โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “เอกวิทย์ วัชชวัลคุ” เป็นกรรมการ ป.ป.ช. คนใหม่

ประกาศราชกิจจา-ราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าแต่งตั้ง “เอกวิทย์ วัชชวัลคุ” เป็นกรรมการ ป.ป.ช.คนใหม่ แทน “ณรงค์ รัฐอมฤต” ที่พ้นจากตำแหน่ง หลังวุฒิสภาให้ความเห็นชอบเป็นผู้มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม

วันที่ 4 มกราคม 2567 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โดยมีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการราย

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายณรงค์ รัฐอมฤต เป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ตามประกาศลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 นั้น

ต่อมา นายณรงค์ รัฐอมฤต ได้พ้นจากตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เนื่องจากครบวาระการดำรงตำแหน่ง เป็นเหตุให้ตำแหน่งว่างลง

บัดนี้ วุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบ นายเอกวิทย์ วัชชวัลคุ ผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ตามมาตรา 232 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 232 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบมาตรา 9 และมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายเอกวิทย์ วัชชวัลคุ เป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม พุทธศักราช 2567 เป็นปีที่ 9 ในรัชกาลปัจจุบัน