ราชกิจจาฯประกาศนายทะเบียน ห้าม “สินมั่นคง” จ่ายเงิน ยกเว้น 8 กรณี

ประกาศราชกิจจา-ราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศนายทะเบียน กำหนด “การจ่ายเงินอื่น” ของบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว พ.ศ. 2566 ยกเว้น 8 กรณี และต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนหรือผู้ได้รับมอบหมายจากนายทะเบียนได้ รวม 21 ราย มีผลบังคับใช้ทันทีตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2567 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 1 ได้เผยแพร่ ประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดการจ่ายเงินอื่นของบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว พ.ศ. 2566 ลงนามโดยนายชูฉัตร ประมูลผล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ในฐานะนายทะเบียน

สำหรับสาระสำคัญของประกาศฉบับดังกล่าว เป็นการออกประกาศต่อเนื่องตามมา หลังนายทะเบียนมีคำสั่งให้บริษัทหยุดรับประกันภัยเป็นการชั่วคราว และห้ามมิให้กรรมการ พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทสั่งจ่ายเงินของบริษัทหรือเคลื่อนย้ายทรัพย์สินของบริษัท เว้นแต่การจ่ายเงินเดือน หรือค่าจ้างแก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทตามปกติ สำหรับ “การจ่ายเงินอื่น” ให้เป็นไปดามที่นายทะเบียนกำหนด

โดยประกาศฉบับนี้กำหนด “การจ่ายเงินอื่น” รวม 8 กรณี ที่บริษัทสามารถจ่ายได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนหรือผู้ได้รับมอบหมายจากนายทะเบียน โดยระบุชื่อบุคคลไว้ 21 ราย และบุคคลดังกล่าวต้องลงลายมือชื่อร่วมกันอย่างน้อย 2 คนขึ้นไป

บริษัทสามารถจ่ายเงินโดยความเห็นชอบของนายทะเบียนหรือผู้ได้รับมอบหมายจากนายทะเบียนได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

1.การจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยผู้ได้รับความคุ้มครองตามสัญญาประกันภัยโดยตรง ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจให้เป็นผู้รับค่าสินไหมทดแทนโดยชอบ บุคคลภายนอกที่มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัย ผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องหรือผู้รับช่วงสิทธิ เช่น บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โรงพยาบาล เป็นต้น

2.การจ่ายเงินคืนค่าเบี้ยประกันภัยแก่ผู้เอาประกันภัย

3.การจ่ายค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า เป็นต้น

4.การจ่ายค่าสื่อสาร เช่น ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร อินเทอร์เน็ต เป็นต้น

5.การจ่ายค่าภาษี ค่าอากร หรือค่าภาษีอากร ตามที่กฎหมายกำหนด

6.การจ่ายเงินตามคำสั่งศาล เช่น ค่าสินไหมทดแทน ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม เป็นต้น

7.การจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เงินจ่ายหรือเงินสมทบตามที่กฎหมายกำหนด

8.การจ่ายเงินหรือค่าใช้จ่ายอื่นตามความจำเป็นเพื่อเร่งรัดติดตาม หรือเรียกคืนหนี้สินค้างจ่ายของบริษัท

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


ดูประกาศนายทะเบียนฉบับเต็ม