ราชกิจจานุเบกษาประกาศ โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง 6 ขรก.กระทรวงพลังงาน

ประกาศราชกิจจา-ราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง 6 ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงพลังงาน

วันที่ 4 มกราคม 2567 ราชกิจจานุเบกษาประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ.มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงพลังงานพ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 6 ราย ดังนี้

1. นางสาวนันธิกา ทั้งสุพานิช พ้นจากตำแหน่ง อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

2. นายสมภพ พัฒนอริยางกูล พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงาน
ปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

3. นายวรากร พรหโมบล พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

4. นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ พ้นจากตำแหน่ง อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน

5.นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท พ้นจากตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

6. นายวีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู พ้นจากตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2567