จ่ายเงินประกันรายได้ข้าวไร่ละ 1,000 บาท โอนเข้าบัญชี 24 พ.ย. 65

รัฐบาลจ่ายส่วนต่างโครงการประกันรายได้ข้าว ไร่ละ 1,000 บาท เริ่มโอนเข้าบัญชี 24 พ.ย. 65

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า วันนี้กระทรวงพาณิชย์ ได้เริ่มต้นการจ่ายเงินส่วนต่างให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว รวมทั้งเริ่มต้นโครงการคู่ขนานหรือมาตรการคู่ขนานที่จะช่วยยกระดับราคาข้าวในตลาดและเริ่มจ่ายเงินไร่ละ 1,000 บาท ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

“หลังจากที่กระทรวงพาณิชย์นำเสนอเรื่องนี้ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีใช้เวลาพิจารณาร่วม 2 เดือน วันนี้ผ่านพ้นกระบวนการพิจารณาตามขั้นตอนทั้งหมดครบถ้วนแล้ว โครงการนี้ดำเนินการต่อเนื่องตลอด 3 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปีที่ 1-3 และเข้าสู่ปีสุดท้ายของรัฐบาลชุดนี้ ถือว่ามีความสำคัญเป็นปีพิเศษสุดท้ายของโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว”

สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.-31 ต.ค. 65 และภาคใต้ที่ขึ้นทะเบียนตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย.-28 ก.พ. 66 สำหรับงบประมาณทั้ง 3 โครงการทั้งเงินส่วนต่าง จากโครงการประกันรายได้ ไร่ละ 1,000 และมาตรการคู่ขนานรวมทั้งสิ้น 81,265 ล้านบาท โดยการจ่ายเงินส่วนต่างจากโครงการประกันรายได้ งวด 1-6 ครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 75% ของพื้นที่ทั้งหมด การช่วยค่าเพาะปลูกและค่าบริหารจัดการ จะโอนให้กับเกษตรกรทั้งหมด 4.68 ล้านครัวเรือน ใช้งบประมาณ 55,083 ล้านบาท

โดยแบ่งการโอนเงินให้เกษตรกร เป็น 5 งวด และเริ่มโอนงวดแรกวันนี้แล้ว ส่วนงวดที่สองจะเริ่มโอนวันพรุ่งนี้ และถัดไปรวม 5 งวด ระหว่างวันที่ 24-28 พ.ย.นี้

  • งวดที่หนึ่ง 804,017 ครัวเรือน
  • งวดที่สอง 985,871 ครัวเรือน
  • งวดที่สาม 978,459 ครัวเรือน
  • งวดที่สี่ 980,489 ครัวเรือน
  • งวดที่ห้า 546,458 ครัวเรือน

รวม 4,295,294 ครัวเรือน

และการจ่ายเงินส่วนต่างข้าว 5 ชนิด รวม 4 ปี เงินส่วนต่างที่บางครอบครัวได้รับสูงสุด

  • ข้าวหอมมะลิ สูงสุด 58,988 บาท/ครัวเรือน
  • ข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ สูงสุด 60,086 บาท/ครัวเรือน
  • ข้าวหอมปทุมธานี สูงสุด 41,527 บาท/ครัวเรือน
  • ข้าวเปลือกเจ้า เงินส่วนต่างสูงสุด 76,601 บาท/ครัวเรือน
  • ข้าวเปลือกเหนียว เงินชดเชยสูงสุด 71,465 บาท/ครัวเรือน


ส่วนโครงการประกันรายได้มันสัมปะหลัง ปาล์มน้ำมันข้าวโพดและยางพาราอยู่ในขั้นตอนกระบวนการรอนำเข้าสู่ที่พิจารณาของคณะรัฐมนตรี สำหรับปาล์มน้ำมันและข้าวโพด ตอนนี้ประกันรายได้และเงินส่วนต่างยังไม่จำเป็น เนื่องจากตอนนี้ข้าวโพดในตลาด ราคา 11-12 บาท/กก. ปาล์มน้ำมัน ประกันที่ 4 บาท/กก. แต่ราคาในตลาด 5-6 บาท เกือบ 7 บาท/กก. มันสำปะหลังประกันที่กิโลละ 2.50 บาท/กก. ตอนนี้กิโลกรัมละ 3 บาทกว่า ยังรอได้ ไม่จำเป็นต้องใช้เงินส่วนต่างชดเชย ส่วนยางพาราก็รอกระบวนการพิจารณาของ ครม.ต่อไป