ด่วน ! ศาลยกเลิกคำสั่งฟื้นฟู ‘สินมั่นคง’ แจ้งหยุดรับประกันทุกประเภท

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)

สินมั่นคงประกันภัย ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้ยกเลิกคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ ส่งผล “สภาวะการพักชำระหนี้สิ้นสุดลง” SMK แจ้งหยุดรับประกันภัยทุกประเภททันที จับตา คปภ.เทกแอ็กชั่น ใช้มาตรา 52 พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย ออกคำสั่งหยุดรับประกันภัยชั่วคราว

วันที่ 15 ธันวาคม 2566 ตามที่รายงานข่าวระบุว่า ในวันนี้ (15 ธันวาคม 2566) ศาลล้มละลายกลางได้มีการนัดฟังคำไต่สวนคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ SMK

ล่าสุดกรมบังคับคดี ได้ออกมาประกาศคดีสินมั่นคงประกันภัย โดยระบุว่าวันนี้ (15 ธันวาคม 2566) ศาลล้มละลายกลาง มีคำสั่งให้ยกเลิกคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตามมาตรา 90/48 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483

ทำให้อำนาจหน้าที่ในการจัดกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้กลับเป็นของผู้บริหารของลูกหนี้ และสภาวะพักการชำระหนี้ (Automatic Stay) สิ้นสุดลง มาตรา 90/74 และ 90/12 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ล่าสุดทางบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ SMK ได้โพสต์ประกาศแจ้งบนเว็บไซต์ของบริษัทระบุว่า ประกาศการหยุดรับประกันภัย โดยบริษัทขอให้ทุกท่านทราบว่า บริษัทมีความจำเป็นต้องหยุดรับประกันภัยทุกประเภททันที

ด่วน! สินมั่นคงประกันภัย แจ้งหยุดรับประกันภัยทุกประเภททันที

ทั้งนี้ตามกระบวนการของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ที่คาดว่าวันนี้น่าจะออกแถลงข่าว โดยเห็นว่า บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีฐานะหรือการดำเนินการอยู่ในลักษณะอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัยหรือประชาชน อันเป็นไปตามมาตรา 52 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

เปิดรายละเอียด มาตรา 52 “สั่งหยุดรับประกัน”

มาตรา 52 เมื่อปรากฏหลักฐานต่อนายทะเบียนว่า บริษัทใดมีฐานะหรือการดำเนินการอยู่ในลักษณะอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัยหรือประชาชน นายทะเบียนด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรีมีอำนาจสั่งให้บริษัทนั้นแก้ไขฐานะหรือการดำเนินการดังกล่าวได้ภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนกำหนด ในการนี้จะสั่งให้เพิ่มทุนหรือลดทุนหรือจะสั่งให้บริษัทหยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราวด้วยก็ได้

ในกรณีที่บริษัทใดไม่เพิ่มทุนหรือลดทุนภายในกำหนดเวลาที่นายทะเบียนสั่งตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าคำสั่งของนายทะเบียนเป็นมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลาตามคำสั่งของนายทะเบียนดังกล่าว

ในกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วนที่จะต้องให้บริษัทใดเพิ่มทุนหรือลดทุนเพื่อให้บริษัทนั้นสามารถพยุงฐานะและการดำเนินการต่อไปได้ นายทะเบียนด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรีจะสั่งบริษัทเพิ่มทุนหรือลดทุนทันทีก็ได้ โดยให้ถือว่าคำสั่งของนายทะเบียนดังกล่าวเป็นมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

โดยการออกคำสั่งให้บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) หยุดรับประกันภัยชั่วคราว และจะมีการส่งเจ้าหน้าที่ไปติดป้ายประกาศที่หน้าบริษัทต่อไป


ด่วน! สินมั่นคงประกันภัย แจ้งหยุดรับประกันภัยทุกประเภททันที