ท่องเที่ยวจ่อชง ครม. เคาะเปิดสถานบันเทิงถึงตี 4-อัตราจัดเก็บค่าเหยียบแผ่นดิน 7 ก.พ.

ท.ท.ช.เตรียมชงที่ประชุม ครม. 7 ก.พ.นี้ เคาะมาตรการขยายเวลาเปิดสถานบริการตี 4 กระตุ้นเศรษฐกิจ การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวสำหรับภาคเศรษฐกิจกลางคืนในพื้นที่ท่องเที่ยว พร้อมเคาะอัตราการจัดเก็บค่าเหยียบแผ่นดิน-การฟื้นประเทศด้วยการท่องเที่ยวเป็นวาระแห่งชาติ

วันที่ 30 มกราคม 2566 แหล่งข่าวจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ท.ท.ช.) ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ

Advertisement

โดยที่ประชุมได้พิจารณาวาระสำคัญ และมีมติเห็นชอบเตรียมผลักดันนำเสนอที่ประชุม ครม.พิจารณาในวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ประกอบด้วย 1.การขยายระยะเวลาเปิดสถานบริการถึงเวลา 04.00 น. เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวสำหรับภาคเศรษฐกิจกลางคืนในพื้นที่ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการเปิดประเทศ มุ่งเน้นการฟื้นประเทศด้วยท่องเที่ยว และส่งเสริมให้การท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในกลไกขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของไทย โดยจะดำเนินการในพื้นที่นำร่อง ได้แก่ ถนนบางลา ตำบลป่าตอง จังหวัดภูเก็ต เป็นพื้นที่แรก และจะมีการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ก่อนจะขยายผลไปยังพื้นที่ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพอื่น ๆ ต่อไป

2.ที่ประชุมได้เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวภายในประเทศของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ พ.ศ. … โดยเห็นชอบให้กำหนดอัตราจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางผ่านช่องทางอากาศในอัตรา 300 บาท/คน และช่องทางบกและช่องทางน้ำในอัตรา 150 บาท/คน พร้อมทั้งมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับ (ร่าง) ประกาศฯต่อไป

Advertisement

และ 3.เสนอให้การฟื้นประเทศด้วยการท่องเที่ยวเป็นวาระแห่งชาติ โดยมุ่งหวังให้เกิดการบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและยั่งยืนในทุกมิติ สอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์การท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไปภายหลังการระบาดของโรคโควิด-19

ทั้งนี้ แนวคิดการฟื้นประเทศด้วยการท่องเที่ยวจะให้ความสำคัญกับการบูรณาการด้านการท่องเที่ยวอย่างเป็นองค์รวม โดยแบ่งการดำเนินงานสำคัญเป็น 3 ระยะ ได้แก่ พร้อมรับ-พัฒนา-พลิกโฉม โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวขับเคลื่อนเพื่อเตรียมพร้อมดำเนินการให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวคุณภาพสูง มุ่งสู่การท่องเที่ยวฟื้นสร้างอย่างยั่งยืน ภายในปี 2570