ภูมิธรรมอัพเกรดอนุกรรมการปาล์มน้ำมัน รับกติกาโลก ขีดเส้นศึกษาเสร็จ มี.ค. 67

ปาล์มน้ำมัน

“ภูมิธรรม” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ปรับปรุงโครงสร้างคณะอนุกรรมการปาล์มน้ำมันชุดต่าง ๆ ให้ทำงานจริง เร่งแก้ปัญหาราคา สต๊อกให้เกษตรกรไทย มอบทุน ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ศึกษาและติดตามความเคลื่อนไหวระเบียบกติกาของโลกครั้งใหม่ คาดว่าจะใช้เวลาอีกประมาณ 6 เดือน หรือมีนาคม 2567 แล้วเสร็จ

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลัง การประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) ครั้งที่ 2/2566 ในฐานะประธาน ว่าการประชุมวันนี้ (27 พ.ย. 2566) มี 2 เรื่องใหญ่

ภูมิธรรม เวชยชัย
ภูมิธรรม เวชยชัย

คือ 1.เรื่องปรับปรุงโครงสร้าง คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ที่มีค่อนข้างมากให้เห็นการทำงานที่เป็นจริง ชุดที่ไม่มีความเป็นจริงก็ให้ยกเลิก ชุดที่รวมกันได้ก็ให้รวมกัน และกำหนดกฎระเบียบการทำงานมากขึ้น มอบหมายให้สำนักเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ที่เป็นฝ่ายเลขาดำเนินการแก้ไข

2.เรื่องการดูแลราคาน้ำมันปาล์ม ทั้งเรื่องราคาและเรื่องสต๊อก มอบให้ฝ่ายเลขาและกรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด หากมีเหตุจำเป็นหรือต้องปรับเปลี่ยน ให้เร่งดำเนินการหาข้อสรุปมาประชุมทันทีเพื่อหาทางแก้ไข

ซึ่งการประชุมทั้งหมดเป้าหมายเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มอย่างต่อเนื่องและเพิ่มขีดความสามารถ เนื่องจากปาล์มน้ำมันเป็นสินค้าเกษตรที่มีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วนของอุตสาหกรรม รวมถึงเรื่องการวิจัยโครงสร้างราคาให้ชัดเจนขึ้น เพื่อให้ทุกฝ่ายหาจุดที่พอดี สร้างความสมดุลและเสถียรภาพด้านราคา
โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจะได้รับทุนศึกษา คาดว่าจะใช้เวลาอีกประมาณ 6 เดือน หรือช่วงเดือนมีนาคม 2567 จึงจะแล้วเสร็จ

และจะให้ติดตามความเคลื่อนไหว ระเบียบกติกาของโลกครั้งใหม่ ซึ่งจะมีการพูดถึงพลังงานสะอาด เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) และอีกหลายอย่าง เพื่อดูแลคุณภาพของปาล์มน้ำมัน รวมถึงการดูแลให้ลานเท ปาล์มน้ำมัน ควบคุม เรื่องการแยกผลปาล์มน้ำมันออกจากทะลายปาล์มน้ำมัน (แยกลูกร่วง) เข้มงวดเรื่องการแยกผลปาล์มน้ำมันร่วง เพราะจะทำให้คุณภาพปาล์มน้ำมันไม่ดีด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้ กนป. เตรียมต่อยอดผลิตภัณฑ์ปาล์มน้ำมัน พัฒนาขีดความสามารถเกษตรกร โดยร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยกล่าวเพิ่มเติมว่า ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตน้ำมันปาล์มเป็นลำดับที่ 3 ของโลก โดยมีอัตราการสกัดน้ำมันปาล์มของไทย ณ เดือนมกราคม-ตุลาคม 2566 อยู่ที่ 18.28%

กระทรวงเกษตรฯ โดย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้กำหนดมาตรการรับซื้อผลปาล์ม เพื่อส่งเสริมการผลิตและการซื้อของทะลายปาล์มคุณภาพ ได้แก่ 1.ทะลายปาล์มน้ำมัน ซึ่งจะกำหนดมาตรฐานทะลายปาล์มน้ำมันที่มีคุณภาพ พร้อมที่จะเก็บเกี่ยว 2.การปฏิบัติที่ดีสำหรับลานเททะลายปาล์มน้ำมัน ซึ่งจะกำหนดมาตรฐานลานเทที่ดีตั้งแต่การรับซื้อ การเก็บรักษา รวมถึงการขนส่งทะลายปาล์มน้ำมันไปยังโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม เพื่อให้ได้ทะลายปาล์มน้ำมันที่ดีมีคุณภาพ เหมาะแก่การใช้เป็นวัตถุดิบในโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม

โดยมาตรการดังกล่าวกำหนดขึ้นเพื่อให้มีแนวทางการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งเตรียมผลักดันการต่อยอดสินค้าทางเกษตรจากปาล์มน้ำมันในชุมชน โดยการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้เกษตรกร เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้ทันต่อสถานการณ์โลกและเกิดประโยชน์สูงสุด


สำหรับโครงการบริหารจัดการสมดุลน้ำมันปาล์ม ปี 2566-2567 ที่ประชุมมีมติให้มีการทบทวนรายละเอียดโครงการอย่างรอบคอบ รวมทั้งเร่งรัดการศึกษาวิจัยให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อรักษาราคาสมดุลและช่วยเหลือเกษตรกรตามความเหมาะสมต่อไป