โกดังเก็บข้าวร่อนแถลงการณ์โต้อธิบดีกรมค้าตปท. ลั่น ตลอด 3ปี ไม่เคยได้รับผลตรวจ

วันนี้ (30 ก.ค.) นางสาวอิศราภรณ์ คงฉวี ตัวแทนคลังวรโชติ (หลัง 2) ได้ออกแถลงการณ์ถึงกรณี อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีที่โกดังข้าว 8 แห่ง เรียกร้องรัฐบาลระงับการระบายข้าวในโครงการรับจำนำข้าวปี 2556/2557 มีรายละเอียดดังนี้

แถลงการณ์ (ฉบับที่1) เรื่อง ชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีอธิบดีดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีที่โกดังข้าว 8 แห่ง เรียกร้องรัฐบาลระงับการระบายข้าวในโครงการรับจำนำข้าวปี 2556/2557 เรียนสื่อมวลชนทุกท่าน

ข้าพเจ้านางสาวอิศราภรณ์ คงฉวี ผู้แทนเจ้าของคลังวรโชติ (หลัง 2) ข้อชี้แจงข้อเท็จจริงดังนี้

1. ตามที่ อธิบดีดวงพร รอดพยาธิ์ ระบุว่าการสุ่มตรวจคุณภาพโดยบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและทหารจากกองทัพภาคทั้ง 4 ภาค ภายใต้หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตามการอบรมและคู่มือการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐ โดยมีผู้แทนเจ้าของคลังและบริษัทผู้ตรวจสอบคุณภาพข้าวหรือผู้แทนร่วมรับทราบและลงนามรับรองในเอกสารกำกับตัวอย่างข้าวและรายงานผลการปฏิบัติงานโดยตลอดและไม่มีข้อโต้แย้งในขณะปฏิบัติงานแต่อย่างใด และคณะกรรมการ นบข. ได้เห็นชอบให้ใช้ผลการตรวจสอบดังกล่าว เพื่อใช้ในการระบายข้าว รวมทั้งแจ้งความดำเนินคดีกรณีข้าวมีคุณภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐานกำหนดนั้น ขอชี้แจงข้อเท็จจริงดังนี้ การเข้าสุ่มตรวจคุณภาพโดยมีผู้แทนเจ้าของคลังและบริษัทผู้ตรวจสอบคุณภาพข้าวหรือผู้แทนร่วมรับทราบและลงนามรับรองในเอกสารกำกับตัวอย่างข้าวเป็นความจริง รับทราบตามตัวอย่างที่เก็บไปเท่านั้น แต่ไม่หมายรวมถึงขั้นตอนการนำไปตรวจและการรายงานผลการปฏิบัติงานโดยตลอดดังกล่าวอ้าง จึงไม่มีการโต้แย้งในขณะสุ่มเก็บตัวอย่างแต่อย่างใด2. ตามที่ระบุว่าคลังวรโชติ หลัง 2 จังหวัดอ่างทอง ที่ผ่านมาได้นำข้าวออกมาประมูลแล้วแต่ไม่มีผู้ซื้อ จากการติดตามประกาศการระบายข้าวของรัฐจากเว็ปไซต์องค์การคลังสินค้า และเว็ปไซต์กรมการค้าต่างประเทศ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ไม่พบรายชื่อคลังวรโชติ (หลัง 2)ถูกประกาศประมูลเป็นการทั่วไปและไม่เคยมีบุคคลใดหรือหน่วยงานใดเข้ามาดูตัวอย่าง จนกระทั่ง มีนาคม 2560 มีรายชื่อประกาศจำหน่ายเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนครั้งที่ 1/2560 แบบยกหลัง ลำดับที่ 184 จากทั้งหมด 278 ราย

อ้างอิง : http://www.pwo.co.th/more_news.php?cid=352

อ้างอิง : http://www.dft.go.th/th-th/HotNews

3. การนำผลตรวจปี 2557 เป็นตัวตัดสินการขายข้าวในปี 2560 นั้น ไม่สามารถชี้วัดสภาพข้าวที่แท้จริงในแต่ละคลังได้ ขึ้นอยู่กับการเก็บรักษา ผลตรวจข้าวเกรด C เป็นข้าวที่เสื่อมคุณภาพ ที่ผิดมาตรฐานมากไม่คุ้มหรือไม่อาจปรับปรุงเพื่อการบริโภคได้ตั้งแต่ปี 2557 หากเป็นเช่นนั้นจริง ข้าวในปี 2560 สภาพทางกายภาพย่อมแย่ลงมากกว่าผลตรวจปี 2557 จึงไม่เห็นเหตุในการปฏิเสธการตรวจสอบและเปิดเผยต่อสาธารณชนในขณะที่ยังมีข้าวคงเหลือให้ตรวจ

4. ที่ผ่านมากรมการค้าต่างประเทศได้ชี้แจงให้ผู้ประกอบการและชี้แจงผ่านสื่อมวลชนให้สาธารณชนทราบอย่างโปร่งใสมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 3 ปี ข้าพเจ้าขอชี้แจงว่าตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา ข้าพเจ้าและโกดังทั้ง 8 ไม่เคยได้รับผลตรวจดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นหนังสือลายลักษณ์อักษรหรือการประกาศผ่านสาธารณชนผ่านเว็ปไซต์ต่างๆ รวมถึงหลักเกณฑ์การจัดเกรดข้าว และหลักเกณฑ์จัดประเภทข้าว เป็น 3 กลุ่ม ที่มีการปรับสัดส่วนของข้าวเกรด C เกิน 20% ให้ถือเป็นข้าวที่ต้องเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนแบบยกหลังในต้นปี 2560 รวมถึงราคาขั้นต่ำและราคาที่ถูกประมูลได้ของแต่ละคลังแต่ละหลังด้วย

ข้อเรียกร้อง

1. การระงับการระบายข้าวสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนครั้งที่ 1/2560 มิได้เป็นการขัดขวางการระบายข้าวของรัฐเพื่อหวังผลประโยชน์ส่วนตน และมิได้มีเจตนาให้รัฐต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เพียงแต่ต้องการให้พิจารณาตรวจสอบใหม่ในส่วนคลังทั้ง 8 ราย ต่อสาธารณชน หากข้าวเสื่อมสภาพไม่สามารถปรับปรุงให้คนบริโภคได้จริงก็ให้ดำเนินการตามเห็นสมควรต่อไป หากข้าวยังคงอยู่ในสภาพดีที่สามารถปรับปรุงให้คนบริโภคได้ก็สมควรเปิดประมูลใหม่เป็นการทั่วไปได้ทันที โดยรัฐไม่ต้องเสียค่าฝากเก็บเพิ่มแต่อย่างใด

2. การนำข้าวดีขายเป็นอาหารสัตว์นั้น หากมองเรื่องราคาที่รัฐต้องสูญเสียส่วนต่างนั้นเป็นสิ่งที่ตีมูลค่าและเห็นได้ชัดเจน และการแก้ปัญหาที่นำข้าวดีเหล่านี้ไปขายเพื่อต้องการตัดปัญหาและลดปริมาณสต็อคของรัฐที่กดทับตลาดเป็นหลักการตามหลักเศรษฐศาสตร์ที่ถูกต้อง เพียงแต่เมื่อมองมุมกลับกันหากข้าวที่ไม่ได้เสื่อมสภาพเหล่านี้ถูกขายในราคาที่ต่ำเกินจริงจะทำให้ราคาสินค้าในตลาดนั้นๆ ตกต่ำลงไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นราคาข้าวหรือสินค้าเกษตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. เมื่อท่านได้รับข้อร้องเรียน หากมีข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจริง และยังสั่งให้ดำเนินการต่อตามขั้นตอน โดยไม่ระงับหรือตรวจสอบในขณะที่ข้าวยังมีให้ตรวจสอบนั้น ถือว่าเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ตาม ม. 157

4. ในหลักความยุติธรรม ไม่ว่าจะโจทย์หรือจำเลยควรได้รับความเป็นธรรมเท่าเทียมกัน มิใช่ปิดกั้นเพื่อใช้หลักฐานด้านเดียว เช่นเดียวกับการลงพื้นที่ตรวจสอบคลังที่จังหวัดสุโขทัยของ ปปท.

นอกจากการเรียกร้องของข้าพเจ้าที่ขอให้ระงับการขนย้ายและมีการตรวจสอบใหม่อีกครั้งจะไม่เป็นผล โดยมีคำสั่งให้ดำเนินการเร่งระบายโดยไม่ต้องตรวจสอบก่อนนั้น เป็นการลิดรอนสิทธิอย่างยิ่ง

 


ที่มา มติชนออนไลน์

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ