เอกชนจี้รัฐรื้อกฎหมายเก่า ลดอุปสรรคเสริมแกร่งธุรกิจ

ขนส่งทางเรือ
SAEED KHAN / AFP

สรท.ผลักดันรัฐแก้กฎหมายเกือบ 20 ฉบับอัพเดตให้ทันสถานการณ์ ลดอุปสรรคต้นทุนการประกอบธุรกิจ เสริมความสามารถในการแข่งขัน

นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สภาผู้ส่งออก) หรือ สรท. กล่าวว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา สรท.ได้เสนอคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ให้ผลักดันประเด็นการแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ รวมประมาณ 16-20 ฉบับ เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทการค้าระหว่างประเทศ ด้านการเงินและภาษี ด้านโลจิสติกส์และการขนส่ง และด้านเศรษฐกิจดิจิทัลในปัจจุบัน ช่วยลดอุปสรรค และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้ผู้ประกอบการไทย

สำหรับกฎหมายที่ต้องการให้แก้ไขและยกร่างใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทการค้าระหว่างประเทศ อาทิ พ.ร.บ.การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. …, การแก้ไข พ.ร.บ.การตอบโต้การทุ่มตลาดและอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ พ.ศ. 2542 และประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการขอและออกหนังสือรับรองการแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมด หรือบางส่วน สำหรับถั่วเหลือง มะพร้าว เนื้อมะพร้าวแห้ง และน้ำมันมะพร้าว ที่นำเข้าตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน เป็นต้น

ด้านการเงินและภาษี อาทิ มาตรา 10 และ 13 พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 พ.ศ. 2563, ประมวลรัษฎากร หมวด 3 ภาษีเงินได้ และอนุสัญญาภาษีซ้อน, รัษฎากร มาตรา 9 เพื่อผลักดันการชำระค่าสินค้า และบริการภายในประเทศด้วยสกุลเงินต่างประเทศ, พระราชกฤษฎีกากำหนดประเภทสินค้าตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 เรื่องน้ำสับปะรดเข้มข้น, พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560 เรื่องถ่ายลำ ผ่านแดน และ พ.ร.ก.พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530


ด้านการขนส่ง อาทิ กฎกระทรวง ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 ที่เกี่ยวกับการปรับระดับความสูงรถบรรทุกตู้บรรจุสิ่งของจากเดิมไม่เกิน 4.2 เมตร เป็น 4.6 เมตร, พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 6 และมาตรการตามนโยบายป้องกันปัญหามลพิษ PM 2.5 ที่กำหนดช่วงเวลาให้รถบรรทุกเข้าพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล ได้ 1 รอบ เฉพาะช่วงเวลาตั้งแต่ 24.00 น.

ถึง 04.00 น. รวมถึงประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทยหลาย ๆ ฉบับ เช่น ที่เกี่ยวกับการกำหนดอัตราค่าภาระเรือชายฝั่ง ประกาศวิธีปฏิบัติของเรือที่ขนถ่ายสินค้าบริเวณท่าเรือกรุงเทพ, ประกาศกรมศุลกากร ที่141/2560 เรื่องพิธีการศุลกากรว่าด้วยการผ่านแดนการขนส่งทางถนนระหว่างไทย-สปป.ลาว, (ร่าง) พ.ร.บ.ส่งเสริมพาณิชยนาวี พ.ศ. …, การแก้ไข พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 และ พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 และด้านเศรษฐกิจดิจิทัล พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เร่งรัด national single window เป็นต้น

พร้อมกันนี้ ยังต้องการให้รัฐบาลเร่งดำเนินการบังคับใช้กฎหมายที่อยู่ระหว่างการพิจารณา เช่น พ.ร.บ.สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2562, พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 4) และให้เอกชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลใน พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุน มาตรา 16 กิจการที่คณะกรรมการจะพึงให้การส่งเสริมการลงทุนได้ ให้ครอบคลุมแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ