23 ต.ค. บังคับทุกโรงงานใช้สารเคมี 1 ตันขึ้นไป รายงานการเก็บ-ใช้ทุกอย่างเข้าระบบ

Photo by pixabay

กรมโรงงานอุตสาหกรรม ออกคำสั่งประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ให้โรงงานที่ใช้ จัดเก็บ สารเคมีอันตรายตั้งแต่ 1ตัน/ปี ต้องรายงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีผลบังคับใช้ 23 ต.ค. 2565 หวั่นซ้ำรอยเหตุโรงงานหมิงตี้ กิ่งแก้วระเบิด

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายวันชัย พนมชัย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เปิดเผยว่า จากกรณีเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ บริษัท หมิงตี้เคมีคอล จำกัด จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 มีสารเคมีกว่า 20 ตัน ระเบิดรั่วไหลออกมา ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบโรงงาน ทั้งความเสียหายทางทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม

Advertisement

ดังนั้นกระทรวงอุตสาหกรรม จึงได้จัดทำประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับการจัดการสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานตามบัญชีแนบท้ายประกาศฯ และผู้ประกอบกิจการโรงงานนอกเหนือจากบัญชีแนบท้ายประกาศฯ ต้องรายงานข้อมูลสารเคมีอันตรายที่มีการเก็บ หรือการใช้ในการประกอบกิจการโรงงาน ในปริมาณตั้งแต่ 1 ตัน/ปี ต่อสารเคมีอันตรายหนึ่งชนิด ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ กรอ.

โดยประกาศดังกล่าวได้ลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 23 ตุลาคม 2565 ส่งผลให้โรงงาน 24 ประเภทตามบัญชีแนบท้ายประกาศ ที่เก็บหรือใช้สารเคมีอันตราย เช่น โรงงานปิโตรเคมี โรงงานผลิตยางเรซินสังเคราะห์ โรงงานฟอกย้อม ต้องรายงานการเก็บหรือการใช้สารเคมีอันตรายของปี 2565 ภายในวันที่ 20 เมษายน 2566 และรายงานการเก็บหรือใช้สารเคมีอันตรายตั้งแต่ปี 2566 ภายในวันที่ 1 มีนาคมของปีถัดไป

Advertisement

ซึ่งก่อนที่ประกาศฉบับดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ กรอ. จะได้จัดการฝึกอบรม “ระบบข้อมูลเพื่อการจัดการความปลอดภัยด้านสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม” ผ่านช่องทางออนไลน์ให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน และบุคลากรด้านความปลอดภัยของโรงงาน โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการรายงานข้อมูลสารเคมีอันตรายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ กรอ. ซึ่งระบบรายงานข้อมูลดังกล่าวได้มีการพัฒนาและเริ่มเปิดให้ใช้งานไปแล้วเมื่อต้นปี 2565

สำหรับข้อมูลสารเคมีที่รายงานเข้ามาในระบบข้อมูลเพื่อการจัดการความปลอดภัยด้านสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม จะถูกเชื่อมโยงไปยังระบบการรายงานด้านสารเคมีอื่นๆ ของกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการรายงานข้อมูล และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้น อาทิ ระบบแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงานรายปี ระบบรายงานความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายประจำปี ระบบการรับรองตนเองของผู้ประกอบกิจการโรงงาน

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถเข้าดูวิธีการเข้าใช้งาน“ระบบข้อมูลเพื่อการจัดการความปลอดภัยด้านสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม” โดยสแกนคิวอาร์โค้ด หรือ http://facchem.diw.go.th และสามารถติดตามข่าวสารการเข้าร่วมฝึกอบรมได้ที่ http://reg3.diw.go.th/safety/

Advertisement