พาณิชย์ ออกประกาศนำเข้า-ส่งออกฉบับใหม่ สินค้าไม้และผลิตภัณฑ์ บังคับใช้เร็ว ๆ นี้

สินค้าไม้และผลิตภัณฑ์

กรมการค้าต่างประเทศ ออกประกาศนำเข้า-ส่งออก สินค้าไม้และผลิตภัณฑ์ 2 ฉบับ โดยจะมีผลใช้บังคับช่วงเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม 2566 นี้ ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องศึกษาข้อมูล และเตรียมความพร้อมก่อนมีผลใช้บังคับ

วันที่ 14 มิถุนายน 2566 นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมได้ทบทวนแก้ไขปรับปรุงมาตรการนำเข้าและส่งออกสินค้าไม้และผลิตภัณฑ์โดยอาศัยอำนาจพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์
นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ

เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การค้าปัจจุบัน และอำนวยความสะดวกประชาชนในการติดต่อหน่วยงานรัฐ โดยเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ราชกิจจานุเบกษาได้ลงประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการนำเข้าและส่งออกสินค้าไม้และผลิตภัณฑ์จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้

  1. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ไม้ท่อน ไม้แปรรูป และสิ่งประดิษฐ์ของไม้เป็นสินค้าที่ต้องห้ามหรือต้องมีหนังสือรับรองในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 28 เมษายน 2566 ซึ่งจะมีผลใช้บังคับวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป โดยประกาศฉบับดังกล่าวกำหนด

(1) ห้ามนำเข้าไม้ท่อนทางด่านศุลกากรในเขตจังหวัดตาก กาญจนบุรี แม่ฮ่องสอน และไม้แปรรูปทางด่านศุลกากรในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมทั้งห้ามนำเข้าไม้พะยูงท่อน ไม้พะยูงแปรรูป สิ่งประดิษฐ์ที่ทำจากไม้พะยูง ที่นำเข้าจากกัมพูชาและ สปป.ลาว

(2) ไม้ท่อน ไม้แปรรูป และสิ่งประดิษฐ์ของไม้ นอกเหนือจากที่ห้ามนำเข้าข้างต้น สามารถนำเข้าได้โดยต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin : C/O) หรือหลักฐานการอนุญาตให้ส่งออกแสดงต่อกรมศุลกากรประกอบการนำเข้า

  1. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ไม้พะยูงเป็นสินค้าที่ต้องห้าม ให้ไม้ท่อน ไม้แปรรูป และไม้ล้อมบางชนิด เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาต และให้สิ่งประดิษฐ์ของไม้และถ่านไม้เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรอง ในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 28 เมษายน 2566 ซึ่งจะมีผลใช้บังคับวันที่ 16 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป โดยประกาศฉบับดังกล่าวกำหนด

(1) ห้ามส่งออกไม้พะยูงท่อน ไม้พะยูงแปรรูป ไม้พะยูงล้อม สิ่งประดิษฐ์ ที่ทำจากไม้พะยูง

(2) ไม้ท่อน ไม้แปรรูป นอกเหนือจากที่ห้ามส่งออกข้างต้น สามารถส่งออกได้โดยต้องขออนุญาตส่งออก

(3) สิ่งประดิษฐ์ของไม้และถ่านไม้ต้องมีหนังสือรับรองเพื่อการค้าหรือการส่งออกตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ และ (4) ไม่บังคับกรณีการส่งออกไม้ยางพารา

ในการออกใบอนุญาตส่งออก กรมต้องออกระเบียบกระทรวงพาณิชย์ในการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พิจารณาลงนามในระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการอนุญาตให้ส่งไม้ท่อน ไม้แปรรูป และไม้ล้อมบางชนิด ออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2566

โดยจะมอบอำนาจให้กรมป่าไม้เป็นหน่วยงานออกใบอนุญาตส่งออก เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการติดต่อหน่วยงานรัฐเพียงหน่วยงานเดียวในลำดับต่อไป


อย่างไรก็ดี ในระหว่างที่ประกาศทั้งสองฉบับข้างต้นยังไม่มีผลใช้บังคับ ขอให้ผู้ประสงค์จะนำเข้า-ส่งออกสินค้าดังกล่าวศึกษาและทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขให้ถูกต้องชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ โดยสามารถศึกษาประกาศฯ เพิ่มเติมได้ที่ QR Code ที่ปรากฏด้านล่างนี้ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ DFT Call Center โทร. 1385 หรือ กองบริหารการค้าสินค้าทั่วไป โทร. 0-2547-5120