อพท.เปิดตัว CTThailand by DASTA แบรนด์ท่องเที่ยวสร้างสรรค์

ท่องเที่ยว

อพท.ชูการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เปิดตัว CT Thailand by DATA แบรนด์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สร้างรายได้-ความสุขสู่ชุมชน พร้อมยกระดับให้เกิดการยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ

นาวาอากาศเอกอธิคุณ คงมี ผู้อํานวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เปิดเผยว่า อพท.เล็งเห็นความสำคัญของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โดยได้บุกเบิกและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ต่อเนื่องมากว่า 10 ปี ล่าสุดได้เปิดตัวแบรนด์ CT Thailand by DASTA อย่างเป็นทางการ เพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ให้แก่หน่วยงานภาคีเครือข่าย

อธิคุณ คงมี

รวมทั้งเสริมภาพลักษณ์ อพท. ในฐานะสินค้าการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของประเทศไทยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดการยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ

โดยที่ผ่านมา อพท.ได้ร่วมกับหน่วยงานที่ขับเคลื่อนเรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชนในการสร้างแบรนด์การท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าและออกแบบประสบการณ์การท่องเที่ยวด้วยเครื่องมือการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของ อพท. ที่เรียกว่า 3S ได้แก่ 1.การออกแบบเรื่องราว (Storytelling) 2.การออกแบบกิจกรรมให้เกิดอรรถรส (Senses) และ 3.การออกแบบลีลาการนำเสนอ (Sophistication)

และสร้างแบรนด์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อมาเติมเสน่ห์การท่องเที่ยวโดยชุมชนให้เป็นสินค้าการท่องเที่ยวคุณภาพสูง ควบคู่ไปกับการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับนักท่องเที่ยว

โดยปัจจุบัน อพท.ได้พัฒนาต้นแบบกว่า 26 กิจกรรม ในพื้นที่พิเศษและเขตพัฒนาการท่องเที่ยวทั้ง 26 ชุมชน พร้อมกันนี้ยังพัฒนาปราชญ์ชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีค่าอย่างยิ่งของแผ่นดิน เพื่อเป็น Brand Ambassador สื่อสารแบรนด์ CT Thailand by DASTA ในการถ่ายทอดเรื่องราวของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จากประสบการณ์จริง นำร่อง 5 ชุมชน ได้แก่

1.กิจกรรมออกแบบผ้ามัดหมี่ทอมือ ชุมชนเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 2.กิจกรรมพระพิมพ์ดินเผาสุโขทัย บ้านพระพิมพ์ลักษมณศิลป์ ชุมชนเมืองเก่า จังหวัดสุโขทัย 3.กิจกรรมปั้นและเขียนลายสังคโลก โมทนาเซรามิก จังหวัดสุโขทัย 4.กิจกรรมโคมมะเต้า 
ชุมชนม่วงตื๊ด จังหวัดน่าน และ 5.กิจกรรมเขียนตั๋วเมือง ชุมชนในเวียง จังหวัดน่าน


นอกจากนี้ อพท.ยังได้ถอดบทเรียนจากการปฏิบัติจริงและกรณีศึกษาที่หลากหลายสกัดออกมาเป็นเครื่องมือที่เรียกว่า “คู่มือกระบวนการพัฒนาและยกระดับกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์” ซึ่งถือเป็นคู่มือพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เล่มแรกของโลกด้วย