จับตา ‘เสรีไฟฟ้า’ ปี 2567 สนพ.เขย่าแผนพลังงานแห่งชาติ

สนพ.เขย่าแผนพลังงานแห่งชาติฉบับใหม่ มุ่งลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เตรียมเปิด ‘เสรีไฟฟ้า’ นำร่องปี’67

วันที่ 13 มกราคม 2567 นายวีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กล่าวว่า แผนงานในปี 2567 ของ สนพ. เตรียมนำเสนอแนวทางการเปิดเสรีในกิจการไฟฟ้า ซึ่งจะมีโครงสร้างกิจการไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมการแข่งขันในระยะทดลอง-นำร่อง ปี 2567-2568 เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนมากขึ้น ส่งเสริมให้เกิดกลไกการแข่งขันที่สะท้อนต้นทุนทางด้านราคา แทนการอุดหนุนทางด้านราคา และเปิดโอกาสให้มีธุรกิจใหม่ทางด้านพลังงานเกิดขึ้น และภาครัฐสามารถใช้เป็นกลไกให้บรรลุเป้าหมาย Net Zero Carbon Emission ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อีกด้วย

วีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

ส่วนความคืบหน้าในการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการด้านพลังงาน พ.ศ. 2566-2580 (ร่างแผนพลังงานชาติ หรือ NEP) ซึ่งได้ยกร่างในปี 2566 ที่ผ่านมานั้น จะมีการทบทวนและปรับปรุงแผน ร่างแผนพลังงานชาติเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน และเสนอร่างแผนต่อ กพช. และ  ครม. เพื่อพิจารณาและประกาศใช้ต่อไป คาดว่าจะแล้วเสร็จและประกาศใช้ภายในไตรมาส 1 ปี 2567


ทั้งนี้ ได้ร่างแผน NEP มีเป้าหมายสำคัญคือ การลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในภาคพลังงาน ภายในปี 2050 โดยมีการจัดทำ แผนย่อย 5 แผน ประกอบด้วย แผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP) แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) แผนอนุรักษ์พลังงาน (EEP) แผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ (Gas Plan) และแผนบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิง (Oil Plan)