อย่าใช้กัญชาเป็นยาเสพติด มนัญญา รัฐมนตรีภูมิใจไทย แจงวิธีปลูก

กัญชา
Photo : Pixabay

หลังจากประเทศไทย ปลดล็อกกัญชา มาแล้ว 1 สัปดาห์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมวิชาการเกษตร ในฐานะหน่วยงานต้นน้ำ ดีเดย์จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการพืชกัญชา กัญชง และกระท่อม แบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)

โดยมีนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดศูนย์ดังกล่าว และตอบคำถาม ถึงข้อห่วงใยแนวทางดูแลให้ความรู้ประชาชน

มนัญญา ย้ำอย่าใช้กัญชาเป็นยาเสพติด

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีของความพร้อมด้านการให้ข้อมูล เมื่อประชาชนสามารถเข้าถึงการใช้ ปลูกกัญชาโดยเสรี โดยที่กฎหมายยังไม่มีความพร้อมส่งผลต่อการนำไปบริโภคในทางที่ไม่ถูกต้อง ในฐานะหน่วยงานต้นน้ำ มีความคิดเห็นอย่างไร

               

นางสาวมนัญญา กล่าวว่า เนื่องจากปัจจุบันพืชทั้ง 3 ชนิดได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก หลังจากปลดล็อกออกจากรายชื่อยาเสพติด มีประชาชนจำนวนมากให้ความสนใจ ยอมรับว่าในส่วนนี้ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการเพาะปลูก กฎระเบียบในการควบคุมกำกับดูแล ไม่ว่าจะเป็นการนำเข้า ส่งออก การขึ้นทะเบียนพันธุ์ หรือการขายเมล็ดพันธุ์ ภาครัฐต้องเข้าไปให้ความช่วยเหลือในการแนะนำและส่งเสริม

ซึ่งในการแจกต้นกัญชาขอเรียนให้ชัดเจนว่า ต้นพันธุ์กัญชา กัญชงที่แจก จะมีคิวอาร์โค้ดข้อมูลพันธุ์และคู่มือการดูแล เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ ความเข้าใจปลูกอย่างไรให้เป็นพืชสมุนไพร และยารักษาโรคได้ โดยไม่อันตรายต่อตัวเองและผู้บริโภค

“นอกจากนี้ เราต้องการให้ประชาชนที่ได้รับมีความรู้ความเข้าใจ และกระจายความรู้ต่อ ๆ กันไป เพราะขณะนี้ยอมรับว่ากัญชาเป็นกระแสที่ทุกคนให้ความสนใจ แต่เหรียญมี 2 ด้านเสมอ อย่าใช้กัญชาเป็นยาเสพติด จึงขอฝากไปถึงผู้ปลูกขอให้มีเจตนารมย์ที่ดี ศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้าน เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น เพราะไม่อยากให้กัญชา กลับไปเป็นผู้ร้ายหรือพืชผิดกฎหมายอีกครั้ง และยืนยันว่าไม่ได้ต้องการปลดล็อกเพื่อยื่นสิ่งเสพติดให้กับลูกหลานและพี่น้องประชาชน”

พ.ร.บ.กัญชา กัญชง เพิ่งผ่านวาระแรก ใช้กฏหมายเดิมคุม

ขณะเดียวกัน ข้อห่วงใยเรื่องสุขภาพ ในส่วนของการออก พ.ร.บ.กัญชา กัญชง ที่ได้ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร วาระแรกไปแล้วนั้น เรื่องดังกล่าวอยู่ในความดูแลของกระทรวงสาธารณสุข แต่ทางกระทรวงเกษตรฯ เองได้มีการควบคุมโดยใช้ พ.ร.บ.กักกันพืช พ.ร.บ.พันธุ์พืช และ พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช เป็นตัวควบคุม ดูต้นน้ำ

“ส่วนประเด็น การนำไปปรุงอาหาร ประชาชนต้องมีการศึกษาเพราะถ้าไม่มีความรู้อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้ ความจริงแล้วเรื่องนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขได้มีการให้ความรู้ในเบื้องต้นแล้ว แต่หลังจากนี้ทางกรมวิชาการเกษตรจะช่วยให้ความรู้เพิ่มอีกทางหนึ่งด้วย เนื่องจากตอนนี้มีประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก”

เกษตรฯควบคุมการนำเข้าเมล็ดพันธุ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมวิชาการเกษตร จะทำหน้าที่ให้ข้อมูลโดยเปิดสายด่วน 1174 ให้ประชาชนสามารถเช็คระบบลงทะเบียนรับต้นกล้ากัญชาวันแรก (16 มิถุนายน 2565) ตามโครงการล้านต้นสู่ครัวเรือน เดือนละ 1-2 แสนต้น ภายใต้การดำเนินงานหน่วยงานกำกับ กรมวิชาการเกษตร ที่วิจัยและสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการ ตลอดจนช่วงแก้ไขปัญหาทางด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกรในพื้นที่

โดยเฉพาะการวิจัยและพัฒนาพืชกัญชา กัญชง และกระท่อม เพื่อให้ได้สายพันธุ์ที่มีคุณลักษณะที่ดีตามความต้องการ ที่จะเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ของประเทศไทย และจะนำมาใช้ประโยชน์ในครัวเรือน ทางการแพทย์ และอุตสาหกรรม นั้น

ขณะเดียวกัน การดูแลควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคตนั้น ภายหลังปลดล็อกกัญชา กัญชง กระท่อม ไม่ใช่ยาเสพติด มีผลให้ทั้งพืช 3 ชนิดอยู่ในการควบคุมของกรมวิชาการเกษตร แต่มีเงื่อนไขบางประการในการควบคุมการนำเข้าเมล็ดพันธุ์ ศัตรูพืชและโรคพืช ดังนั้น กรมวิชาการเกษตรได้ออกประกาศ 2 ฉบับ ได้แก่

1.ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชา กัญชง พ.ศ. 2565 และ 2.ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เงื่อนไขการนำเข้าเมล็ดพันธุ์กระท่อม พ.ศ. 2565 กำหนดให้ประชาชนสามารถนำเข้าเมล็ดพันธุ์ของพืชทั้ง 3 ชนิดได้จากทุกประเทศ โดยประเทศต้นทางต้องแนบใบรับรองปลอดศัตรูพืช และใบรับรองว่าไม่ใช่พืช GMO กำกับมาด้วย

ทั้งนี้ ตามเป้าหมาย 1 ล้านต้นของรัฐบาลหรือประมาณ 500,000 ครัวเรือน ซึ่งพันธุ์ที่แจกหลัก ๆ คือ พันธุ์อิสระ 01 พัฒนาพันธุ์โดยกรมการแพทย์ กรมวิชาการเกษตร และมูลนิธิวนเกษตรอินทรีย์ โดยกรมวิชาการเกษตรจะจัดแจกได้เดือนละ 1-2 แสนต้น และผู้ลงทะเบียนจะได้รับต้นกัญชาหลังลงทะเบียนประมาณ 30 วัน

สำหรับกรุงเทพฯและปริมณฑลสามารถลงทะเบียนได้ที่ศูนย์บริการจัดการพืชกัญชา กัญชง และกระท่อมแบบเบ็ดเสร็จ หรือลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ สำหรับลิ้งค์ลงทะเบียนขอรับต้นกล้าพันธุ์กัญชา กัญชง เข้าไปได้ที่ https://register.doa.go.th/guncha/register.php  ในส่วนของต่างจังหวัด สามารถลงทะเบียนได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร กามวิชาการเกษตรใกล้บ้าน หรือสำนักงานสหกรณ์จังหวัด กรมส่งเสริมสหกรณ์ ครอบคลุม 77 จังหวัด

“ภารกิจของกรมวิชาการเกษตร มีหน้าที่ประสานงานวิจัยและพัฒนา พืชชนิดกัญชง กัญชา และกระท่อม ของหน่วยงานภายนอกอื่น ๆ พร้อมสนับสนุนและให้ข้อมูลด้านต่าง ๆ แบบครบวงจร แก่หน่วยงานของรัฐและเอกชน ตลอดจนผู้สนใจ รวมถึงบริการข้อมูล และความรู้ วิธีการปลูก การดูแลรักษา การจัดการโรคและแมลง รวมทั้งการนำเข้าและส่งออกแก่ ผู้ประกอบการที่สนใจ โดยรวมข้อมูลต่าง ๆ ดังกล่าวมาไว้ที่ศูนย์บริหารจัดการพืชกัญชา กัญชง และกระท่อมแบบเบ็ดเสร็จ ซึ่งตั้งอยู่ภายในกรมวิชาการเกษตร รวมทั้งมีบริการสายด่วนสำหรับสอบถามข้อมูล 1174”