เปิดมาตรการดึงลงทุน “อีอีซี” ชูเว้นภาษี 15% แถมลดหย่อนภาษีอีก 50%

นิคมฯ-อีอีซี
แฟ้มภาพ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เผยกรอบสิทธิประโยชน์ใน EEC และเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ ยกเว้นภาษีให้นักลงทุนเป้าหมายสูงสุด 15% ไม่น้อยหน้าใคร บวกลดหย่อนภาษีอีก 50% อีกกว่า 10 ปี พร้อมได้สิทธินำเข้าคนต่างด้าวภายใต้ EEC Work Permit หลังผ่านความเห็นชอบจากบอร์ดแล้ว จ่อเข้า ครม.เร็ว ๆ นี้ มั่นใจเป็นเครื่องมือดึงดูดนักลงทุนได้แน่

ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า หลังจากที่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) มีมติเห็นชอบกรอบสิทธิประโยชน์สําหรับนักลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ตามพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561

ล่าสุดนายจุฬา สุขมานพ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (เลขาฯ EEC) เตรียมเสนอสิทธิประโยชน์ทั้งหมดเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเร็ว ๆ นี้

โดยสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีจะมีด้วยกันทั้ง 14 ข้อคือ

1.ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สําหรับกําไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการระยะเวลา 1-15 ปี การยกเว้นดังกล่าวอาจกําหนดเป็นสัดส่วนของทุน โดยไม่รวมค่าที่ดินและเงินทุนหมุนเวียนด้วยก็ได้

2.ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราไม่เกิน 50% ของอัตราปกติระยะเวลา 1-10 ปี (กรณีที่ผู้ประกอบกิจการไม่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล) และลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราไม่เกิน 50% ของอัตราปกติระยะเวลา 1-5 ปี นับจากวันที่การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลได้สิ้นสุดลง (กรณีที่ผู้ประกอบกิจการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเวลาไม่เกิน 8 ปี)

3.สามารถนําผลขาดทุนประจําปีที่เกิดขึ้น ระหว่างที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ไปหักออกจากกําไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยมีกําหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันที่พ้นกําหนดเวลานั้น โดยจะเลือกหักจากกําไรสุทธิของปีใดปีหนึ่ง หรือหลายปีก็ได้

4.ผู้ประกอบกิจการที่ไม่ได้รับทั้งการยกเว้น หรือการลดหย่อนภาษี อาจได้สิทธิในการนําเงินที่ใช้ไปในการลงทุน หักออกจากกําไรสุทธิรวมทั้งสิ้นจํานวน 1-70% ของเงินที่ลงทุนแล้วในกิจการนั้น นอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาตามปกติ โดยจะเลือกหักจากกําไรสุทธิของปีใดปีหนึ่ง หรือหลายปีก็ได้ ภายใน 10 ปี นับแต่วันที่มีรายได้

5.สามารถหักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปาได้ 2 เท่า ของจํานวนเงินที่เสียไปเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการ 6.สามารถนําเงินลงทุน 1-25% ของเงินที่ลงทุนแล้ว มาหักจากกําไรสุทธิของปีใดปีหนึ่ง หรือหลายปีก็ได้ ภายใน 10 ปี นับตั้งแต่วันที่มีรายได้จากการลงทุน ทั้งนี้ นอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาตามปกติ

7.ยกเว้นไม่ต้องนําเงินปันผลจากกิจการซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล มารวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ผู้ประกอบกิจการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยให้รวมถึงเงินปันผลที่ได้จ่ายภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่พ้นระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ด้วย

8.ยกเว้นการนําค่าแห่งกู๊ดวิล ค่าแห่งลิขสิทธิ์ หรือสิทธิอย่างอื่นของผู้ประกอบกิจการ มารวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ มีกําหนดระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ผู้ประกอบกิจการเริ่มมีรายได้

9.ยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครื่องจักร

10.ยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับของที่ผู้ประกอบกิจการนําเข้ามาเพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการทดสอบที่เกี่ยวข้อง

11.ยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับวัตถุดิบและวัสดุจําเป็นที่ต้องนําเข้ามาจากต่างประเทศ เพื่อใช้ผลิต ผสม หรือประกอบผลิตภัณฑ์ หรือผลิตผล เฉพาะที่ใช้ในการส่งออก ตามเงื่อนไข วิธีการ และระยะเวลาที่คณะกรรมการเจรจาสิทธิประโยชน์กับนักลงทุน (คณะกรรมการเจรจา) กําหนด

12.ลดหย่อนอากรขาเข้าสําหรับวัตถุดิบ หรือวัสดุจําเป็นที่นําเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อใช้ผลิต ผสม หรือประกอบในกิจการที่ได้รับอนุญาตจากเลขาธิการในอัตราไม่เกิน 90% ของอัตราปกติ โดยมีกําหนดเวลาคราวละไม่เกิน 1 ปี

13.ยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับของที่นําเข้ามาเพื่อส่งกลับออกไป ตามเงื่อนไข วิธีการ และระยะเวลาที่คณะกรรมการเจรจากําหนด 14.ยกเว้นอากรขาออกสําหรับผลิตภัณฑ์หรือผลิตผล ที่ผู้ประกอบกิจการผลิตหรือประกอบ ตามเงื่อนไข วิธีการ และระยะเวลาที่คณะกรรมการเจรจากําหนด

ส่วนสิทธิประโยชน์ที่ไม่ใช่ภาษีคือ

1.สิทธิในการถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ภายในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาต

2.สิทธิถือกรรมสิทธิ์ห้องชุดภายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อประกอบกิจการหรืออยู่อาศัย

3.สิทธิในการนําคนต่างด้าวที่เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ผู้บริหาร หรือผู้ชํานาญการ ตลอดจนคู่สมรสและบุคคล ซึ่งอยู่ในอุปการะของบุคคลดังกล่าวเข้ามาและอยู่อาศัยในราชอาณาจักรได้ตามจํานวนและระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตจากเลขาธิการอีอีซี

4.คนต่างด้าวที่เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ผู้บริหาร และผู้ชํานาญการ ที่ผู้ประกอบกิจการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษนําเข้ามา สามารถทํางานได้ภายใต้ EEC Work Permit ซึ่งอนุมัติโดยเลขาธิการอีอีซี

นายจุฬา สุขมานพ เลขาธิการ EEC กล่าวว่า กรอบสิทธิประโยชน์ EEC นี้จะเป็นเครื่องมือสําคัญในการดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ โดยการให้สิทธิประโยชน์จะขึ้นอยู่กับการเจรจาระหว่างคณะกรรมการเจรจา

โดยคํานึงถึงประโยชน์ที่ประเทศจะได้รับจากการลงทุนตามโครงการนั้น เช่น ประเภทของอุตสาหกรรมที่จะลงทุน ความสําคัญ ต่อห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมเป้าหมาย การเป็นผู้บุกเบิกกิจการในอุตสาหกรรมไทย การใช้ทรัพยากรในประเทศ การจ้างงาน หรือการมีส่วนเกี่ยวข้องแรงงานทักษะสูงของไทย ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนา และสนับสนุนชุมชนในพื้นที่ EEC