เส้นทางท่องเที่ยวใหม่ สินค้า GI แคมเปญ 365 วัน มหัศจรรย์เมืองไทย เที่ยวได้ทุกวัน

วุฒิไกร ลีวีระพันธุ์
วุฒิไกร ลีวีระพันธุ์

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมมือกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) เปิดเส้นทางการท่องเที่ยว สินค้า จีไอ ในแคมเปญ 365 วัน มหัศจรรย์เมืองไทย เที่ยวได้ทุกวัน

วันที่ 31 มกราคม 2566 นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายท่องเที่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566 ณ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามแนวทางที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาเสนอ ทั้งการนำแหล่งผลิตสินค้า GI บรรจุไว้ในแผนยุทธศาสตร์และโครงการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของ อพท. และการส่งเสริมแหล่งผลิตสินค้า GI ให้เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางการท่องเที่ยว ในแคมเปญ 365 วัน มหัศจรรย์เมืองไทย…เที่ยวได้ทุกวัน

ในปี 2566 ของ ททท.ชูความแตกต่างอย่างมีเอกลักษณ์ของแต่ละภาค เพื่อให้สอดรับกับสภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันและความท้าทายด้านเศรษฐกิจและสังคมที่เพิ่มขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ และปักหมุดหมายการท่องเที่ยวแหล่งผลิตสินค้า GI ของไทยให้กับนักท่องเที่ยว ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการใช้ Soft Power เผยแพร่อัตลักษณ์วัฒนธรรมไทย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนของประเทศ กระจายรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่น

โดยความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญที่ช่วยต่อยอดให้แหล่งผลิตสินค้า GI เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ พร้อมยกระดับสินค้า GI ในมิติด้านการท่องเที่ยว นำมาสู่การสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่นให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

นายวุฒิไกรกล่าวอีกว่า รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI ไทยให้เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ นำไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและชุมชนท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของไทยให้เข้มแข็ง สินค้า GI ไทยประเภทต่าง ๆ ทั้งในกลุ่มสินค้าประเภทอาหาร ผลผลิตทางการเกษตร และสิ่งของเครื่องใช้รวม 177 รายการ ล้วนเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนในแต่ละท้องถิ่น และถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศได้มากกว่า 48,000 ล้านบาท

Advertisment

ทั้งนี้ เมื่อนำมาผนวกกับการท่องเที่ยวสินค้า GI จึงเป็นตัวชูโรงสำคัญที่ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนท้องถิ่นได้อย่างเป็นรูปธรรม