ประวัติ พล.อ.สมชาย ชัยวณิชยา นายทหารตำแหน่งสูงของกองทัพไทย

พล.อ.สมชาย ชัยวณิชยา

จากคดีดัง “จีจี้” หรือ นางสาวสุพิชชา อายุ 19 ปี เน็ตไอดอลชื่อดังถูกยิงเสียชีวิต ร่วมกับ “อิคคิว” หรือ นายภูมิพัฒน์ ชัยวณิชยา อายุ 19 ปี นักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ 2 เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา กลายเป็นกระแสไปทั่วโลกโซเซียลและยังคงได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง เหตุเพราะนายภูมิพัฒน์เป็นลูกชายของ “พล.อ.สมชาย ชัยวณิชยา” นายทหารตำแหน่งสูงของกองทัพไทย ซึ่งเพิ่งมีประเด็นข่าวก่อนหน้านี้ไม่กี่วัน กรณีขาดคุณสมบัติเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม

ประวัติ พล.อ.สมชาย

เกิดเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2505 จบปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง แล้วเข้าเรียนที่โรงเรียนทหารช่าง หลักสูตรชั้นนายร้อย และเข้าศึกษาต่อตามลำดับดังนี้

พ.ศ. 2530 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
พ.ศ. 2532 โรงเรียนทหารช่าง หลักสูตรชั้นนายร้อย
พ.ศ. 2539 TECHNOLOGICAL UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES
พ.ศ. 2540 โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง
พ.ศ. 2541 ศิษย์การบิน ฝูงบิน 604 กองทัพอากาศ
พ.ศ. 2542 โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ
พ.ศ. 2548 หลักสูตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 20 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2548 วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. 2554 หลักสูตรกฎหมายปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง ตามมาตรฐานที่ ก.ศป. รับรอง

ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2532 ผู้ช่วยนายทหารวางแผน และนายทหารงบประมาณ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 จังหวัดเชียงใหม่ กองอำนวยการ กลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
พ.ศ. 2536 หัวหน้าชุดช่างพัฒนา หน่วยทหารช่างพัฒนา สานักงานพัฒนาภาค 3 กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
พ.ศ. 2539 หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุงทั่วไป กองคลัง สานักงานสนับสนุน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
พ.ศ. 2542 รองผู้อำนวยการกองคลัง สำนักงานสนับสนุนหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
พ.ศ. 2547 นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจาผู้บัญชาการทหารสูงสุด และผู้อำนวยการกองที่ดิน สานักยุทธโยธาทหาร กรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด
พ.ศ. 2551 นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

และผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย อนุกรรมการวิฉัยเรื่องร้องเรียน คณะกรรมการการเลือกตั้ง
กรรมการอำนวยการสถานธนานุเคราะห์ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ล่าสุด มติชน รายงานว่า เมื่อวันที่ 18 เมษายน ที่ศาลฎีกา สนามหลวง นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ครั้งที่ 10/2566

โดยมีวาระสำคัญคือ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบ พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 36 (3) (ก.ต.บุคคลภายนอก ราย พล.อ.สมชาย ชัยวณิชยา)

โดยที่ประชุม ก.ต.มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมมีมติเอกฉันท์ ให้ พล.อ.สมชาย ชัยวณิชยา ก.ต.จากบุคคลภายนอกพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากขาดคุณสมบัติ กรณีปกปิดการถูกดำเนินคดีที่มีผลต่อคุณสมบัติการลงสมัครรับเลือกตั้ง ก.ต.ขณะลงสมัคร

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากการลงมติให้พ้นจากตำแหน่งดังกล่าว ทำให้จะต้องมีการประกาศสมัครเพื่อรับเลือกเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ผู้ทรงคุณวุฒิ (บุคคลภายนอก) ตามมาตรา 36 (3) ใหม่อีกครั้งต่อไป