บอร์ด ปตท. เคาะแผนลงทุน 4 แสนกว่าล้าน ไม่พิจารณาอุ้มค่าไฟ 6 พันล้าน

ปตท งบลงทุน ปี66 ไม่พิจารณาอุ้มค่าไฟ

บอร์ด ปตท. ไฟเขียวแผนลงทุน 5 ปี 1 แสนล้าน ปูพรมธุรกิจหลัก พร้อมงบลงทุนอนาคต อีก 3.02 แสนล้าน ไม่มีผลการพิจารณา 6 พันล้านตามมติกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.) 

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 นายอรรถพร ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า

ปตท.ทำหนังสือถึงกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แจ้งให้ทราบว่าการประชุมคณะกรรมการ ปตท. ครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันที่15 ธันวาคม 2565 มีมติอนุมัติงบฯการลงทุน 5 ปี (ปี 2566-2570) ของ ปตท. และบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 วงเงินรวม 100,227 ล้านบาท

               

ปตท.

โดยมีรายละเอียดดังนี้ ธุรกิจก๊าซรรมชาติ รวม 36,322 ล้านบาท ธุรกิจท่อส่งก๊าซธรรมชาติ รวม 18,988 ล้านบาท ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย 3,316 ล้านบาท ธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐานและสำนักงานใหญ่ 8,828 ล้านบาท การลงทุนในบริษัทที่ ปตท.ถือหุ้นร้อยละ 100 วงเงิน 32,773 ล้านบาท (ตามตาราง)

ทั้งนี้ ปตท.มีการลงทุนในธุรกิจหลัก (Core Businesses) เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศซึ่งคิดเป็นสัดส่วนของงบการลงทุน 5 ปี ประมาณร้อยละ 55 โดยมีโครงการหลัก อาทิ โรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7 เพื่อทดแทนโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 1 และโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 8 ซึ่งนำก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) มาแยกเป็นผลิตภัณฑ์อีเทนและแอลพีจี รวมถึงถังเก็บผลิตภัณฑ์อีเทนและสถานีรับจ่ายเพื่อเพิ่มความสามารถในการนำเข้าผลิตภัณฑ์อีเทนรวม

โครงการท่อส่งก๊าซฯ บางปะกง-โรงไฟฟ้าพระนครใต้ และโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5 ทั้งนี้ยังมีการลงทุนผ่านบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 อาทิ โครงการลงทุนในธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าอย่างครบวงจรโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3 และโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3

นอกจากนี้ ปตท.ยังได้จัดเตรียมงบฯลงทุนในอนาคต (Provisional Capital Expenditure)ในระยะ 5 ปีข้างหน้าอีก 302,168 ล้านบาท โดยหลักเพื่อการขยายการลงทุนในธุรกิจใหม่ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ ปตท. “Powering life with future energy and beyond” ที่มุ่งเน้นธุรกิจพลังงานสะอาดเพื่อไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

อาทิ การลงทุนในธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าอย่างครบวงจรโดยขยายการลงทุนให้ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้ำการลงทุนในธุรกิจโลจิสติกส์ และโครงสร้างพื้นฐานโดยมุ่งเน้นการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายขนส่งทั้งหมดของประเทศการลงทุนในธุรกิจ Life science (ธุรกิจยา Nutrition และอุปกรณ์และการวินิจฉัยทางการแพทย์) เพื่อการขับเคลื่อนธุรกิจชีววิทยาศาสตร์ให้เกิดขึ้นในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนการลงทุนในด้านพลังงานหมุนเวียน

เพื่อให้กลุ่ม ปตท.บรรลุเป้าหมายกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ 12,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 2573 ตลอดจนการขยายการลงทุนในธุรกิจก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นพลังงานเปลี่ยนผ่าน (Transition Fuel) โดยมุ่งเน้นในการขยายโครงข่ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติและการขยายการลงทุนในธุรกิจก๊าซธรรมชาติเหลวอย่างครบวงจร (LNG Value Chain) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

รายงานข่าวระบุว่า ในหนังสือดังกล่าวไม่ได้มีการแจ้งมติเกี่ยวกับการขอจัดสรรเงิน 6,000 ล้านบาทตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานชาติ (กพช.) แต่อย่างไร