อนุทิน ลงนามประกาศ สธ. ดึงกัญชาเข้าเป็นสมุนไพรควบคุม

กัญชา กัญชง
Photo by Kindel Media

อนุทิน ลงนามประกาศ สธ. ดึงกัญชาเข้าเป็นสมุนไพรควบคุม ห้ามขายให้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี สตรีมีครรภ์หรือสตรีให้นมบุตร

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงนามในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ. 2565 ห้ามขายให้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี สตรีมีครรภ์หรือสตรีให้นมบุตร บังคับใช้วันถัดไปจากวันประกาศในราชกิจจาฯ

โดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ. 2565 มีประกาศดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้กัญชาหรือสารสกัดจากกัญชาซึ่งเป็นพืชในตระกูล แคนนาบิส (Cannabis) เป็นสมุนไพรควบคุม

ข้อ 2 ให้ผู้ที่อายุ 20 ปีขึ้นไปสามารถครอบครองใช้ประโยชน์ ดูแล เก็บรักษา ขนย้าย จำหน่ายสมุนไพรควบคุมตามข้อ 1 ได้ ยกเว้นการใช้ประโยชน์ดังต่อไปนี้ (1) การใช้ประโยชน์ในที่สาธารณะ (2) การใช้ประโยชน์ในหญิงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร (3) การจำหน่ายให้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีสตรีมีครรภ์หรือสตรีให้นมบุตร

ข้อ 3 อนุญาตให้ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน และหมอพื้นบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย สามารถใช้ประโยชน์จากสมุนไพรควบคุมตามข้อที่ 1 ให้กับผู้ป่วยของตน และ

ข้อ 4 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดไปจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ทั้งนี้ นายอนุทินอธิบายว่า ประกาศกระทรวง ฉบับนี้ เสนอเพื่อแก้ไขข้อกังวลเกี่ยวกับกัญชา ด้วยการกำหนดให้ใช้กัญชาได้ในผู้ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป เด็กวัยเรียน เยาวชนไม่สามารถใช้และเข้าถึงกัญชาได้ หากไม่มีแพทย์อนุญาต