เพราะน้ำคือชีวิต “โค้ก” ผุดวิดีโอรักน้ำช่วยเหลือชุมชน

เพราะน้ำคือชีวิต

วิดีโอ เพราะนํ้าคือชีวิต…ร่วมค้นหาการแก้ปัญหานํ้าแล้ง น้ำท่วม กับโครงการ “รักนํ้า” บอกเล่าเรื่องราวของน้ำที่สร้างผลกระทบที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ บางแห่งต้องประสบปัญหาภัยแล้ง หรือไม่มีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค ขณะที่บางพื้นที่กลับรับปริมาณน้ำที่มากเกินไปจนเกิดเป็นอุทกภัย

ซึ่งทางโคคา-โคลา ภายใต้การทำงานผ่านมูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทยเข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือชุมชนบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำที่แตกต่างเหล่านั้นผ่านโครงการ “รักน้ำ”

โดยมีตัวละครที่หลากหลาย ทั้งครอบครัวชาวบ้านในชุมชน ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการแหล่งน้ำจากองค์กรพันธมิตร ได้ถ่ายทอดการดำเนินงานในโครงการ “รักน้ำ” ด้วยวิธีที่แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ เช่น ชุมชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมก็สนับสนุนการขุดสระเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรและป้องกันน้ำท่วม ทำคลองส่งน้ำ ประตูระบายน้ำ เป็นต้น

หรือในพื้นที่ปัญหาน้ำแล้งจากการบุกรุกทำลายป่าเพื่อการเกษตร, ป่าต้นน้ำเสื่อมโทรมจากการใช้สารเคมีการเกษตรก็มีการรณรงค์ไม่ตัดไม้ทำลายป่า ช่วยอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับป่าต้นน้ำอีกทาง

ส่วนชุมชนที่มีปัญหาขาดแคลนน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค ก็มีการสนับสนุนการทำระบบประปาแสงอาทิตย์เพื่อให้มีน้ำกิน น้ำใช้ และทำการเกษตร

นอกจากการดำเนินเรื่อง รวมถึงตัวละครและฉากต่าง ๆ จะถูกออกแบบมาเพื่อสะท้อนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในชุมชนที่มี “น้ำ” เป็นหัวใจสำคัญในการดำรงชีวิตและการทำเกษตรกรรมแล้ว

เอกลักษณ์ความเป็นไทยพื้นบ้านยังถูกถ่ายทอดออกมาผ่านเสียงเพลงที่นำเอาเครื่องดนตรีไทยมาเป็นส่วนสำคัญในการรังสรรค์ทำนอง ไปจนถึงเสื้อผ้าของตัวละคร บางส่วนตัดเย็บด้วยผ้าไหมทอมือจากบ้านถนนงาม และบ้านหนองแวงน้อย ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

สำหรับโครงการ “รักน้ำ” เริ่มขึ้นในปี 2550 โดยมูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย มูลนิธิที่จัดตั้งขึ้นเพื่อทำงานด้านความยั่งยืนของกลุ่มธุรกิจโคคา-โคลาในประเทศไทย อันประกอบไปด้วย บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท โคคา-โคลา (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีพันธกิจในการสร้างความยั่งยืนให้กับ “น้ำ” อันเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเครื่องดื่ม โดยดำเนินการครอบคลุม 3 ด้านคือ

1) การอนุรักษ์แหล่งน้ำ

2) การนำน้ำมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า

และ 3) การเข้าถึงน้ำที่สะอาด

ในพื้นที่ที่โคคา-โคลาใช้น้ำในการผลิตเครื่องดื่ม 7 จังหวัด ได้แก่ ลำปาง, ขอนแก่น, บุรีรัมย์, นครสวรรค์, สุราษฎร์ธานี, ปทุมธานี และพัทลุง ผ่านการทำงานร่วมกับองค์กรพันธมิตร คือ มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน และมูลนิธิป่า-ทะเลเพื่อชีวิต

ทั้งนี้ ปัญหาน้ำในประเทศไทยนั้นต้องการการบริหารจัดการที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ พร้อมไปกับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และจากคนไทยทุกคน วิดีโอนี้จะเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจผลักดันให้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการร่วมกันอนุรักษ์น้ำ อันเป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศ และคนไทยทุกคนสามารถติดตามและรับชวิดีโอ เพราะนํ้าคือชีวิต…

ร่วมค้นหาการแก้ปัญหานํ้าแล้ง น้ำท่วมกับโครงการ “รักนํ้า” ได้ทางเฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/cocacolaTH/posts/2904422576497793 และ Youtube https://youtu.be/-ntTYEaZI1M

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ