การบินไทย เงินสดไม่พอจ่าย แจ้งพนักงานเสียสละลาออก ทำงานวันสุดท้าย 30 พ.ย.นี้

การบินไทยแจ้งพนักงาน “เงินสดไม่พอ” จ่ายเงินเดือน ต้องรอจนกว่าศาลเห็นชอบแผนฟื้นฟู จำเป็นต้องเร่งลดค่าใช้จ่าย เปิดโครงการ “ร่วมใจเสียสละเพื่อองค์กร” 2 โครงการ ตั้งแต่19-28 ต.ค.นี้ ให้สมัครใจลาออกทำงานวันสุดท้าย 30 พ.ย. 2563 หรือเลือกลาหยุดยาว 6 เดือนรับเงินเดือน 20%

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ออกประกาศลงวันที่ 16 ตุลาคม2563 เรื่องประกาศ โครงการร่วมใจเสียสละเพื่อองค์กร พ.ศ. 2563 โดยระบุว่า ตามที่คณะผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการบริษัท การบินไทย ได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 7 ตุลาคมที่ผ่านมา ได้อนุมัติหลักการและดำเนินการโครงการร่วมใจเสียสละเพื่อองค์กร พ.ศ. 2563

เงินสดไม่พอจ่ายเงินเดือน

เนื่องจากบริษัทประสบปัญหาขาดทุนยาวนานมาโดยตลอด จนทำให้บริษัทมีหนี้สินล้นพ้นตัว อีกทั้งสถานการณ์โรคระบาด COVID -19 ทำให้บริษัทไม่สามารถทำการบินได้ตามปกติ จนที่สุดบริษัทต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการภายใต้พระราชบัญติล้มละลาย และปัจุบันผู้ทำแผนกำลังจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการเพื่อให้ที่ประชุมเจ้าหนี้และศาลล้มละลายกลางให้ความเห็นชอบ

แต่ในสภาพการณ์ปัจจุบันที่บริษัทยังไม่ทำการบินได้ตามปกติ ทำให้บริษัทไม่มีรายได้จากการทำการบิน ในขณะที่บริษัทยังคงมีรายจ่ายมากมาย อันรวมถึงรายจ่ายเงินเดือนพนักงาน แม้ว่าพนักงานจะร่วมกันเสียสละเข้าร่วมโครงการ Together we Can แล้วก็ตาม และพนักงานอีกหลายๆ ฝ่ายได้ร่วมมือร่วมใจหารายได้เสริมให้แก่บริษัทในระหว่างนี้

แต่เงินสดที่บริษัทมีอยู่ ณ ขณะนี้อาจจะไม่เพียงพอที่จะทำให้บริษัทสามารถจ่ายเงินเดือนพนักงานไปจนถึงเวลาที่ที่ประชุมเจ้าหนี้และศาลล้มละลายกลางจะให้ความเห็นชอบต่อแผนฟื้นฟูกิจการ

เร่งเปิดโครงการ “ลาออก-ลาหยุด 6 เดือน”

ดังนั้น บริษัทจึงมีความจำป็นต้องขอให้พนักงานร่วมใจกันเสียสละเพื่อองค์กรอีกครั้ง โดยบริษัทได้จัดทำโครงการร่วมใจเสียสละเพื่อองค์กร พ.ศ. 2563 ขึ้น ในการนี้บริษัทขอขอบคุณพนักงานที่ได้ร่วมเสียสละแก่บริษัทเรื่อยมา และขอบคุณพนักงานที่จะร่วมใจเสียสละในการสมัครเข้าร่วมโครงการนี้อีกครั้ง บริษัทตระหนักดีว่าหากไม่ได้รับความร่วมมือร่วมใจเสียสละจากพนักงาน การฟื้นฟูกิจการจะไม่ประสบความสำเร็จอย่างแน่แท้

โดยผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ต้องเป็นพนักงานที่บริษัทว่าจ้างในประเทศไทยเท่านั้น แต่ทั้งนี้ไม่รวมพนักงานที่อยู่ระหว่างการทดลองงาน

บริษัทจัดทำโครงการร่วมใจเสียสละเพื่อองค์กร 2 โครงการ ประกอบด้วย 1.โครงการร่วมใจจากองค์กร Mutual Separation Plan A (“MISP A”)  2.โครงการลาระยะยาว (“LW20”) ซึ่งพนักงานที่ร่วมโครงการนี้จะมีสิทธิสมัครร่วมใจจากองค์กร Mutual Separation Plan B (“MSP B”)

โดยพนักงานมีสิทธิเลือกสมัครโครงการใด โครงการหนึ่ง หรือตัดสินใจสมัครทั้งสองโครงการก็ได้ ทั้งนี้ บริษัทมีดุลพินิจแต่เพียงฝ่ายดียวในการพิจารณาอนุมัติว่าพนักงานจะได้เข้าโครงการใด ตามที่บริษัทเห็นสมควร

บริษัทเปิดให้สมัครเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่19-28 ตการพิจารณา โครงการร่วมใจจากองค์กร “MISP A” ให้พนักงานทราบวันที่ 20พฤศจิกายน2563 และโครงการลาระยะยาว (“LW20”)จะแจ้งผลภายใน30ตุลาคม2563

จ่าย400วัน+เงินพิเศษ1เดือน

สำหรับโครงการร่วมใจจากองค์กร Mutual Separation Plan A (“MISP A”) เป็นโครงการที่ให้พนักงานเสียสละโดยแสดงเจตนาเข้าร่วมโครงการและลาออกจากบริษัท ซึ่งพนักงานที่ได้รับรับอนุมัติจะได้รับผลตอบแทนดังนี้

1.เงินตอบแทนตามโครงการในอัตราเทียบเท่ากับค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงาน ระยะเวลาการทำงาน ตั้งแต่ 30วัน ถึงสูงสุด 400 วัน
2. เงินตอบแทนพิเศษเพิ่มเติม เท่ากับ 1 เดือนของเงินเดือนสุดท้าย
3. เงินสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีที่ไม่ได้ใช้ (หากมี) ตามข้อกำหนดและเงื่อนไบของระเบียบของบริษัทที่เกี่ยวข้อง
4. เงินบำเหน็จหรือเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เฉพาะพนักงานที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบของบริษัทหรือกองทุนที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามข้อบังคับและเงื่อนไขของระเบียบของบริษัทหรือกองทุนที่เกี่ยวข้อง
5. ภาษีงินได้ บริษัทจะรับภาระเสียภาษีเงินได้ให้เฉพาะพนักงานที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบของบริษัทที่เกี่ขวข้อง

โดยพนักงานที่ได้รับอนุมัติให้เข้าโครงการจะมีผลให้ลาออกในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 โดยพนักงานจะทำงานวันสุดท้ายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

แบ่งจ่ายเงินชดเชย12งวด งวดแรกมิ.ย.64

สำหรับการจ่ายเงินตอบแทนตามโครงการในอัตราของเทียบเท่กับค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงาน+เงินตอบแทนพิเศษ1เดือน +เงินสำหรับวันหยุดประจำปีที่ไม่ได้ใช้ ส่วนนี้จะแบ่งจ่ายเป็นรายเดือนเข้าบัญชีเงินเดือนพนักงาน ทั้งหมด 12 งวด ในอัตราเท่ากัน โดยจ่ายงวดแรกภายในเดือนมิถุนายน 2564

กรณีเงินบำเหน็จ (สำหรับพนักงานที่มีสิทธิได้)จะจ่ายครั้งเดียวเข้าบัญชีเงินเดือนของพนักงานภายในเดือนมกราคม 2564 ส่วนเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจ่ายตามข้อบังคับของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ทางเลือกที่2 ลายาว 6เดือนรับเงิน20%

ส่วน โครงการลาระยะยาว (“L W20”) และร่วมใจจากองค์กร Mutual Separation Plan B (“MSP B”) พนักงานที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการและ ได้รับการอนุมัติจากบริษัทที่จะลาระยะยาวตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 รวมระยะการลา 6เดือน พนักงานจะได้รับเงินรายเดือนตลอดระยะเวลาลาในอัตราร้อยละ 20 ของเงินเดือนสุดท้าย หรือของเงินเดือนเดิมของพนักงานก่อนการปรับลดหากพนักงานเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ของบริษัท โดยพนักงานจะไม่ได้รับเงินสิทธิประโยชน์และสวัสดิการอื่น ๆ นอกจากเงินรายเดือนตลอดระยะเวลาลา

ทั้งนี้ระหว่างระยะเวลาลา พนักงานยังคงเป็นพนักงานของบริษัท และต้องรักษาภาพลักษณ์ของบริษัทให้ดีอยู่เสมอ ทั้งนี้พนักงานจะต้องไม่ทำงานหรือดำเนินการใด ๆ ที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือกระทำสิ่งใดที่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมยกเว้นได้รับการอนุมัติจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

สำหรับพนักงานที่ได้ข้าร่วมโครงการอื่นๆ รวมถึง Together We Can ไว้แล้วให้ยกเลิกโครงการดังกล่าวทันทีที่ได้รับอนุมัติเข้าโครงการ LW20

เปิดเออร์รี่รอบสองเดือนมี.ค.64

นอกจากนี้พนักงานที่ได้รับอนุมัติเข้าโครงการ LW20 มีสิทธิสมัครเข้าโครงการร่วมใจจากองค์กร Mutual Separation Plan B (MSP B) โดยบริษัทจะประกาศเปิดรับสมัครอีกครั้งในเดือนมีนาคม 2564 และจะให้พนักงานลาออกตามโครงการมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม2564

กรณีการจ่ายผลตอบแทนเข้าโครงการ “MSP B” จะคล้ายกับ “MSP A” แต่จะมีการบวกในส่วนเงินเพิ่มพิเศษ เป็น 4 เดือน และเงื่อนไขวิธีการจ่ายเงินก็เหมือนกับ “MSP A”

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ