โครงการฝึกงานที่ญี่ปุ่น 3 ปี รายได้ 2 แสนบาท มีสิทธิอยู่ทำงานต่อ เช็กที่นี่ !

กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดรับคนไทยพัฒนาทักษะก่อนไปฝึกงานที่ญี่ปุ่น 3 ปี เนื่องจากญี่ปุ่นต้องการแรงงานไทยกว่า 2,000 คน

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ในปี 2565 กระทรวงแรงงานได้ร่วมกับองค์กรพัฒนาแรงงานระดับนานาชาติ ประเทศญี่ปุ่น หรือ IM Japan (Public Interest Foundation, International Manpower Development Organization, Japan) เปิดโอกาสให้แรงงานไทยไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากมีความต้องการแรงงานไทย จำนวนกว่า 2,000 คน

นอกจากนี้ยังมีนโยบายขยายสาขาการฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคและขยายตลาดแรงงานกลุ่มทักษะเฉพาะให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศญี่ปุ่น รวมถึงกำกับดูแลไม่ให้แรงงานดังกล่าวถูกเอารัดเอาเปรียบ หรือถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่ไม่เป็นธรรม เพื่อให้แรงงานไทยที่ได้รับโอกาสนี้ได้ไปทำงานที่ญี่ปุ่นอย่างมีประสิทธิภาพและมีความพร้อมในทุก ๆ ด้านก่อนเดินทาง

นายสุชาติกล่าวว่า ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานดำเนินการฝึกอบรมทักษะให้แก่แรงงานในการฝึกอบรมภาษาญี่ปุ่น ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และวิถีการดำเนินชีวิตประจำวัน รวมทั้งเตรียมความพร้อมของสภาพร่างกายสร้างความมั่นใจให้แก่แรงงาน นายจ้าง และสถานประกอบกิจการก่อนจะเดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่น

“รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมแรงงานไทยให้ไปทำงานต่างประเทศ ประสานความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ในต่างประเทศ เพื่อรักษาและขยายตลาดแรงงานในต่างประเทศ”

นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงานมอบให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นสถานที่ฝึกอบรม เพื่อส่งแรงงานไปทำงานที่ญี่ปุ่น ภายใต้ความร่วมมือกับองค์กรพัฒนาแรงงานระดับนานาชาติ ประเทศญี่ปุ่น หรือ IM Japan

ปัจจุบันสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี รับผิดชอบเป็นหน่วยฝึกตามโครงการฝึกปฏิบัติงานอุตสาหกรรมการผลิตด้านเทคนิคประเทศญี่ปุ่น โดยนำหลักสูตรการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคไทยไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นหลักสูตรกลางของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมาใช้ในการฝึกอบรม เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 4 เดือน แบ่งออกเป็น 2 ช่วง (part)

ช่วงที่ 1 ระยะเวลา 2 เดือน เป็นการฝึกด้านภาษา ประเพณีและวัฒนธรรมในขั้นพื้นฐาน หลังจากนั้นจะมีบริษัทจากประเทศญี่ปุ่นเข้ามาคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกเพื่อไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น ต่อจากนั้นจะเข้าสู่การฝึกอบรม

ช่วงที่ 2 อีก 2 เดือน เน้นการฝึกภาคปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมของสภาพร่างกาย ประเพณี วัฒนธรรม กฎหมายแรงงานและภาษาที่เป็นศัพท์เทคนิคเฉพาะที่จำเป็นต้องใช้เกี่ยวกับการทำงานในสถานประกอบกิจการ โดยในแต่ละวันจะมีกิจกรรมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกาย กิจกรรม การฝึกอบรม และกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อเป็นการฝึกความมีระเบียบวินัยในการทำงาน

“ได้ดำเนินการแล้ว จำนวน 4 รุ่น รวม 93 คน และอยู่ระหว่างการฝึกในรุ่นที่ 5 จำนวน 22 คน จบการฝึกอบรมในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ทั้งนี้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้จัดเตรียมที่พักให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้สามารถทำกิจกรรมร่วมกัน ทั้งการออกกำลังกาย กิจกรรมสันทนาการ ละลายพฤติกรรม สร้างความสามัคคี และสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานก่อนไปฝึกงานประเทศญี่ปุ่น”

สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับโอกาสฝึกปฏิบัติงานในประเทศญี่ปุ่นเป็นระยะเวลา 3 ปี มีเบี้ยเลี้ยงตลอดการฝึกปฏิบัติงาน เมื่อสำเร็จการฝึกปฏิบัติงานแล้วจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองการฝึกงาน และเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพ จำนวน 600,000 เยน หรือประมาณ 200,000 บาท และหากฝึกปฏิบัติงาน ครบกำหนดแล้วมีผลการฝึกปฏิบัติงานดียังมีโอกาสทำงานเป็นพนักงานในสถานประกอบกิจการของประเทศญี่ปุ่นต่อได้อีกด้วย

จึงขอเชิญชวนน้อง ๆ เยาวชนที่มีความสนใจในการฝึกปฏิบัติงานในประเทศญี่ปุ่นติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โทร.สายด่วน 1506 กด 4