครงการอบรมทักษะการช่วยชีวิต ทั้งยังมีการใช้ Tele Mental Health ดูแลสุขภาพใจ โดยเน้นกลุ่มสถาบันการศึกษา และพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในห่วงโซ่อุปทานสำหรับธุรกิจการแพทย์

สาม ด้านเศรษฐกิจ มุ่งกระตุ้นการพัฒนานวัตกรรม ทั้งการส่งเสริมการวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำในการยกระดับมาตรฐานการบริการ ควบคู่ไปกับการร่วมมือกับคู่ค้า เพื่อพัฒนาห่วงโซ่อุปทานสีเขียว และพัฒนากระบวนการทำงาน เพื่อลดการเบียดเบียนต่อสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกัน ก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลทางธุรกิจ

จนทำให้ BDMS ประสบความสำเร็จในที่สุด