“พาณิชย์” นำคณะภาครัฐ เอกชน เจาะตลาดข้าวอินทรีย์ในยุโรป

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อระหว่างวันที่ 12 – 19 พฤษภาคม 2561 ได้นำคณะผู้แทนการค้าภาครัฐและภาคเอกชนไทยเดินทางเยือนราชอาณาจักรสเปนและสาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยได้พบปะเจรจาแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ด้านตลาดสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ รวมทั้งการตรวจรับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน (Control Body: CB) ของสเปนและฝรั่งเศส ตลอดจนการหาแนวทางในการร่วมงานกับผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรอินทรีย์ในระดับสากลอย่างเช่น ECOCERT เพื่อผลักดันให้ไทยสามารถอยู่ในบัญชีรายชื่อประเทศที่สหภาพยุโรปยอมรับว่ามีระบบการผลิตและการตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรีย์ที่เท่าเทียมกัน (Equivalency) เพื่อลดค่าใช้จ่ายและขยายโอกาสการส่งออกข้าวอินทรีย์และผลิตภัณฑ์นวัตกรรมข้าวอินทรีย์ไทยเข้าสู่ตลาดสหภาพยุโรปเพิ่มมากขึ้น

นอกจากนี้ ยังได้พบหารือและสร้างความร่วมมือกับบริษัท Herba ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ที่มีสาขาในประเทศไทย ซึ่งให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ 1 ล้านไร่ ในการเชื่อมโยงตลาดผลผลิตข้าวอินทรีย์จากโครงการดังกล่าวไปยังตลาดต่างประเทศ โดย Herba เห็นว่าเป็นโครงการที่ดีที่จะช่วยยกระดับการผลิตข้าวของไทยและสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรชาวนาไทย โดยจะศึกษารายละเอียดและพิจารณาเข้าร่วมโครงการดังกล่าวต่อไป และอยากจะขอเชิญชวนผู้ประกอบการส่งออกไทยรายอื่นๆ เข้าร่วมโครงการ โดยภาครัฐจะให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ รวมทั้งการให้สิทธิจัดสรรโควตาการส่งออกข้าวไทยไปสหภาพยุโรปแก่ผู้ส่งออกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ทั้งนี้ หากจำนวนผู้ประกอบการส่งออกที่มีศักยภาพและความพร้อมในการส่งออกเข้ามาช่วยรับซื้อผลผลิตข้าวอินทรีย์และผลักดันออกสู่ตลาดต่างประเทศมากขึ้น ก็จะช่วยให้โครงการดังกล่าวเกิดผลเป็นรูปธรรมและทำให้อุตสาหกรรมข้าวอินทรีย์ไทยเกิดความเข้มแข็งจากการมีส่วนร่วมของบทุกภาคส่วนตลอดห่วงโซ่อุปทาน

สำหรับการจัดคณะผู้แทนฯ เยือนสเปนและฝรั่งเศส นอกจากแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับตลาดยุโรปแล้ว ยังช่วยให้รับทราบสถานการณ์ตลาดข้าวอย่างแท้จริง ซึ่งพบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้าวไทย รวมทั้งความแตกต่างของคุณภาพข้าวไทยกับข้าวของประเทศคู่แข่ง โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิไทย ดังนั้น ภาครัฐและภาคเอกชนไทยจะได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้าวไทยเชิงรุก เพื่อให้ข้าวไทยเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น และผลักดันข้าวอินทรีย์และข้าวคุณลักษณะพิเศษของไทย รวมทั้งผลิตภัณฑ์นวัตกรรมข้าว ซึ่งเป็นกลุ่มข้าวที่มีศักยภาพและมีมูลค่าเพิ่มทางการตลาดสูงให้สามารถเข้าสู่ตลาดสหภาพยุโรปได้เพิ่มขึ้นในระยะต่อไป ซึ่งเป็นการดำเนินการที่สำคัญสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้เกษตรกรทำการผลิตและส่งออกสินค้าข้าวที่มูลค่าเพิ่มมากขึ้น


จากสถิติการส่งออกข้าวไทยพบว่า ข้าวไทยส่งออกไปตลาดสหภาพยุโรปเฉลี่ยปีละ 3 – 4 แสนตัน โดยในปี 2560 มีปริมาณ 393,103 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ที่มีปริมาณ 390,139 ตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.76 ตัน สำหรับในปี 2561 (มกราคม – เมษายน) ไทยส่งออกข้าวไปสหภาพยุโรป 136,621 ตัน มูลค่า 3,179.91 ล้านบาท ปริมาณลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีปริมาณ 136,781 ตัน หรือลดลงร้อยละ 0.12 แต่มูลค่าเพิ่มขึ้นจาก 2,773.17 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.67 โดยชนิดข้าวที่ส่งออกส่วนใหญ่ ได้แก่ ข้าวหอมมะลิไทย (รวมถึงข้าวหอมมะลิอินทรีย์) ข้าวนึ่ง และข้าวหอมไทย ตามลำดับ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ