ภูมิธรรม แต่งตั้ง นักวิชาการจุฬาฯ ธรรมศาสตร์ เป็นที่ปรึกษา รมว.พาณิชย์

“ภูมิธรรม” เปิดตัวทีมงานที่ปรึกษา 5 ท่าน พร้อมทำหน้าที่ให้คำปรึกษา เสนอแนะความเห็น แนวทางการบริหารงานด้านพาณิชย์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักวิชาการจากมหาวิทยาลัย โดยจะเริ่มงานทันที

วันที่ 18 กันยายน 2566 นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตนได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งทีมที่ปรึกษา เพื่อให้คำปรึกษา เสนอแนะความเห็น และแนวทางการบริหารงานของกระทรวงพาณิชย์ จำนวน 5 คน ได้แก่

ศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ ศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์ และการขนส่ง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานคณะที่ปรึกษา

               

ศ.ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์ รองอธิการบดี ด้านวิชาการและการเชื่อมโยงกับสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นรองประธานคณะที่ปรึกษา

Advertisement

รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ อาจารย์ประจำ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.สถาพร โอภาสานนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์ และการขนส่ง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Advertisement

ดร.เสรี นนทสูติ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ กรรมการสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เป็นที่ปรึกษา

โดยทีมงานที่จัดตั้งขึ้นมานั้น พร้อมที่จะให้คำเสนอแนะ ความคิดเห็น แนทางงานด้านกระทรวงพาณิชย์ทั้งภายในและต่างประเทศ ซึ่งภายหลังแต่งตั้งก็ดำเนินการได้ทันที สำหรับนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เริ่มงานอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 พร้อมมอบนโยบายการทำงานให้กับข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ ทูตพาณิชย์ทั่วโลก พาณิชย์จังหวัดนำแนวทางไปปฏิบัติต่อไป