ทอท. ตั้งบริษัทใหม่ ทุนจดทะเบียน400ล้าน ให้บริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้นในสนามบิน

วันที่ 11 ตุลาคม 2561 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. (AOT) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า บริษัทได้ร่วมลงทุนกับบริษัท เอสเอแอล กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (SAL) จัดตั้งบริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยาน จำกัด (AOT Ground Aviation Services Co.,Ltd.) มีทุนจดทะเบียน 400 ล้านบาท โดย AOT ถือหุ้นสามัญในสัดส่วนร้อยละ 49 และ SAL ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 ประกอบด้วยหุ้นามัญร้อยละ 47 และหุ้นบุริมสิทธิร้อยละ 4 โดยหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิเช่นเดียวกับหุ้นสามัญ ยกเว้นเรื่องการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีสิทธิในสัดส่วน 10 หุ้นต่อ 1 เสียง ทั้งนี้ได้เรียกชำระค่าหุ้นครั้งแรกจากผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ การจัดตั้งบริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยาน จำกัด มีวัตถุประสงค์ในการให้บริการลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น (Ground Services Equipment) ณ ท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทอท. และได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561