เปิดชื่อ 4 ล้งไทย จีนชื่นชมยึดมาตรฐานส่งออกผลไม้เคร่งครัดตาม WHO-FAO

ทุเรียน

มนัญญา แจ้งข่าวดีจีนชื่นชม 4 ล้งไทย มะพร้าวน้ำหอมจังหวัดสมุทรสาครจำนวน 1 ล้ง ลำไยจังหวัดเชียงใหม่จำนวน 1 ล้ง และทุเรียนจังหวัดจันทบุรีจำนวน 2 ล้ง ผ่านตรวจประเมินเน้นย้ำผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามมาตรการส่งออกเคร่งครัด ภายใต้มาตราการป้องการโรคโควิดของ WHO และ FAO

วันที่ 25 มีนาคม 2565 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยข่าวดี และขอบคุณสำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (General Administration of China Customs: GACC) พอใจกับระบบ GMP Plus ของกรมวิชาการเกษตรให้ไทยผ่านการตรวจประเมินโรงคัดบรรจุผลไม้ส่งออกไปจีนเพิ่มเติม อีกจำนวน 4 โรงคัดบรรจุ พบว่า ผู้ประกอบการไทยมีการดำเนินงานที่ดีขึ้นมาก ปฏิบัติตามคำแนะนำฝ่ายจีน ภายใต้มาตราการป้องการโรคโควิดของ WHO และ FAO มีการบูรณาการความร่วมมือที่ดีระหว่างราชการ เอกชน และเกษตรกร อย่างใกล้ชิด

มนัญญา ไทยเศรษฐ
มนัญญา ไทยเศรษฐ

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า จีนชื่นชมมาตรการการปฏิบัติที่ดีก่อนการส่งออกผลไม้ของทั้ง 4 โรงคัดบรรจุ ที่มีมาตรการควบคุมแมลงศัตรูพืช การตรวจสอบสารพิษตกค้าง และป้องกันควบคุมเชื้อไวรัสโควิด19 อย่างเข้มงวด รวมถึงมาตรการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานผลไม้ไทยก่อนการส่งออกของฝ่ายไทย และขอขอบคุณทูตเกษตรทั้ง 3 แห่ง และผู้ประกอบการ ที่ช่วยกันแนะนำและปรับปรุงโรงคัดบรรจุตามคำแนะคำของฝ่ายจีน จนได้ผ่านการตรวจประเมินในครั้งนี้

 

โดยโรงคัดบรรจุที่ผ่านการตรวจประเมินครั้งนี้ มีจำนวน 4 โรงคัดบรรจุ ได้แก่ มะพร้าวน้ำหอมจังหวัดสมุทรสาครจำนวน 1 ล้ง ลำไยจังหวัดเชียงใหม่จำนวน 1 ล้ง และทุเรียนจังหวัดจันทบุรีจำนวน 2 ล้ง

อย่างไรก็ตาม ฝ่ายจีนขอให้ภาครัฐ ผู้ประกอบการเอกชน และเกษตรกร เข้มงวด และปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเข้มงวดจริงจังในการควบคุมแมลงศัตรูพืช สารตกค้าง และการควบคุมเชื้อไวรัสโควิด 19 ไม่ให้ปนเปื้อนไปกับสินค้า เพื่อสร้างความเชื่อมั่นสินค้าเกษตรไทยให้กับประเทศจีนอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถใช้แนวทางการปฏิบัติที่ดีดังกล่าวกับโรงคัดบรรจุอื่นเพื่อการส่งออกไปยังจีนภายใต้การรับรองจากกรมวิชาการเกษตร