BDMS คว้ารางวัล “สุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย”

BDMS คว้ารางวัล “สุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย”

BDMS คว้ารางวัล “สุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย” และ “ผู้นำที่สร้างความผูกพันในองค์กร” ประจำปี 2566 จาก Kincentric

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด มหาชน หรือ BDMS คว้ารางวัล “สุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย” ประจำปี 2566 (Kincentric Best Employer Thailand 2023) พร้อมได้รับการยกย่องให้เป็นผู้นำที่สร้างความผูกพันในองค์กร ประจำปี 2566 (Kincentric Thailand’s Engaging Leaders Special Recognition 2023) จัดโดย บริษัท คินเซนทริค (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลชั้นนำระดับโลก ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการนี้  แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่  และประธานคณะผู้บริหารอาวุโส กลุ่ม 1 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย ดร. ดวงใจ สินธุสังข์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส สายการบริหารทรัพยากรบุคคลกลาง BDMS และ แพทย์หญิงเมธินี ไหมแพง ประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม 1 BDMS และผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกรุงเทพ ร่วมพิธีมอบรางวัล ฯ ในงาน Kincentric Best Employers Learning Conference 2023 ณ ห้องฉัตราบอลรูม โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ

รางวัล “สุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566” เป็นเครื่องยืนยันว่า BDMS ให้ความสำคัญและใส่ใจในการดูแลพนักงาน อีกทั้งยังมีการพัฒนาความสามารถอย่างต่อเนื่อง นับเป็นการสะท้อนวิสัยทัศน์ของ BDMS ในการบริหารจัดการองค์กรที่พัฒนาสู่ความยั่งยืน ผ่านกระบวนการต่าง ๆ ตามมาตรฐานสากล ไม่ว่าจะเป็นนโยบายการบริหารธุรกิจ นโยบายด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ยั่งยืนให้องค์กร อันจะแสดงให้เห็นถึงองค์กรที่มีการบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการดูแลสุขภาพ และการดำเนินงานธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ของประเทศ

นอกจากนั้น รางวัลพิเศษด้านการเป็นผู้นำที่สร้างความผูกพันในองค์กร ประจำปี 2566 (Kincentric Thailand’s Engaging Leaders Special Recognition 2023) ยังสะท้อนว่าองค์กรสามารถทำให้พนักงานเห็นภาพทิศทางที่จะขับเคลื่อนไปในอนาคต สื่อสาร และสร้างแรงบันดาลใจ รวมถึงมีส่วนร่วมในการส่งมอบประสบการณ์ที่ดีภายในองค์กร เพื่อให้พนักงานส่งต่อการบริการที่ดีต่อไป

แพทย์หญิงปรมาภรณ์ กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในการดำเนินธุรกิจ BDMS ให้ความสำคัญกับการดูแลและเอาใจใส่พนักงาน ให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพและทักษะในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานสามารถส่งต่อการดูแลเอาใจใส่เหล่านี้ไปยังผู้รับบริการอย่างเข้าอกเข้าใจและมีประสิทธิภาพ ในฐานะผู้ให้บริการธุรกิจด้านสุขภาพและการแพทย์อย่างครบวงจร BDMS ตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกภาคส่วนล้วนมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะขับเคลื่อนให้องค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ BDMS จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้นำองค์กร อีกทั้งยังได้บรรจุให้ People Strategy  เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่จะนำพาองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน เราเชื่อมั่นว่ายังไม่มีเครื่องมือ ไม่มี AI หรือเทคโนโลยีใหม่ใด ๆ ที่จะมาทดแทนพลังบุคลากรของเราได้ และ BDMS จะดูแลพนักงานของเราอย่างดีที่สุด”

ในโอกาสนี้ แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ ยังได้ร่วมเสวนาในหัวข้อ “Culminating Courageous Leaders to Realign People-Centric Commitment” หรือสุดยอดผู้นำที่ต้องปรับตัวจากการเป็นผู้สั่งการไปเป็นผู้สนับสนุน เพื่อให้พนักงานในองค์กรรู้จักถึงพลังในตัวเอง

แพทย์หญิงปรมาภรณ์  อธิบายถึงแนวคิดในฐานะผู้บริหารว่าการบริหารงานของ BDMS ผู้บริหารทุกกลุ่มจะให้ความสำคัญกับพนักงานทุกส่วน และทำให้การสื่อสารเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ตลอดจนจะต้องเชื่อมั่นในแนวคิด และให้โอกาสพนักงานทุกระดับชั้น เนื่องจากผู้บริหารอาจไม่ทราบถึงปัญหา และข้อเท็จจริงดีเท่ากับพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่หน้างาน ซึ่งจะเห็นถึงกระบวนการทำงานตั้งแต่ต้นจนจบได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบัน คนรุ่นใหม่นั้นมีศักยภาพในการเรียนรู้มากกว่าอดีต บางท่านมีความสามารถและต้องการโอกาสที่จะพัฒนาต่อยอดทางความคิด ซึ่งหลายไอเดียสามารถนำมาปรับใช้ได้จริงภายในองค์กร ตราบใดที่ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการสื่อสารต่อพนักงาน กระบวนการนี้จะทำให้พนักงานรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า และอยากมีส่วนร่วม (Engagement) กับองค์กรของตัวเองมากยิ่งขึ้น