ดึง “เซลส์แมนจังหวัด” กระจายมังคุด คาดผลผลิตรวมกว่า 3.7 แสนตัน

มังคุด

กรมการค้าภายใน ประสาน“เซลส์แมนจังหวัด” เร่งกระจายผลผลิตมังคุด ดันราคาช่วยเหลือเกษตรกร คาดว่าจะมีผลผลิตมังคุดรวมประมาณ 373,378 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 38%

วันที่ 28 พฤษภาคม 2565 นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ในปัจจุบัน กรมฯ ได้มีการติดตามสถานการณ์การผลิตการตลาดผลไม้มาอย่างต่อเนื่องทั้งในแหล่งผลิต ตลาดค้าส่ง-ค้าปลีก ในปีนี้ กระทรวงเกษตรฯ คาดว่าจะมีผลผลิตมังคุดรวมประมาณ 373,378 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 38% เนื่องจากปีที่ผ่านมาผลผลิตได้รับความเสียหายจากสภาพอากาศแปรปรวนและคุณภาพไม่ดี ทำให้มังคุดได้พักต้น ต้นมังคุดมีความสมบูรณ์จึงให้ผลผลิตในปีนี้มากขึ้น

ปัจจุบัน (เดือนพฤษภาคม) เป็นช่วงผลไม้ภาคตะวันออก ได้แก่ ทุเรียน มังคุด และเงาะ ออกกระจุกตัวมากพร้อมกันประมาณ 50% ของผลผลิตเนื่องจากผลผลิตผลไม้สำคัญทั้ง 3 ชนิด ดังกล่าว ออกสู่ตลาดในปริมาณมากพร้อมกัน ในขณะที่ประเทศจีนซึ่งเป็นผู้นำเข้าผลไม้ไทยรายใหญ่มีความต้องการนำเข้า “ทุเรียน” เพื่อจำหน่ายให้ผู้บริโภคมากกว่าผลไม้ชนิดอื่น ผู้ส่งออกไทยจึงต้องเร่งส่งออกทุเรียนเป็นลำดับแรกเพื่อให้ทันตลาด เนื่องจากทุเรียนมีมูลค่าในตลาดส่งออกสูงกว่าผลไม้อื่น

               

ประกอบกับข้อจำกัดด้านแรงงานและตู้คอนเทนเนอร์ รวมถึงผลผลิตมังคุดด้อยคุณภาพ (เนื้อแก้ว ยางไฟล และแตกตกดิน) จากฝนหลงฤดู จึงชะลอรับซื้อผลไม้อื่นลง ทำให้มีมังคุดพร้อมจำหน่ายตกค้างในแหล่งผลิตบางส่วน ส่งผลให้ราคามังคุดในพื้นที่อ่อนตัวลง

โดยราคามังคุดที่เกษตรกรขายได้ ณ วันที่ 26 พ.ค.65 มังคุดผิวมันรวม (เกรดส่งออก) เฉลี่ย กก.ละ 35 – 53 บาท มังคุดคละ (กาก) กก.ละ 10-35 บาท เพื่อแก้ไขปัญหาในระยะสั้นที่มีมังคุดพร้อมจำหน่ายในพื้นที่แหล่งผลิต กรมฯ ได้ประสานให้ผู้รวบรวมตั้งจุดรวบรวมมังคุดจากชาวสวนผลไม้ เพื่อกระจายให้พาณิชย์จังหวัดในฐานะ “เซลส์แมนจังหวัด” ช่วยกระจายให้ไปยังแหล่งบริโภคปลายทางทั่วประเทศ โดยจะดำเนินการในช่วงระหว่าง วันที่ 27 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2565 กรมฯ จึงขอเชิญชวนผู้บริโภคมาเลือกซื้อมังคุดที่สำนักงานพาณิชย์นำผลผลิตของเกษตรกรไปจำหน่าย

นอกจากจะได้บริโภคมังคุดคุณภาพดี ในราคายุติธรรมและน้ำหนักครบถ้วนถูกต้องแล้ว ยังได้ช่วยเหลือเกษตรกรอีกทางหนึ่งด้วย ผลจากการรวบรวม/กระจายมังคุดดังกล่าว ช่วยให้ราคามังคุดในพื้นที่ขยับตัวสูงขึ้น โดย มังคุดผิวมันรวม (เกรดส่งออก) ปรับตัวสูงขึ้นจากเฉลี่ย กก. ละ 10 – 30 บาท เป็นเฉลี่ย กก.ละ 40 – 50 บาท และ มังคุดคละ (กาก) เฉลี่ย กก.ละ 25 – 30 บาท

ในปัจจุบันผลผลิตผลไม้ภาคตะวันออกเริ่มเข้าสู่ช่วงปลายฤดูกาลซึ่งผลผลิตจะเริ่มออกสู่ตลาดลดลง ในขณะที่ผลไม้ภาคใต้เริ่มทยอยออกสู่ตลาดทดแทนตั้งแต่ช่วงปลายเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประมาณการว่าผลผลิตมังคุดภาคใต้มีแนวโน้มจะลดลงจากปีก่อนประมาณ 60%

สำหรับ มาตรการบริหารจัดการผลไม้ในเชิงรุกที่กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายในได้เตรียมไว้รองรับผลผลิตผลไม้ตลอดฤดูการผลิต ปี 2565 รวม 18 มาตรการ ครอบคลุม ทั้งการตลาดในประเทศ ตลาดต่างประเทศ การเสริมสภาพคล่องในการรวบรวมรับซื้อผลไม้เพื่อกระจายในตลาดในประเทศและส่งออก รวมทั้งมาตรการสร้างความเชื่อมั่นให้กับปผู้บริโภคและตลาดปลายทาง กรมฯ และภาคีเครือข่ายก็เร่งดำเนินการให้เห็นเป็นรูปธรรมต่อไป

ทั้งนี้ กรมฯ จะได้ติดตามสถานการณ์ราคาผลไม้ทุกชนิดอย่างใกล้ชิด และเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการ
โรงคัดบรรจุปิดป้ายแสดงราคารับซื้อให้ชัดเจน ป้องปรามมิให้เกิดพฤติกรรมการโกงตาชั่งน้ำหนักในขั้นตอนการรับซื้อ และพฤติกรรมเอารัดเอาเปรียบทางการค้า โดยเฉพาะการฮั้วราคา หากตรวจพบการกระทำความผิด จะดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายเป็นการกระทำความผิด สามารถแจ้งได้ที่สายด่าน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด