ครม. เคาะเปิดสถานบริการ ในเมืองการบินอีอีซีตลอด 24 ชั่วโมง

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล

ครม.ไฟเขียวกฎกระทรวงอนุญาตเปิดสถานบริการในเมืองการบิน-เขตส่งเสริมเมืองการบินภาคตะวันออกตลอด 24 ชั่วโมง เพิ่มศักยภาพพื้นที่รองรับธุรกิจ นักท่องเที่ยว

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดวันเวลาเปิดปิดของสถานบริการ (ฉบับที่…) พ.ศ….. ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ

ซึ่งสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง เป็นการกำหนดวันเวลาเปิดปิดของสถานบริการทุกประเภทที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะกำหนดโดยออกเป็นพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) และตั้งอยู่ในพื้นที่เมืองการบิน ภายในเขตส่งเสริมเมืองการบินภาคตะวันออก ให้เปิดบริการได้ 24 ชั่วโมง

น.ส.ไตรศุลีกล่าววว่า โดยขณะนี้ กระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างดำเนินการยกร่าง พ.ร.ฎ. ออกตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถาบริการในอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง โดยมีพื้นที่เมืองการบินในเขตส่งเสริมเมืองการบินภาคตะวันออกรวมอยู่ในอำเภอดังกล่าวด้วย

น.ส.ไตรศุลีกล่าวว่า ร่างกฎกระทรวง ดังกล่าวจะเป็นกฎหมายที่สนับสนุนให้ในพื้นที่เมืองการบินภาคตะวันออกสามารถดำเนินกิจกรรมสันทนาการที่จำเป็นและเหมาะสม ให้พื้นที่มีศักยภาพรองรับนักธุรกิจ ผู้เดินทาง นักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการสนามบินอู่ตะเภา

น.ส.ไตรศุลีกล่าวว่า ครม.ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยรับข้อคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการด้วย ได้แก่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เห็นว่าควรมีการประเมินความคุ้มค่าในมิติสังคมและสิ่งแวดล้อมประกอบเพิ่มเติม เช่น ความปลอดภัยด้านการขนส่ง ทางทรัพย์สิน มลพิษทางเสียงและขยะ เป็นต้น

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เห็นว่าควรคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นจากการเปิดบริการ 24 ชั่วโมงของสถานบริการบางประเภท ตลอดจนมาตรการด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความเสี่ยงต่อโรคระบาดของผู้ใช้บริการและชุมชนโดยรอบ

น.ส.ไตรศุลีกล่าวว่า ขณะที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เห็นว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมกันกำกับการดำเนินกิจกรรมของสถานบริการในพื้นที่เมืองการบินภาคตะวันออกอย่างเคร่งครัดเหมาะสม ตามหลักสากล และมีการควบคุม ด้านกายภาพที่เป็นรูปธรรม ทั้งการใช้เทคโนโลยีตามมาตรฐานสากลของสนามบินระดับโลก

น.ส.ไตรศุลีกล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ได้ระบุถึงแผนการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อให้บริการในเมืองการบินว่า สกพอ.จะร่วมกับหน่วยงานเกี่ยวข้องและภาคเอกชน ในการแบ่งการใช้พื้นที่และประเภทกิจกรรมที่จะดำเนินการที่มีลักษณะพิเศษเพื่อรองรับความต้องการเฉพาะบุคคล เฉพาะกลุ่ม เช่น โรงแรม อาคารที่พักอาศัย อาคารจัดนิทรรศการและงานแสดงสินค้า พิพิธภัณฑ์ศิลปะ ร้านอาหาร ที่มีการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มซึ่งรวมถึงแอลกอฮอล์ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง


น.ส.ไตรศุลีกล่าวว่า ตามแผนการของ สกพอ. จะเป็นการดำเนินการภายในพื้นที่ปิดอย่างเคร่งครัด มีการกั้นรั้วสูงโดยรอบ บริเวณพื้นที่จะกำหนดประตูเข้าออกที่แน่นอน รวมทั้งมีระบบรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลในการควบคุมและกำกับการเข้าออกของบุคคลทั่วไปและภายในพื้นที่เมืองการบิน โดยจะไม่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่โดยรอบ